NÁVRH ČESKOSLOVENSKEJ ŠTÁTNEJ NORMY

MDT 677.074.32:677.024.32:624.01

Zverejnenie schválené: 21.12.1988

GEOTEXTÍLIE V STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÁCH
Základné ustanovenia

ČSN 73 3040


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Geotextiles in engineering structures. Basic regulations.

 

Tento návrh normy určuje technické požiadavky, hlavné zásady voľby druhu, podmienky zabudovania, kontrolu kvality a zabudovania geotextílií z hľadiska ich použitia v stavebníctve.

Návrh normy sa vydáva na praktické overenie do 31. 12. 1993. Pripomienky k návrhu sa zasielajú na ONS Výskumnému ústavu inžinierskych stavieb, Lamačská 8, 817 14 Bratislava.

 

I. NÁZVOSLOVIE

 

1. Geotextílie - Priepustné plošné textílie určené na zabudovanie do horninových a im podobných konštrukcií na zaistenie nových špecifických vlastností konštrukcií.

 

Fyzikálne charakteristiky

 

2. Plošná hmotnosť geotextílií (maS) - hmotnosť textílie stanovená podľa ČSN 80 0845; vyjadruje sa v g × m-2.

 

3. Hrúbka geotextílií (tg) - kolmá vzdialenosť medzi vrchnou a spodnou stranou geotextílie stanovená podľa ČSN 80 0844; vyjadruje sa v mm.

 

4. Priemer vlákien geotextílií (df) - stanovený podľa ČSN 80 0240; vyjadruje sa v mm; pri nekruhových prierezoch vlákien sa opíše tvar prierezu a rozmery sa vyjadria v mm.

 

5. Priemer kanála prechádzajúceho cez geotextílie (dg,15, dg,50)

- na ktorý sa usudzuje podľa priemeru zrna zeminy, ktoré zodpovedá
31165-- Vynechaný text --