ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 693.1/.6:621.795:539.217.3

14.4.1981

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POVRCHOVÉ
ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ČSN 73 2578


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Test for water-tightness of surface finish of building structures

 

Tato norma platí pro zkoušení vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců (dále jen konstrukce a dílce). Podle ní lze zkoušet vodotěsnost nátěrů, nástřiků povrchově upravovaných betonů (např. pohledových, vymývaných, frézovaných), maloformátových obkladů a obdobných povrchových úprav konstrukcí a dílců bez ohledu na jejich funkční a použité materiály.

Podle této normy nelze zkoušet vodotěsnost velkoformátových obkladů, povrchových úprav z kovů, skla skleněných výplní v lehkých dílcích a dále veškeré povrchové úpravy s hrubou strukturou.

 

Za maloformátový obklad se považuje obklad provedený z obkládaček o ploše do 0,045 m2.

 

Názvosloví

1. Povrchová úprava - venkovní nebo vnitřní konečná úprava konstrukce nebo dílce provedená buď ve výrobně (předevších u dílců) nebo na staveništi.

 

Podstata zkoušky

2. Podstatou zkoušky je změření množství vody, které nasákne do povrchu zkoušeného vzorku během stanovené doby.

 

Zkušební vzorky

3. Jedno měření je třeba provádět na minimální ploše 100 mm x 100 mm. Zpravidla se zkoušky provádějí na vzorcích ze stavebních silikátových materiálů o ploše větší než 200 mm x 200 mm s přiměřenou tloušťkou nebo přímo na dílcích a konstrukcích.

 

4. Sadu vzorků pro jednu zkoušku tvoří nejméně dva vzorky.

 

5. Při zkoušce se provádí na každém vzorku 2 měření. Na každém zkoušeném dílci nebo konstrukci se provedou 4 měření.


ČSN 73 2578
z 17.4.1970

Účinnost od:
1.5.1982

31161-- Vynechaný text --