ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 693.1/.6:621.795:620.1:532.72

Schválena: 14.4.1981

ZKOUŠKA PROSTUPU VODNÍCH PAR
POVRCHOVOU ÚPRAVOU STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ

ČSN 73 2580


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Testing of water vapour permeance through surface finish of building structures

 

Tato norma  platí pro zkoušení  prostupu vodních par  povrchovou úpravou stavebních  konstrukcí a dílců  (dále jen konstrukce  a dílce).

Podle této normy lze stanovit činitel difúzního odporu vodních  par omítek, nástřiků, nátěrů a jiných stavebních materiálů, jako pěnového polystyrénu, sádry, pórobetonu a dřevotřískových desek.

 

Názvosloví

 

1. Povrchová  úprava - venkovní  nebo vnitřní konečná  úprava konstrukce, provedená  buď ve výrobně  (např. dílců pro  montované konstrukce) nebo na staveništi.

 

2. Propustnost vodní páry konstrukce - podíl hustoty ustáleného toku vodní páry proudícího konstrukcí a rozdílu částečných tlaků vodní páry mezi oběma povrchy konstrukce.

 

3. Difúzní odpor vedení - převrácená hodnota propustnosti vodní páry konstrukce.

 

4. Činitel difúzního odporu látky m - poměr difúzních odporů vrstvy dané látky a vrstvy vzduchu téže tloušťky při stejné teplotě a tlaku.

 

5. Součinitel difúze vodní páry d je podíl hustoty difúzního toku vodní páry a pádu částečného tlaku vodní páry.

 

Podstata zkouška

 

6. Podstatou zkoušky je zjištění množství vodní páry, která projde jednotkou plochy povrchové úpravy za definovaných podmínek.

 

Zkušební vzorky

 

7. Zkušebním vzorkem (dále jen vzorek) je jedno kruhové těleso ze zkoušeného materiálu o průměru 224 mm a tloušťce do 40 mm (viz obr. 1).


Nahrazuje ČSN 73 2580
ze 17.4.1970

Účinnost od:
1.5.1982

31162-- Vynechaný text --