ČESKÁ NORMA

ICS 91.080 00,13 220.50

Září 1996

Požární bezpečnost staveb - Požadavky
na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0810


 

 

 

Fire protection of buildings - Requirements determination in civil engineering

Sécurité des batiments contre l'incendie - Clauses techniques des constructions des batiments

Brandsicherheit der Bauten - Anforderungen an die Konstruktion von Bauten

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

2

2

Normativní odkazy

2

3

Všeobecně

2

4

Označování požární odolnosti konstrukcí

4

5

Hodnocení požární odolnosti konstrukcí

5

5.1

Nosné konstrukce bez požárně dělicí funkce

5

5.2

Stropní konstrukce

5

5.3

Stěnové konstrukce uvnitř objektu

5

5.4

Obvodové stěnové konstrukce

7

5.5

Požární odolnost požárních uzávěrů

8

5.6

Podhledové konstrukce

9

5.7

Střešní pláště

10

5.8

Schodišťové konstrukce

10

5.9

Konstrukce zvýšených podlah

10

6

Šachty a kanály, rozvody a prostupy

11

6.1

Výtahové a instalační šachty, kanály

11

6.2

Těsnění prostupů kabelů a potrubí

12

7

Uzávěry přepravních systémů

12

8

Ventilační systémy

13

 

Předmluva

 

Ke Směrnici rady Evropské unie č. 89/106 pro výrobky a objekty ve stavebnictví byl komisí EU zpracován interpretační dokument č. 2, který podrobněji specifikuje základní požadavky na stavební objekty z hlediska požární bezpečnosti. Podle tohoto dokumentu, jakož i připravovaných evropských norem, se požární odolnost stavebních konstrukcí hodnotí v závislosti na dosaženém mezním stavu požární odolnosti, zatímco podle dosavadních ČSN se požární odolnost stanoví jen časovým údajem.

 

Touto normou se zavádí klasifikace požární odolnosti stavebních konstrukcí podle zmíněného interpretačního dokumentu do technických norem požární bezpečnosti staveb; tak např. dosud používanému označení požární odolnosti požárních uzávěrů PB odpovídá EI, PO odpovídá EW, K odpovídá S. Norma dále specifikuje jednotlivé mezní stavy, které podle funkce stavební konstrukce musejí být zajištěny. Požadovaná požární odolnost konstrukce podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a navazujících norem je splněna, pokud je splněn mezní stav určený v ČSN 73 0810 pro posuzovanou konstrukci.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20094


Strana 2

Vypracování normy

 

Zpracovatel:  Expertizní středisko požární bezpečnosti staveb, 142 00 Praha 4 - Krč, Sládkovičova 1268, IČO 16141687, Ing. Vladimír Reichel, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 27  Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

 

1   Předmět normy

 

Tato norma upřesňuje požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti staveb uvedené v ČSN 73 0802:1995, ČSN 73 0804:1995 a v navazujících normách v souladu s mezinárodními a evropskými normami a technickými předpisy pro požární bezpečnost (viz předmluva).

 

Klasifikace stavebních konstrukcí podle této normy musí být zahrnuta ve zkušebních protokolech, expertizních zprávách, v certifikátech apod., zpracovaných po 1.1.1997 a návazně i v požárně technických zprávách projektové dokumentace.

 -- Vynechaný text --