PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.080.30

Září 1996

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby -
Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN P
ENV 1 996-1-1

73 1101

 

 

 

Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for buildings - Rules for reinforced and unreinforced masonry

Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1: Règles générales - Règles pour la maçonnerie armée et non armée

Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln - Regeln für bewertes und unbewertes Mauerwerk

 

Tato národní norma je identická s ENV 1996-1-1 v anglické verzi a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with ENV 1996-1-1 in English version and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1101. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu.

 

NÁRODNÍ PŘEDMLUVA

 

Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1996-1-1 (Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh stavebních konstrukcí v České republice.

ENV 1996-1-1 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropského společenství (ES) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) pro vytvoření obecných pravidel pro návrh konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva a zdiva, projektování z oboru geotechniky a konstrukcí v seizmických oblastech.

ENV (předběžná evropská norma) je určena k ověření po dobu tří let souběžně s národními normami, ale nemá statut odsouhlasené EN. Národní normy jsou ponechány v platnosti. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé země, aby své připomínky k textu zaslali Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li ENV převzata beze změn do EN, bude-li doplněna či bude-li stažena z používání.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20058


Strana 2

Účelem NAD je doplnit chybějící údaje vztahující se zejména k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny některé hodnoty, které se uvažují místo hodnot, označených v ENV jako hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV.

Uživatelé tohoto dokumentu se tímto vyzývají k připomínkám, které se týkají technického obsahu, snadnosti použití a případných dvojznačností či nejasností, které by měly být odstraněny při přípravě EN. Připomínky se adresují Českému normalizačnímu institutu, V botanice 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov. Uvede se odkaz na příslušný článek ENV se zdůvodněním připomínky a s návrhem na změnu ustanovení nebo jeho vypuštění. Přijímají se též návrhy na doplňující ustanovení.

Použití ČSN P ENV 1996-1-1 jako normativního dokumentu rovnocenného s ČSN 73 1101 se považuje za použití normy ve smyslu § 10, odst. 8, písm. a) zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Kloknerův ústav ČVUT Praha, IČO 613 84 101, Ing. D. Pume, Csc.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zdivo a zděné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová


Strana 3

PŘEDBĚŽNÁ EVROPSKÁ NORMA

1996-1-1

EUROPEAN PRESTANDARD

Červen 1995

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM


 

ICS 91.080.30

 

Deskriptory: buildings, construction, masonry work, building codes, computation, generalities

 

Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí

Část 1.1: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Pravidla

pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

 

Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for buildings - Rules for reinforced and unreinforced masonry Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1: Règles générales- Règles pour la maçonnerie armée et non armée Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln - Regeln für bewertes und unbewertes Mauerwerk

 

Tato předběžná evropská norma (ENV) byla organizací CEN přijata 10. června 1994 jako budoucí norma pro dočasné používání. Období platnosti této normy je omezeno zpočátku na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky zvláště z hlediska, může-li být ENV změněna na evropskou normu (EN).

 

Členové CEN jsou žádáni, aby zveřejnily existenci této ENV týmž způsobem jako EN a vhodnou formou ji ihned zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, které by byly v rozporu s ENV, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do dosažení konečného rozhodnutí o přeměně ENV na EN.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

 

Ó 1995 Copyright vyhrazeno členům CEN


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

PŘEDMLUVA

8

Účel Eurokódů

8

Vývoj Eurokódů

8

Program Eurokódů

8

Národní aplikační dokumenty (NAD)

9

Zvláštnosti této předběžné normy

9

 

 

 

1

VŠEOBECNĚ

10

1.1

Rozsah

10

1.1.1

Rozsah platnosti Eurokódu 6

10

1.1.2

Rozsah platnosti Části 1.1 Eurokódu 6

10

1.1.3

Další části Eurokódu 6

12

1.2

Rozlišení zásad a aplikačních pravidel

12

1.3

Předpoklady

13

1.4

Definice

13

1.4.1

Společné termíny pro Eurokódy

13

1.4.2

Speciální termíny používané v této ENV 1996-1-1

15

1.5

Jednotky SI

23

1.6

Značky používané v této ENV 1996-1-1

23

 

 

 

2

ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ

30

2.1

Základní požadavky

30

2.2

Definice a klasifikace

30

2.2.1

Mezní stavy a návrhové situace

30

2.2.2

Zatížení

31

2.2.3

Vlastnosti materiálu

34

2.2.4

Geometrické údaje

35

2.2.5

Uspořádání zatížení a zatěžovací stavy

35

2.3

Požadavky návrhu

35

2.3.1

Všeobecně

35

2.3.2

Mezní stavy únosnosti

36

2.3.3

Dílčí součinitele spolehlivosti pro mezní stavy únosnosti

38

2.3.4

Mezní stavy použitelnosti

39

2.4

Trvanlivost

41

 

 

 

3

MATERIÁLY

43

3.1

Zdicí prvky

43

3.1.1

Druhy zdicích prvků

43

3.1.2

Vlastnosti zdicích prvků

45

3.2

Malta

46

3.2.1

Druhy malt

46

3.2.2

Vlastnosti malt

46

3.3

Výplňový beton

47

3.3.1

Všeobecně

47

3.3.2

Specifikace výplňového betonu

48

3.3.3

Vlastnosti výplňového betonu

48

3.4

Betonářská výztuž

49

3.4.1

Všeobecně

49

3.4.2

Vlastnosti betonářské výztuže

49

3.4.3

Trvanlivost betonářské výztuže

50

3.5

Předpínací výztuž

50

3.5.1

Všeobecně

50

3.5.2

Trvanlivost předpínací výztuže

50

3.6

Mechanické vlastnosti nevyztuženého zdiva

50

3.6.1

Všeobecně

50

3.6.2

Charakteristická pevnost v tlaku nevyztuženého zdiva l

51

3.6.3

Charakteristická pevnost ve smyku nevyztuženého zdiva

56

3.6.4

Charakteristická pevnost v ohybu nevyztuženého zdiva

59

3.7

Mechanické vlastnosti vyztuženého, předpjatého a sevřeného zdiva

60

3.7.1

Všeobecně

60


Strana 5

3.7.2

Charakteristická pevnost v soudržnosti při kotvení

60

3.8

Deformační vlastnosti zdiva

61

3.8.1

Vztah mezi napětím a poměrným přetvořením

61

3.8.2

Modul pružnosti

62

3.8.3

Modul pružnosti ve smyku

63

3.8.4

Dotvarování, smršťování a teplotní roztažnost

63

3.9

Pomocné výrobky

63

3.9.1

Izolační vrstvy proti vodě

63

3.9.2

Stěnové spony

63

3.9.3

Pásky, závěsy, konzoly a opěrné úhelníky

65

3.9.4

Předem zhotovené překlady

65

3.9.5

Zařízení pro předpínání

65

 

 

 

4

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH PRŮŘEZŮ A PRVKŮ

66

4.1

Statické působení zděných prvků a stabilita konstrukce jako celku

66

4.1.1

Návrhové modely statického působení

66

4.1.2

Statické působení v mimořádných situacích (jiných než při zemětřesení a požáru)

66

4.1.3

Navrhování nosných prvků

67

4.2

Zatížení, kombinace a dílčí součinitele

67

4.2.1

Charakteristické stálé zatížení

67

4.2.2

Charakteristické nahodilé zatížení

67

4.2.3

Charakteristické zatížení větrem

67

4.2.4

Charakteristické zatížení zemním tlakem

67

4.2.5

Návrhové situace

68

4.3

Návrhová pevnost zdiva

68

4.4

Nevyztužené zděné stěny namáhané svislým zatížením

68

4.4.1

Všeobecně

68

4.4.2

Ověřování nevyztužených zděných stěn

69

4.4.3

Zmenšující součinitel pro štíhlost a výstřednost

70

4.4.4

Účinná výška stěn

72

4.4.5

Účinná tloušťka stěn

77

4.4.6

Štíhlostní poměr stěn

77

4.4.7

Výstřednost ve směru kolmém na rovinu stěny

77

4.4.8

Soustředěná zatížení v úložných plochách

78

4.4.9

Napětí vyvolaná omezením přetvoření

80

4.5

Nevyztužené smykové zděné stěny

81

4.5.1

Všeobecně

81

4.5.2

Výpočet smykových stěn

82

4.5.3

Ověřování smykových stěn

83

4.6

Nevyztužené stěny namáhané zatížením kolmým na jejich rovinu

84

4.6.1

Všeobecně

84

4.6.2

Stěny namáhané větrem kolmým na jejich rovinu

85

4.6.3

Stěny namáhané zemním tlakem kolmým na jejich rovinu

89

4.6.4

Vodorovná mimořádná zatížení (kromě seizmických zatížení)

89

4.7

Vyztužené zděné prvky

89

4.7.1

Vyztužené zděné prvky namáhané ohybem, ohybem a osovou silou nebo osovou silou

89

4.7.2

Vyztužené zděné prvky namáhané smykem

97

4.7.3

Vyztužené zděné vysoké nosníky namáhané svislým zatížením

99

4.7.4

Vyztužené zděné prvky v mezním stavu použitelnosti

102

4.8

Předpjaté zděné prvky

103

4.8.1

Všeobecně

103

4.8.2

Předpjaté zděné prvky v mezním stavu použitelnosti

103

4.8.3

Předpjaté zděné prvky v mezním stavu únosnosti

104

4.8.4

Další podmínky návrhu

105

4.9

Sevřené zdivo namáhané ohybem, osovou silou a tlakem

106

 

 

 

5

KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

107

5.1

Všeobecně

107

5.1.1

Materiály pro zdění

107

5.1.2

Druhy stěn

107

5.1.3

Nejmenší tloušťka stěny

109

5.1.4

Vazba zdiva

109

5.1.5

Maltové spáry

110


Strana 6

5.1.6

Úložná plocha pod soustředěným zatížením

113

5.2

Uspořádání výztuže

113

5.2.1

Všeobecně

113

5.2.2

Ochrana výztuže

115

5.2.3

Nejmenší průřezová plocha výztuže

118

5.2.4

Průměr výztužené vložky

119

5.2.5

Kotvení a stykování

119

5.2.6

Smyková výztuž

123

5.2.7

Zajištění tlačené výztuže proti vybočení

123

5.2.8

Vzdálenost vložek výztuže

123

5.2.9

Sevřené (slabě vyztužené) zdivo

124

5.3

Předpínání zdiva

125

5.3.1

Všeobecně

125

5.3.2

Předpínací výztuž

125

5.4

Styky stěn

126

5.4.1

Styky stěn se stropy a střechou

126

5.4.2

Spojování stěn

127

5.5

Drážky a výklenky

129

5.5.1

Všeobecně

129

5.5.2

Svislé drážky a výklenky

129

5.5.3

Vodorovné a šikmé drážky

129

5.6

Izolační vrstvy proti vodě

129

5.7

Teplotní a dlouhodobé objemové změny

130

5.8

Zdivo pod úrovní terénu

132

5.9

Konstrukční zásady při navrhování na účinky zemětřesení

132

5.10

Konstrukční zásady při navrhování na účinky požáru

132

 

 

 

6

PROVÁDĚNÍ

133

6.1

Zdicí prvky

133

6.2

Manipulace se zdicími prvky a jinými materiály a jejich skladování

133

6.2.1

Všeobecně

133

6.2.2

Skladování zdicích prvků

133

6.2.3

Skladování materiálů pro malty a výplňový beton

133

6.2.4

Skladování a použití výztuže

134

6.3

Malta a výplňový beton

134

6.3.1

Všeobecně

134

6.3.2

Staveništní malta a výplňový beton

134

6.3.3

Průmyslově vyráběné malty, předem dávkované malty, předem dávkované vápenné malty a průmyslově vyráběný čerstvý beton

135

6.3.4

Pevnost malty a výplňového betonu

135

6.4

Provádění zdiva

136

6.4.1

Všeobecně

136

6.4.2

Maltové spáry

136

6.5

Spojování stěn

137

6.6

Zabezpečení polohy výztuže

137

6.7

Ochrana čerstvého zdiva

137

6.7.1

Všeobecně

137

6.7.2

Ošetřování zdiva

138

6.7.3

Ochrana před mrazem

138

6.7.4

Zatěžování zdiva

138

6.8

Přípustné odchylky zdiva

138

6.9

Kategorie provádění

139

6.10

Další pravidla provádění

140

6.10.1

Dilatační spáry

140

6.10.2

Výška

140

6.10.3

Vyztužené dutinové stěny vyplněné betonem

140

6.10.4

Vyztužené stěny s úzkými dutinami

140

6.11

Předpínací výztuž a předpínací materiál

141

6.11.1

Skladování předpínacích prvků

141

6.11.2

Zpracováni předpínací výztuže

141

6.11.3

Ukládání předpínací výztuže

142

6.11.4

Předpínání

142


Strana 7

Příloha

A

Výpočet zmenšovacího součinitele vlivu štíhlosti a výstřednosti Fm ve střední části výšky stěny

143

B

Grafické znázornění hodnot r3 a r4 podle vztahů 4.13, 4.14, 4.15 a 4.16

145

C

Zjednodušená metodika výpočtu výstřednosti ve směru kolmém na rovinu stěny pro zatížení působící na stěny

146

D

Grafické znázornění zvětšovacího součinitele podle 4.4.8: Soustředěná zatížení v úložných plochách

149

E

Empirická metoda navrhování podzemních stěn zatížených zemním tlakem

150

F

Ověření vyztužených zděných krakorcových stěn namáhaných ohybem

152

G

Skutečnosti, ke kterým je třeba přihlížet při kategorizaci provádění

153

 

 

 

NÁRODNÍ APLIKAČNÍ DOKUMENT

155

PŘEDMLUVA

156

1

Rozsah použití

156

2

Zatížení

156

3

Směrné hodnoty a doplňující údaje

157

4

Souvisící ČSN 

162

5

Normativní odkazy v ČSN P ENV 1996-1-1

163

 

 

 


Strana 8

Předmluva

 

Účel Eurokódů

 

(1) Eurokódy představují soubor norem pro navrhování konstrukcí a geometrických částí pozemních a inženýrských staveb.

 

(2) Eurokódy se vztahují na provádění a kontrolu pouze v rozsahu nezbytném k určení jakosti stavebních výrobků a úrovně řemeslných prací na staveništi a mimo staveniště, potřebných ke splnění předpokladů pravidel navrhování.

 

(3) Dokud není k dispozici potřebný soubor harmonizovaných technických předpisů pro výrobky a pro metody jejich zkoušení, zahrnují Eurokódy některá z těchto hledisek v informativních přílohách.

 -- Vynechaný text --