ČESKÁ NORMA

ICS 93.100; 45.020

Srpen 1996

Navrhování železničních stanic

ČSN 73 6310


 

 

 

Design of railway stations

Conception des gares des chemins de fer

Projektierung der Eisenbahnstationen

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky závazná. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

2

2

Termíny a definice

3

3

Všeobecné zásady navrhování stanic

3

4

Zásady pro zpracování dokumentace staveb

3

5

Základní prvky navrhování stanic

3

5.1

Sklonové poměry

3

5.2

Směrové poměry

4

5.3

Užitečné délky kolejí

5

5.4

Vzdálenost kolejí od pozemních staveb a ostatních zařízení

5

5.5

Osové vzdálenosti kolejí ve stanicích

6

5.6

Železniční spodek

6

5.7

Železniční svršek

6

5.8

Zásady navrhování kolejiště

7

5.9

Zařízení pro přepravu osob a zavazadel

7

5.10

Zařízení závislé a nezávislé trakce

8

5.11

Zásobování elektrickou energií a osvětlení

8

5.12

Staniční zabezpečovací a sdělovací zařízení

8

5.13

Pozemní stavby a inženýrské sítě

8

Příloha A (informativní)

10

Souvisící právní a jiné předpisy

10

Souvisící Technické normy železnic

10

Souvisící mapové podklady

11

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 03 8371  Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

ČSN 03 8375  Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

 

Ó Český normalizační institut, 1996
19928


Strana 2

ČSN 28 0315  Průjezdní průřezy celostátních drah a vleček s rozchodem koleje 1435 mm a 1520 (1524) mm. Základní ustanovení

ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy ČSN. Základní předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN IEC 913 Elektrotechnické předpisy. Elektrické trakčné nadzemné vedenia (34 1540)

ČSN 34 2040 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

ČSN 34 2600  Elektrická železniční zabezpečovací zařízení

ČSN 34 2613  Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody

ČSN 34 5145  Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

ČSN 36 0061  Osvětlování železničních prostranství

ČSN 37 5711  Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními drahami a vlečkami (v návrhu)

ČSN 37 6605  Připojování elektrických zařízení celostátních drah na elektrický rozvod

ČSN 38 2156  Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory

ČSN 38 6410  Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem

ČSN 38 6413  Plynovody a přípojky s nízkým středním tlakem

ČSN 72 1512  Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky

ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů

ČSN 73 6203  Zatížení mostů

ČSN 73 6223  Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah

ČSN 73 6360  Geometrická poloha koleje železničních drah normálního rozchodu a její uspořádání (v návrhu)

ČSN 75 6551  Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

 

Další souvisící normy

ČSN 34 2100 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení

ČSN 34 2650  Předpisy pro železniční přejezdová zabezpečovací zařízení

ČSN 73 0090  Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

ČSN 73 3050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací

 

Vypracování normy

Zpracovatel: České dráhy s. o., odštěpný závod Výzkumný ústav železniční, IČO 49366327, Ing. Štefan

Mayerberger, RAIL EXPLOR s. r. o., IČO 63672707, Ing. Miloš Altner, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Pokorná

 

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování novostaveb, modernizací a přestaveb stanic a výhyben, jejich obvodů a zařízení na celostátních a regionálních drahách normálního rozchodu (dále jen stanic), určuje základní projektové prvky a obsahuje všeobecné zásady jejich použití.


Strana 3

2   Termíny a definice

 

Termíny a definice použité v této normě jsou obsaženy ve Stavebním a technickém řádu drah (dále jen Stavební řád)1), v ČSN 34 5145, TNŽ 01 85102), TNŽ 34 26012) a TNŽ 73 63062).

 -- Vynechaný text --