ČESKÁ NORMA

MDT 725.41.052.6

Září 1994

ŠATNY, UMÝVÁRNY A ZÁCHODY

ČSN 73 4108


 

 

 

Dressing rooms, lavatories and water-closets

Vestiaires, salles de bains, toilettes

Garderoben, Waschräume und Wasserklosette

 

Tato norma je podle & 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 06 0210  Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 36 0020-1   Sdružené osvětlení (v návrhu)

ČSN 73 4301  Obytné budovy

ČSN 91 1255  Nábytek dílenský. Ocelové skříně na šaty

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb

ČSN 06 0320  Ohřívání užitkové vody. Navrhování a projektování

ČSN 06 0830  Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 12 7010  Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN 33 2180  Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2310  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v různých prostředích

ČSN 34 1010  Elektrotechnické předpisy. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 36 0042  Osvětlování škol umělým světlem

ČSN 36 0450  Umělé osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 36 0451  Umělé osvětlení průmyslových prostorů

ČSN 36 0452  Umělé osvětlení obytných budov

ČSN 72 4842  Výrobky zdravotnické keramiky. Hlavní a připojovací rozměry

ČSN 72 4801  Výrobky zdravotnické keramiky. Základní názvy a definice

ČSN 72 4840  Výrobky zdravotnické keramiky. Všeobecné technické požadavky (návrh změny 3)

ČSN 72 4841  Výrobky zdravotnické keramiky. Zkušební metody

ČSN EN 31 Umyvadla se sloupem. Připojovací rozměry (72 4842)

ČSN EN 32 Umyvadla nástěnná. Připojovací rozměry pro montáž na šrouby (72 4842)

ČSN EN 33 Záchodové mísy stojící na podlaze, s pevně připevněnou nádrží. Připojovací rozměry (72 4842)

ČSN EN 34 Záchodové mísy nástěnné, s pevně připojenou nádrží. Připojovací rozměry (72 4842)

 

© Český normalizační institut, 1994
16442


Strana 2

ČSN EN 35 Bidety stojící na podlaze, s horním přívodem vody. Připojovací rozměry (72 4842)

ČSN EN 36 Bidety nástěnné, s horním přívodem vody. Připojovací rozměry (72 4842)

ČSN EN 37 Záchodové mísy stojící na podlaze, s volným přítokem vody. Připojovací rozměry (72 4842)

ČSN EN 38 Záchodové mísy nástěnné, s volným přítokem vody. Připojovací rozměry (72 4842)

ČSN EN 80 Pisoárové mísy nástěnné bez vestavěné zápachové uzávěrky. Připojovací rozměry (72 4842)

ČSN EN 111 Umývátka nástěnná. Připojovací rozměry (72 4842)

ČSN 73 0005  Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0220  Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Navrhování přesnosti stavebních objektů

ČSN 73 0531  Ochrana proti hluku v pozemních stavbách

ČSN 73 0540-1,2,3,4   Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0580-1,2,3,4   Denní osvětlení budov

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb. Požární vodovody

ČSN 73 2310  Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné

ČSN 73 5105  Výrobní průmyslové budovy

ČSN 73 5305  Administrativní budovy

ČSN 73 6058  Hromadné garáže. Základní ustanovení

ČSN 73 6655  Výpočet vnútorných vodovodov

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody

ČSN 73 6701  Stokové siete a kanalizačné prípojky

ČSN 73 6760  Vnitřní kanalizace

ČSN 91 4640  Nádržkové splachovače. Technické předpisy

 

Souvisící právní a jiné předpisy

Zákon č. 262/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 130/1990 Sb.

Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí č. 376/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č.83/1976 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.

Směrnice Minsterstva zdravotnictví ČSR -- hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnic Ministerstva zdravotnictví ČSR -- hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR -- hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb.

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR -- hlavního hygienika ČSR č. 45/1977 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na zřizování a provoz veřejných saun, reg. v částce 9/1977 Sb.

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR -- hlavního hygienika ČSR č. 47/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na zřizování a provoz hromadných ubytoven, reg. v částce 3/1978 Sb.

Vyhláška Ministerstva hospodářství ČR, kterou se stanoví obecné technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu (v návrhu)

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 4108 Šatne, umývárne a záchody z 17. 8. 1987.


Strana 3

Změny proti předchozí normě

V normě byly upraveny články, týkající se mycích žlabů, fontán, pisoárových stání a umýváren pro celkovou tělesnou očistu. Norma byla doplněna o požadavky pro zdravotně postižené osoby.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Stavebně technický ústav, a. s., IČO 45273529 -- ing. Mirka Stárková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 4

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro projektování sanitárních a pomocných zařízení v nových a stávajících stavebních objektech a pro projektování změn stávajících zařízení, pokud tyto změny podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení; dále pro sanitární a pomocná zařízení, na která jsou kladeny specifické požadavky z hlediska provozu.

Norma platí pro budovy pro:

a)  výchovu;

b)  obchod a stravovací zařízení;

c)  tělovýchovu;

d)  vědu a kulturu;

e)  služby a osobní hygienu;

f)  administrativu;

g)  společné ubytování a rekreaci.

Součástí normy jsou rovněž požadavky na rozměry a vybavení hygienických zařízení pro zdravotně postižené osoby.

Tato norma neplatí pro navrhování sanitárních a pomocných zařízení v budovách:

a)  v obytných ČSN 73 4301;

b) zdravotnických a léčebných provozů, kde hygienické zařízení přímo souvisí s procesem léčebné péče.

Dále neplatí pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní řešení.

 -- Vynechaný text --