ČESKÁ NORMA

MDT 699.86:698.3

Září 1995

ZPŮSOB STANOVENÍ ENERGETICKÉ BILANCE
ZASKLENÝCH PLOCH OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
BUDOV

ČSN 73 0542


 

 

 

Method of estimation of energy balance of glazed area in external building structures

La méthode pour la détermination du bilan énergetique des surfaces vitrés des murs extérieurs des bâtiments

Die Methode der Ermittlung der energetischen Bilanz der Glasflächen in den Aubenbauteilen von Gebäuden.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

2

2

Definice, značky, názvy, jednotky

2

3

Všeobecně

4

4

Výchozí podmínky pro výpočet energetické bilance

4

5

Způsob stanovení energetické bilance

5

Příloha A (normativní)

10

Tabulka A.1 Průměrná venkovní teplota za měsíc tem

10

Tabulka A.2 Globální sluneční záření Egm za měsíc a celková hodnota globálního slunečního záření za vytápěcí období EgVO

10

Tabulka A.3 Propustnost slunečního záření zasklení T1 z čirého skla

10

Tabulka A.4 Činitel využití slunečního záření za měsíc cm a jeho průměrná hodnota za vytápěcí období cmp

10

Příloha B (informativní)

11

Tabulka B.1 Činitel korekce ra globálního slunečního záření Egm a EgVO při odlišném albedu okolí od hodnoty 0,2

11

Rovnice B.1 Výpočet poměru osálání F mezi elementem plochy a obdélníkem rovnoběžným s rovinou elementu

11

Rovnice B.2 Výpočet poměru osálání F mezi elementem plochy a obdélníkem kolmým k rovině elementu

11

Obrázek B.1 Diagram k určení poměru osálání F. Element plochy a obdélník rovnoběžný s rovinou elementu

12

Obrázek B.2 Diagram k určení poměru osálání F. Element plochy a obdélník kolmý k rovině elementu

13

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 06 0210  Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny a definice. Veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

 

Další souvisící normy

ČSN 01 1323  Veličiny a jednotky sdílení tepla a přenosu látek

ČSN 73 0548  Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17759


Strana 2

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

ISO 7345 Thermal insulation - Physical quantities and definitions (Tepelná izolace - Fyzikální jednotky a definice)

ISO 9164 Thermal insulation - Calculation of space heating requirements for residential building (Tepelná izolace - Výpočet ústředního vytápění pro obytné budovy)

prEN 832 Thermal performance of building - Calculation of energy use for heating - Residential building (Tepelně technické předpisy pro budovy - Výpočet spotřeby energie pro vytápění - Obytné budovy)

DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau (Tepelná izolace v pozemních stavbách)

SBN 77   Svensk Byggnorm (Švédská stavební norma)

 

Vypracování normy

Zpracovatel:Centrum stavebního inženýrství a. s. Praha, IČO 45 274 860, Doc.Ing.Jaroslav Řehánek, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník českého normalizačního institutu, Praha: Ing. Miloslava Syrová

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví hodnoty veličin a postup výpočtu energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov v zimním období a umožňuje tím vyčíslení podílu úspor paliv a energie při vytápění vlivem využitelného slunečního záření pronikajícího do budovy.

Platí především pro výpočet energetické bilance velkých zasklených ploch - slunečních oken - jako prvků pasivního slunečního vytápění.

Platí za předpokladu,že vytápěcí systém je regulován automaticky. Není-li splněn tento předpoklad, má výsledek výpočtu pouze informativní hodnotu.

 -- Vynechaný text --