ČESKÁ NORMA

MDT 624.21.011.1:624.041

Říjen 1995

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH
MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

ČSN 73 6212


 

 

 

Design of timber bridge structures

Propositions de structures des ponts en bois

Entwurf der Holzbrücken

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o česko-slovenských technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky.

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

3

2

Názvy a značky

3

3

Všeobecně

3

4

Materiály

3

5

Zatížení

4

5.1

Všeobecně

4

5.2

Dynamický součinitel

4

5.3

Roznášení zatížení

4

5.4

Účinky změn teploty a vlhkosti dřeva

8

6

Výpočet

8

6.1

Všeobecně

8

6.2

Předpoklady výpočtu

8

6.3

Dřevobetonová mostovka

8

6.4

Nosníky složeného průřezu

9

6.5

Staticky neurčité soustavy

9

6.6

Příhradové konstrukce

9

6.7

Ztužidla

9

6.8

Podpěry

10

6.9

Výpočet průhybu

10

7

Konstruční zásady

10

7.1

Všeobecně

10

7.2

Mostovka a vozovka

10

7.3

Hlavní nosníky

11

7.4

Spoje

12

7.5

Ztužidla

13

7.6

Ložiska

13

7.7

Podpěry

13

7.8

Ochrana mostní konstrukce

14

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18212


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 49 0600-1   Ochrana dreva. Základné ustanovenia. Chemická ochrana

ČSN 49 1531   Drevo na stavebné konštrukcie

ČSN 49 2421   Vodovzdorné preglejky pre všeobecné použitie

ČSN 73 0030   Písmenné značky veličin pro navrhování staveb

ČSN 73 0031   Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1002   Pilotové základy

ČSN 73 1701   Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

ČSN 73 2052   Výroba lepených dřevěných prvků

ČSN 73 6101   Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6200   Mostní názvosloví

ČSN 73 6201   Projektování mostních objektů

ČSN 73 6203   Zatížení mostů

ČSN 73 6205   Navrhování ocelových mostních konstrukcí

ČSN 73 6206   Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3487   Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií

ČSN 49 1401   Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Základné a spoločné ustanovenia

ČSN 49 2420   Vodovzdorné preglejky pre stavebníctvo

ČSN 73 1201   Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 2810   Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

ČSN 73 6209   Zatěžovací zkoušky mostů

ČSN 73 6221   Prohlídky mostů pozemních komunikací

ČSN 73 6242   Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

 

Obdobné zahraniční normy

STN 73 6212   Navrhovanie drevených mostných konštrukcií

CSA S6 - 1974   Desing of Highway Bridges (Navrhování silničních mostů)

DIN 1074 - 1991   Holzbrücken, Berechnung und Ausführung (Dřevěné mosty, výpočet a provádění)

ÖNORM B 4102 - 1978   - Holzbau; Holzbrücken (Dřevěné stavby; dřevěné mosty)

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ustanovení, která v ČSN 73 6202 z 30. 3. 1953 se týkají navrhování dřevěných mostních konstrukcí. Tímto ČSN 73 6202 pozbývá platnosti v celém rozsahu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Stavební fakulta ČVUT, IČO 61384046, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Ing. Bohumil Koželouh, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Kulišan


Strana 3

1   Předmět normy

Tato norma navazuje na ČSN 73 1701 a platí pro navrhování trvalých a zatímních dřevěných konstrukcí mostů pozemních komunikací, mostů polních, lesních nebo důlních drah, tramvajových mostů, průmyslových mostů a lávek. Dále tato norma platí pro navrhování krátkodobých podpěr železničních mostů a pro navrhování mostům podobných konstrukcí. Norma neplatí pro železniční mosty.

 -- Vynechaný text --