ČESKÁ NORMA

ICS 45.020;93.100

Červen 1997

Průjezdné průřezy na dráhách celostátních,
dráhách regionálních a vlečkách normálního
rozchodu

ČSN 73 6320


 

 

 

Structural clearances of state, regional and industrial tracks for normal railway gauge

Gabarits d'obstacles fixes sur les lignes nationales, regionales et sur les branchements industriels à l'écartement normal

Lichtraumprofile für die Staatsbahnen, Regionalbahnen und Industriebahnen der normalen Spurweite

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

1

2

Normativní odkazy

3

3

Termíny a definice

3

4

Značky a zkratky

3

5

Rozměry průjezdných průřezů

5

5.1

Průjezdný průřez základní

5

5.2

Výpočtové rozměry průjezdných průřezů

5

5.3

Spodní část průjezdných průřezů

6

5.4

Nástavec průjezdných průřezů pro elektrizované tratě

6

6

Výpočet šířky průjezdných průřezů

6

7

Výpočet výšky průjezdných průřezů

7

8

Změny šířky a výšky průjezdných průřezů

7

9

Osové vzdálenosti souběžných kolejí

7

Příloha A (normativní) Obrysy průjezdných průřezů

9

Příloha B (normativní) Výpočet přirážek ke vztažným obrysům pro vozidla

16

Příloha C (informativní) Příklad výpočtu osové vzdálenosti kolejí

20

 

Předmluva

 

Požadavky na způsob stanovení průjezdných průřezů předepsané touto normou jsou v souladu s předpisy UIC - Union Internationale des Chemins de fer (Mezinárodní železniční unie).

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 28 0315 z 15. února 1980.

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě tato norma neobsahuje:

-  průjezdné průřezy pro rozchod 1 520 (1 524) mm;

-  průjezdné průřezy konstruované podle zásad OSŽD;

-  mostní a tunelový průjezdný průřez.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21663


Strana 2

Nově tato norma zařazuje:

-  průjezdné průřezy odvozené ze vztažných obrysů kinematických obrysů pro vozidla GB, GC (včetně vlivu širšího vozidla) a GČD;

-  výpočet jmenovitých a mezních průjezdných průřezů odvozených ze vztažných obrysů kinematických obrysů pro vozidla GB, GC (včetně vlivu širšího vozidla) a GČD.

 

Souvisící ČSN

ČSN 73 6360-1   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

ČSN 73 6360-2   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

 

Obdobné mezinárodní předpisy

UIC 505-1   Matériel de transport ferroviaire. Gabarit de construction du matériel roulant (Vozidla pro železniční dopravu. Obrysy pro konstrukci vozidel)

UIC 505-4   Conséquences de l'application des gabarits cinématiques définis par les fiches UIC 505 sur l'implantation des obstacles par rapport aux voies et des voies entre-elles (Vlivy zavedení kinematického obrysu podle vyhlášek UIC řady 505 na vzdálenost pevných zařízení od koleje a na osovou vzdálenost kolejí)

UIC 506   Regles pour l'application des gabarits agrandis GA, GB et GC (Pravidla pro použití rozšířených obrysů GA, GB a GC).

 

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

Vyhláška ministerstva dopravy České republiky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává Stavební a technický řád drah.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: RAIL EXPLOR s. r. o., IČO 63672707, Ing. Miloš Altner, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček

 

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro stanovení průjezdných průřezů na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách s normálním rozchodem koleje. Průjezdné průřezy se odvozují od vztažných obrysů kinematických obrysů pro vozidla GB, GC a GČD a označují se stejnou zkratkou.

 

POZNÁMKA - Vztažné obrysy kinematických obrysů pro vozidla podle ČSN 28 0312:1976 se neaplikují pro výpočty průjezdných průřezů.

 

Průjezdné průřezy podle této normy platí na tratích s rychlostí do 200 kmh-1.

Z průjezdných průřezů obsažených v této normě se odvozuje prostorové uspořádání tratí, staveb a zařízení drah.

Pro mostní průjezdný průřez platí ČSN 73 6201.

Pro tunelový průjezdný průřez platí ČSN 73 7508.

Nástupištní hrany umístěné v základním průjezdném průřezu musí splňovat ustanovení ČSN 73 4959.-- Vynechaný text --