ČESKÁ NORMA

MDT 624.971:628.971:001.4

Říjen 1995

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY
Část 1: Termíny a definice

ČSN
EN 40-1

73 2090

 

 

 

Lighting columns. Part 1: Definitions and terms

Candélabres. Partie 1: Définitions et termes

Lichtmaste. Teil 1: Definitionen und Benennungen

 

Tato národní norma je identická s EN 40-1:1991 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

This national standard is identical with EN 40-1:1991 and is published with permission of CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

ČSN EN 40-1 je českým překladem EN 40-1:1991, která nahradila EN 40-1:1976.

V programu prací CEN/TC 50 je zpracování těchto dalších částí EN 40:

EN 40-2 Obecné požadavky a rozměry;

EN 40-3 Návrh a posouzení;

EN 40-4 Technické podmínky pro železobetonové a předpjaté stožáry;

EN 40-5 Technické podmínky pro ocelové stožáry;

EN 40-6 Technické podmínky pro hliníkové stožáry,

které budou do soustavy ČSN rovněž převzaty překladem.

EN 40-2:1976, EN 40-3:1982, EN 40-4:1982, EN 40-5:1982, EN 40-6:1982, EN 40-7:1984, EN 40-8:1982 a EN 40-9:1982 nebudou do ČSN převzaty, neboť jejich platnost v blízké době skončí. Rovněž EN 40-1:1976 nebyla do ČSN převzata.

V době vydání této normy zůstává v platnosti ČSN 34 8340. Po dopracování uceleného souboru ČSN EN 40 bude ČSN 34 8340 zrušena a nahrazena souborem ČSN EN 40.

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18215


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Kloknerův ústav ČVUT Praha, IČO 61384101, Ing. Marie Studničková, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 40-1

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 624.971:628.971:001.4                      Nahrazuje EN 40-1:1976

 

Deskriptory: lighting, lighting columns, terminology

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY. Část 1: Termíny a definice

 

Lighting columns. Part 1: Definitions and terms

Candélabres Partie 1: Définitions et termes

Lichtmaste Teil 1: Definitionen und Benennungen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 9. 10. 1991. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B 1050 Bruxelles


Strana 4

Úvod

Tato část EN 40 byla revidována technickou komisí CEN/TC 50, Osvětlovací stožáry a vodící nátrubky a byla schválena Technickou radou CEN (Rezoluce 33/1988) jako nové vydání s pouze malými změnami.

Byla přijata následujícími členskými zeměmi:

Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko a Švýcarsko.

Tato revize nahrazuje EN 40-1:1976.

 

1 Předmět normy

Tato část EN 40 obsahuje termíny a definice ve třech jazycích angličtině, francouzštině a němčině z oblasti „osvětlovacích stožárů".1)

 -- Vynechaný text --