ČESKÁ NORMA

MDT 694.142.2:624.011.1:620.176.3

Červenec 1995

Dřevěné konstrukce. Zkušební metody
STANOVENÍ PEVNOSTI STĚN OTVORŮ
A CHARAKTERISTIK STLAČITELNOSTI PRO
KOLÍKOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

ČSN
EN 383

73 2821

 

 

 

Timber structures. Test methods. Determination of embedding strength and foundation values for dowel type fasteners

Structures en bois. Méthodes d'essais. Détermination de caractéristiques de fondation et de la portance locale d'éléments d'assemblages de type broche

Holzbauwerke. Prüfverfahren. Bestimmung der Lochleibungsfestigkeit und Bettungswerte für stiftförmige Verbindungsmittel

 

Tato národní norma je identická s EN 383:1993 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 383:1993 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 02 1301  Hrubé šrouby se šestihrannou hlavou

ČSN 02 1810  Skrutky do dreva (vruty) so šesťhrannou hlavou

ČSN 02 1812  Skrutky do dreva (vruty) s pologuľatou hlavou

ČSN 02 1814  Skrutky do dreva (vruty) so zapustenou hlavou

ČSN 02 1815  Skrutky do dreva (vruty) so zapustenou šošovkovitou hlavou

ČSN 02 2825  Stavebné klince so zapustenou hlavou mriežkovanou

ČSN 25 0251  Zkušební trhací stroje a lisy. Technické požadavky a metody zkoušení pro úřední ověřování úřední ověřování

ČSN 73 1701  Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

ČSN EN 45001 Všeobecná kriteria pro činnost zkušebních laboratoří (01 5253)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Zlín, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK č. 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Kulišan

 

ã Český normalizační institut, 1995
17687


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 383

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 694.142.2:624:011:1:620.176.3

 

Deskriptory: Timber construction, sawn timber, laminated board, mechanical strength, determination, rigidity, fasteners

 

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE. Zkušební metody STANOVENÍ PEVNOSTI STĚN OTVORŮ A CHARAKTERISTIK  STLAČITELNOSTI PRO KOLÍKOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

 

Timber structures-Test methods- Determination of embedding strength and foundation values for dowel type fasteners

Structures en bois-Méthodes d'essais-Détermination de caractéristiques de fondation et de la portance locale d'éléments d'assemblages de type broche

Holzbauwerke-Prüfverfahren- Bestimmung der Lochleibungsfestigkeit und Bettungswerte für stiftförmige Verbindungsmittel

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 15.7.1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Commmittee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäischen Comitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Odkazy na jiné normy

5

3

Definice

5

4

Značky

5

5

Požadavky

6

6

Zkušební metoda

6

6.1

Zásady

6

6.2

Zkušební tělesa

7

6.3

Zkušební přístroje

7

6.4

Příprava zkušebních těles

7

6.5

Postup zkoušek

7

6.5.1

Kalibrace zkušebního přístroje

7

6.5.2

Osazení spojovacího prostředku

8

6.5.3

Osazení zkušebního tělesa do zkušebního přístroje

8

6.5.4

Odhad maximálního zatížení

8

6.5.5

Zatěžování

8

6.5.6

Registrace přetvoření

9

6.5.7

Stanovení hustoty a vlhkosti

9

6.6

Výsledky

9

6.6.1

Výpočty

9

6.6.2

Korekce

11

6.7

Protokol o zkoušce

11

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla připravena CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce". Pro konečné hlasování CEN byla schválena technickou skupinou 9.12.1991.

 

Tato norma je jednou z řady norem pro zkušební metody stavebních materiálů a prvků. Byla připravena pracovní skupinou za

koordinace NSAI.

 

POZNÁMKA - Považuje se za žádoucí, v této řadě norem dodržet vždy stejné číslování článků. Proto jsou v tomto vydání této normy některé články bez textu; předpokládá se však, že v příštích vydáních bude text těchto článků doplněn.

 

Tato evropská norma musí obdržet status národní normy, a to buď publikováním identického textu nebo převzetím originálu, nejpozději do ledna 1994 a odporující národní normy musí být zrušeny nejpozději do ledna 1994.

 

Tato norma byla schválena a podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC se níže uvedené státy zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýčarsko.

 

Tato norma nenahrazuje žádnou evropskou normu.


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato norma stanovuje laboratorní metodu zjišťování pevnosti stěn otvorů a charakteristik stlačitelnosti pro přírodní dřevo, lepené lamelové dřevo a deskové materiály na bázi dřeva s kolíkovými spojovacími prostředky.

 -- Vynechaný text --