ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 624.012.4:666.973.6

Schválena: 11.4.1988

PROVÁDĚNÍ A KONTROLA KONSTRUKCÍ
Z LEHKÉHO BETONU Z UMĚLÉHO
PÓROVITÉHO KAMENIVA

ČSN 73 2402


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Production and quality control of structures of lightweight concrete of artificial porous aggregates

 

Tato norma platí pro výrobu, dopravu a kontrolu jakosti betonové směsi z cementu a z umělého pórovitého kameniva a pro výrobu, ošetřování a kontrolu monolitických konstrukcí a dílců nebo jejich částí1) z lehkého betonu z umělého pórovitého kameniva (dále jen lehkého betonu) prostého hutného i mezerovitého a hutného železového o objemové hmotnosti do 2000 kg. m-3, navržených podle ČSN 73 1203 (viz též přechodná ustanovení v části 13).

Norma navazuje na ČSN 73 2400, která platí i pro provádění a kontrolu konstrukcí z lehkého betonu, pokud tato norma nestanoví jinak.

 

1 NÁZVOSLOVÍ, OZNAČENÍ A ZNAČKY

 

1.1 Názvosloví

 

1.1.1 Objemová hmotnost lehkého betonu - objemová hmotnost stanovená podle ČSN 73 1315 na zkušebních tělesech z lehkého betonu, zhotovených z betonové směsi nebo ze vzorků vyjmutých z betonové konstrukce podle ČSN 73 1311, buď ve vysušeném2), nebo ve vlhkém3) stavu, popřípadě stanovená na celém dílci4).

 

1.1.2 Kontrolní objemová hmotnost lehkého betonu - objemová hmotnost lehkého betonu ve vysušeném stavu v kg. m-3 ve stáří betonu 28 dní. Hodnota kontrolní objemové hmotnosti je předepsána v projektové a ve výrobní dokumentaci (viz čl. 1.2.1).

 

_______________

1) Např. u spřažených konstrukcí z lehkého betonu, spřažených z obyčejného a lehkého betonu, u konstrukcí složených z dílců a z monolitických částí z lehkého betonu, spřažené ocelobetonové konstrukce z lehkého betonu apod.

2) Vzorek vysušený při 105 oC do ustálené hmotnosti.

3) Vlhkost odpovídá podmínkám vlhkého nebo vodního uložení k tvrdnutí betonu podle ČSN 73 1311.

4) Stanovená z hmotnosti a ze skutečných rozměrů betonové části dílce (po odečtení výztuže, omítky a jiných částí).


Nahrazuje návrh ČSN 73 2402 z 11.8.1976
a návrh ČSN 73 2403 z 11.8.1976

Účinnost od:
1.7.1989

31157-- Vynechaný text --