ČESKÁ NORMA

ICS 93.100

Srpen 1996

Projektování tramvajových tratí

ČSN  73 6405


 

 

 

Projecting of tramway lines

Conception de la voi de lingnes du tram

Projektieren der Strabenbahnstrecken

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky závazná. Výjimky z této normy povoluje Ministerstvo dopravy České republiky.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

2

2

Termíny a definice

2

3

Navrhování tramvajové trati

3

4

Svršek tramvajové trati

4

5

Spodek tramvajové trati

6

6

Mosty, objekty mostům podobné a opěrné zdi

6

7

Koleje tramvajových tratí ve vozovnách a v dílnách

7

8

Křížení tramvajové trati a přejezdy

8

9

Podzemní inženýrské sítě

9

Příloha A (informativní) Rozměry kolejnic a jejich dovolené opotřebení - Tabulka A 1

10

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 8010  Bezpečnostní barvy a značky. Všeobecná ustanovení

ČSN 28 0318  Průjezdné průřezy tramvajových tratí

ČSN 33 3516  Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1015  Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 0090  Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6021  Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel

ČSN 73 6190  Statická zatěžkávací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů

 

ã Český normalizační institut, 1996
19925


Strana 2

ČSN 73 6412  Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

ČSN 73 6380  Železniční přejezdy a přechody

 

Další souvisící normy

ČSN 28 0337  Obrysy pro tramvajová vozidla

ČSN 37 6754  Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 72 1002  Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 73 3050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6100  Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102  Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací

ČSN 73 6200  Mostní názvosloví

ČSN 73 6203  Zatížení mostů

ČSN 73 6425  Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky

ČSN 75 5630  Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6405 z 18. 7. 1975.

 

Změny oproti předchozí normě

Norma byla přepracována ve vztahu k novým technickým podmínkám v kolejové dopravě.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav silniční a městské dopravy. a. s. pobočka Brno, IČO 492 401 88, Ing. Lubomír Vondra

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Pokorná

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro projektování, stavbu a rekonstrukce tramvajových tratí. Norma dále určuje technické požadavky na stavby a zařízení na tratích tramvajových drah.

 

Stavby tramvajových tratí dokončované nebo rozestavěné, popř. povolené před datem vydání této normy se posuzují podle dosavadních předpisů.

 -- Vynechaný text --