ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 693.1/.6:621.795:620.1:539.538

Schválena: 26.8.1983

ZKOUŠKA OTĚRUVZDORNOSTI POVRCHOVÉ
ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ČSN 73 2582


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Test for abrasive resistance of surface finish of building structures

 

Tato norma platí pro zkoušení otěruvzdornosti za mokra venkovních a  vnitřních povrchových úprav stavebních konstrukcí a dílců (viz čl. 6). Vztahuje se na povrchové úpravy provedené z filmů připravených z makromolekulárních pojiv, nátěrových a nástřikových hmot a z umělých omítkovin venkovních a vnitřních.

Podle této normy nelze zkoušet obklady, povrchové úpravy z kovů, skla apod.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Názvosloví

 

1. Povrchová úprava - venkovní nebo vnitřní konečná úprava  stavební konstrukce nebo dílce provedená buď  ve výrobně (např. dílců pro montované konstrukce), nebo na staveništi.

 

2. Podklad - část konstrukce nebo dílce, na který je nanesena povrchová úprava.

 

Podstata zkoušky

 

3. Podstatou zkoušky je stanovení doby, za kterou se probrousí navlhčená vrstva zkoušené hmoty. Obrušování se provádí otáčejícím se štětcem při zatížení silou 0,5 N a při frekvenci otáček 2.s-1.

 

Zkušební vzorky

 

4. Zkušebním vzorkem je vrstva zkoušené hmoty nanesená na sklo, popř. na podklad, pro který je hmota určena, o ploše 50 mm x 150 mm, na které lze provést 3 měření. Použitý podklad se uvede ve zprávě o zkoušce.

 

5. Sadu vzorků  pro jednu zkoušku tvoří nejméně dva  zkušební vzorky. Na každém vzorku se provedou nejméně tři měření.Účinnost od
1.9.1984

31164-- Vynechaný text --