ČESKÁ NORMA

MDT 624.21.001.1

Únor 1995

PROJEKTOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ

ČSN 73 6201


 

 

 

Standard Specifications for Bridges

Normes pour projets des ponts

Projektierung von Brückenbauwerken

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. závazná v rozsahu působnosti ministerstva dopravy České republiky na základě jeho požadavku.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

 

 

 

1

Předmět normy

6

 

 

 

2

Značky

6

 

 

 

3

Mostní průjezdní průřez železničních tratí s rozchodem koleje 1 435 mm

7

3.1

MPP pro jednu kolej v přímé a v oblouku s poloměrem větším než 4 000 mm

7

3.2

Sdružený MPP pro dvě a více kolejí v přímé a v oblouku s poloměrem větším než 4 000 mm

8

3.3

MPP pro jednu kolej a sdružený MPP pro dvě a více kolejí v oblouku s poloměrem 4 000 m a menším

9

3.4

Změna šířkových rozměrů MPP při směrových změnách koleje

11

3.5

Výška MPP

13

3.6

Zvětšení výšky MPP při změnách sklonu koleje

13

3.7

Platnost MPP po délce koleje

14

3.8

Zasahování překážek do MPP

14

3.9

MPP na objektech v tratích s největší traťovou rychlostí nad 120 m/h až do 160 km/h

15

3.10

MPP na objektech v tratích s největší traťovou rychlostí do 120 km/h

15

3.11

MPP v podjezdech

16

3.12

Objekty, u kterých se MPP neuplatňuje

16

 

 

 

4

Prostorové uspořádání železničních mostních objektů, objektů mostům podobných a šířkové uspořádání na opěrných zdech

16

4.1

Vztah volné šířky a volné výšky k nutné volné šířce a nutné volné výšce

16

 

ã Český normalizační institut, 1994
17145


Strana 2

Obsah

 

strana

4.2

Šířkové uspořádání trvalých a dlouhodobých zatímních mostních objektů

17

4.3

Šířkové uspořádání krátkodobých zatímních mostních objektů

18

4.4

Výškové uspořádání na trvalých i zatímních mostech

18

4.5

Prostorové uspořádání veřejných chodníků na mostech

18

4.6

Šířkové uspořádání objektů mostům podobných

18

4.7

Výškové uspořádání na objektech mostům podobných

18

4.8

Šířkové uspořádání na opěrných zdech

18

 

 

 

5

Prostorové uspořádání otvorů všech objektů přes železniční tratě

19

5.1

Vztah volné šířky a volné výšky k nutné volné šířce a nutné volné výšce

19

5.2

Šířkové uspořádání otvorů trvalých a dlouhodobých zatímních objektů

19

5.3

Šířkové uspořádání otvorů krátkodobých zatímních objektů

19

5.4

Výškové uspořádání otvorů trvalých a dlouhodobých zatímních objektů

19

5.5

Výškové uspořádání otvorů krátkodobých zatímních objektů

20

 

 

 

6

Prostorové uspořádání trvalých mostních objektů a podjezdů silničních komunikací

20

6.1

Průjezdní a průchozí prostor

20

6.1.1

Základní ustanovení o průjezdním a průchozím prostoru

20

6.1.2

Průjezdní prostor

20

6.1.3

Průchozí prostor

21

6.1.4

Vzájemná poloha průjezdních a průchozích prostorů

22

6.2

Šířkové uspořádání

22

6.2.1

Jízdní pásy a přídatné pruhy

22

6.2.2

Vodicí proužky, krajnice a přidružené pruhy

22

6.2.3

Dělicí pásy

22

6.2.4

Veřejné chodníky

23

6.2.5

Nouzové chodníky

23

6.2.6

Zvýšené proužky

24

6.2.7

Záchytná bezpečnostní zařízení

24

6.2.8

Doplňková zařízení

24

6.2.9

Opěrné a zárubní zdi

24

6.3

Výškové uspořádání

24

6.3.1

Volná výška na mostních objektech

24

6.3.2

Volná výška podjezdu

25

6.3.3

Obrubníky na mostech a v podjezdech

25

6.4

Příčné uspořádání

25

6.4.1

Všeobecné zásady příčného uspořádání

25

6.4.2

Příčné řezy na mostech a v podjezdech

26

 

 

 

7

Prostorové uspořádání zatímních mostních objektů a podjezdů silničních komunikací

26

7.1

Šířkové uspořádání

26

7.2

Výškové uspořádání

31

7.3

Příčné uspořádání mostních provizorií

31

 

 

 

8

Prostorové uspořádání mostních objektů a podjezdů účelových komunikací

31

 

 

 

9

Prostorové uspořádání mostních objektů a podjezdů městských drah

31


Strana 3

10

Prostorové uspořádání sdružených mostních objektů a podjezdů

31

 

 

 

11

Prostorové uspořádání lávek pro chodce a podchodů

32

 

 

 

12

Prostorové uspořádání otvorů mostních objektů přes vodní překážky

33

12.1

Všeobecné zásady

33

12.2

Mostní objekty přes přirozené vodní toky

33

12.3

Mostní objekty v inundačních územích vodních toků

35

12.4

Mostní objekty přes vodní nádrže a zdrže

35

12.5

Mostní objekty přes umělé vodní toky

35

12.6

Mostní objekty přes vodní cesty

36

 

 

 

13

Konstrukční pokyny společné pro všechny druhy objektů

36

13.1

Všeobecné zásady

36

13.2

Podpěry mostních objektů přes vodní překážky

36

13.3

Ledolamy a lodní svodidla

37

13.4

Trubní propustky

37

13.5

Vtokové jímky

37

13.6

Podpěry objektů přes železnici

38

13.7

Volný schůdný a manipulační prostor v železničních podjezdech

38

13.8

Závěsy trakčního vedení na nosné konstrukci

38

13.9

Protidotykové zábrany a ochrana proti účinkům výfukových plynů

38

13.10

Objekty v oblastech bludných proudů

38

13.11

Ochrana mostních objektů přes pozemní komunikace

39

13.12

Odvodnění v podjezdech pozemních komunikací

39

13.13

Zpevnění svahů a svahových kuželů

39

13.14

Pozorované body

40

13.15

Vyznačení letopočtu

40

 

 

 

14

Konstrukční pokyny pro železniční objekty

40

14.1

Kolej

40

14.2

Kolejové lože a žlab kolejového lože

40

14.3

Pojistné úhelníky

41

14.4

Podlahy

41

14.5

Zábradlí

41

14.6

Volný schůdný a manipulační prostor

42

14.7

Odvodnění

42

14.8

Izolace

42

14.9

Komorové nosné konstrukce

43

14.10

Uložení nosné konstrukce a umístění ložisek

43

14.11

Úložné prahy

43

14.12

Mostní závěry

43

14.13

Ukončení mostů a propustků

44

14.14

Revizní zařízení

44

14.15

Krycí zábrany

45

14.16

Přístup k objektům a konstrukcím

45


Strana 4

14.17

Cizí zařízení

45

14.18

Opěrné zdi

46

 

 

 

15

Konstrukční pokyny pro objekty pozemních komunikací a městských drah

46

15.1

Podélný a příčný sklon na mostním objektu a v podjezdu

46

15.2

Kryt vozovky a chodníku

46

15.3

Dělicí pásy na mostech a v podjezdech

46

15.4

Podlahy revizních lávek a zatímních mostních objektů

47

15.5

Tramvajové koleje na mostech

47

15.6

Izolace mostních objektů

47

15.7

Ochrana mostních konstrukcí proti chemickým vlivům

48

15.8

Přechodové úpravy

48

15.9

Konstrukce mostních objektů

49

15.10

Mostní křídla

49

15.11

Úložné prahy a bloky

49

15.12

Uložení konstrukce mostního objektu

50

15.13

Mostní závěry a dilatace

50

15.14

Odvodnění mostních objektů a podjezdů

51

15.15

Svodidla na mostech a v podjezdech

51

15.16

Zábradelní svodidla na mostech

53

15.17

Zábradlí na mostních objektech a v podjezdech

54

15.18

Přístupnost mostů

55

15.19

Revizní zařízení

56

15.20

Zvláštní zařízení

56

15.21

Cizí zařízení na mostních objektech a pod nimi

56

 

 

 

Příloha A (informativní) Obdobné zahraniční předpisy

59

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 3467  Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů

ČSN 03 8203  Koroze kovů. Klasifikace korozní agresivity atmosféry

ČSN 03 8204  Určování korozní agresivity atmosfér pro kovy a kovové povlaky

ČSN 03 8260  Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, kontrola jakosti a údržba

ČSN 03 8370  Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

ČSN 03 8372  Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě

ČSN 03 8762  Kombinované povlaky z žárově stříkaných kovů a organických povlaků

ČSN EN 124 Poklopy a nástavce pro dopravní a pěší zóny. Konstrukční zásady, zkoušení, označování (13 6301)

ČSN 17 7001  Názvosloví vah, vážících zařízení a závaží

ČSN 28 0315  Průjezdní průřezy celostátních drah a vleček s rozchodem koleje 1435 mm a 1520 (1524) mm. Základní ustanovení


Strana 5

ČSN 28 0318  Průjezdné průřezy tramvajových tratí

ČSN 33 3516  Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 38 6410  Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem

ČSN 38 6413  Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem

ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 73 6100  Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102  Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací

ČSN 73 6200  Mostní názvosloví

ČSN 73 6203  Zatížení mostů

ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

ČSN 73 6242  Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

ČSN 73 6512  Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Vodní toky

ČSN 73 6515  Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Vodní nádrže a zdrže

ČSN 73 6701  Stokové siete a kanalizačné prípojky

ČSN 73 6822  Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

ČSN 75 0128  Vodní hospodářství. Názvosloví využití vodní energie

ČSN 75 0255  Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích

ČSN 75 1400  Hydrologické údaje povrchových vod

ČSN P ENV 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení (73 2403)

ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího na beton a železobetonové konstrukce (73 1215)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje v celém rozsahu ČSN 73 6201 schválená 13. 3. 1978.

 

Změny proti předchozí normě

Předchozí norma byla přepracována a doplněna v celém rozsahu.

 

Do normy byly zařazeny nové samostatné části týkající se mostního průjezdního průřezu železničních tratí s rozchodem 1435 mm, prostorového uspořádání železničních mostních objektů a prostorového uspořádání otvorů všech objektů přes železniční tratě. Tyto části byly doplněny i o šířkové uspořádání objektů v tratích s traťovou rychlostí až do 160 km/h. Prostorové uspořádání objektů v tratích s traťovou rychlostí větší než 160 km/h bude řešit zvláštní předpis.

 

V normě byly upraveny a doplněny části týkající se prostorového uspořádání mostních objektů a podjezdů silničních komunikací a prostorového uspořádání mostních objektů přes vodní překážky. Úprava těchto částí zahrnuje především šířkové uspořádání na mostech a v podjezdech v závislosti na volné šířce komunikace, dovolené rychlosti vozidel a navrženém záchytném bezpečnostním zařízení, zavedení nouzových chodníků a upřesnění požadavků na objekty s možností zahlceného vtoku.


Strana 6

Dále byly upraveny a doplněny části týkající se konstrukčních pokynů společných pro všechny druhy objektů, konstrukčních pokynů pro železniční mostní objekty i konstrukčních pokynů pro objekty pozemních komunikací a městských drah. Část o bezpečnostním zařízení pro ochranu mostních objektů a pomocných konstrukcí byla zrušena a příslušná ustanovení byla zařazena do konstrukčních pokynů. Úprava konstrukčních pokynů zahrnuje propustky, podpěry objektů přes železniční tratě, objekty v oblastech bludných proudů, ochranu objektů přes pozemní komunikace, kolejové lože železničních mostů, vozovku, chodníky a střední dělicí pásy mostů pozemních komunikací, záchytné bezpečnostní zařízení, přístupnost, revizní zařízení a ochranu proti chemickým vlivům těchto mostů a cizí zařízení na mostních objektech.

 

Vzhledem k charakteru normy a novým předpisům byla vypuštěna příloha, týkající se pokynů pro zpracování dokumentace mostních objektů.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Správa silničního fondu České republiky, IČO 00 015 792, Ing. Pavel Minařík, ve spolupráci s Ing. Josefem Kubou (mosty železniční) a Ing. Richardem Mézlem (mosty přes vodní překážky)

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Kulišan

 

1 Předmět normy

 

Norma platí pro projektování a stanovuje požadavky na prostorové uspořádání, konstrukci mostu, vybavení a určuje podmínky pro umístění cizích zařízení pro objekty:

-  nově navrhované trvalé i zatímní mostní objekty a podjezdy1) železnic s rozchodem koleje 1 435 mm, veřejných i neveřejných pozemních komunikací2), městských drah i pro objekty na nichž je zřízeno jakékoliv jiné komunikační prostranství3);

-  nově navrhované objekty mostům podobné (např. točnice, přesuvny, kolejové váhy, výsypníky, galerie na pozemních komunikacích) a opěrné zdi, a to v rozsahu vymezeném příslušnými články.

 

Pro dosavadní objekty platí tato norma v rozsahu vymezeném příslušnými články a ve využitelném rozsahu ostatních článků.

Norma neplatí pro prostorové uspořádání tunelů, průjezdů halovými objekty a domy apod.

 -- Vynechaný text --