ČESKÁ NORMA

91.040

Červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 5: Optické provažovací přístroje

ČSN ISO 8322-5


73 0212

 

 

 

Geometrical accuracy in building industry. Determination of accuracy of measuring instruments.

Part 5: Optical plumbing instruments

Précision géometrique dans le bâtiment. Détermination de précision des instruments a mesure.

Partie 5: Instruments de plombage optique

Geometrische Genauigkeit im Aufbau. Bestimmung der Genauigkeit der Meßgeräte.

Teil 5: Optische Lotinstrumente

 

Tato norma obsahuje ISO 8322-5:1991.

 

Národní předmluva

 

Tato norma je součástí souboru norem (Část 2) o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě (ČSN 73 0212), ze kterého jsou již vydány:

Část 4: Liniové stavební objekty

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Část 6: Statistická analýza a přejímka

a zpracovávají se další části s těmito pracovními názvy:

Část 1: Základní zásady

Část 3: Pozemní stavební objekty

Část 7: Statistická regulace

 

Jednotlivé části ČSN ISO 8322 obsahují nejzákladnější metody a postupy pro určování přesnosti měřicích přístrojů v pozemním stavitelství, které je vhodné a nutné provádět vždy. Každý uživatel těchto norem musí dále posoudit vhodnost, nutnost a možnost doplnění této metodiky o další metody a postupy, a to v závislosti na složitosti dané stavby, kvalitativních parametrech a dalších vlivech.

 

Citované normy

 

ISO 3534-1 zavedena v ČSN ISO 3534-1 Statistika. Slovník a značky. Část 1: Pravděpodobnostní a obecné statistické termíny (01 0215)

ISO 3534-2 zavedena v ČSN ISO 3534-2 Statistika. Slovník a značky. Část 2: Statistické řízení jakosti (01 0215)

ISO 4463-1 dosud nezavedena

ISO 7077 dosud nezavedena

ISO 7078 dosud nezavedena

ISO 8322-1 zavedena v ČSN ISO 8322-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 1: Teorie (73 0212)

 

Obdobné zahraniční normy

 

DIN 18 723 Teil 5 Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung geodätischer Instrumente. Lotinstrumente (Postupy určování přesnosti geodetických přístrojů v terénu. Provažovací přístroje)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 250 66 Zdiby 98, IČO 025 615, Ing. V. Šanda

 

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: J. Toman

 

© Český normalizační institut, 1994
16271


Strana 2

POZEMNÍ STAVBY. MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.

POSTUPY PRO URČOVÁNÍ PŘESNOSTI BĚHEM POUŽÍVÁNÍ.

Část 5: Optické provažovací přístroje

ISO 8322-5


 

První vydání

1991-11-15

 

MDT:  69.053:681.783.2:681.2.088

 

Deskriptory: buildings, metrology, measuring instruments, optical measuring instruments, tests, determination, accuracy

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 8322-5 byla připravena technickou komisí ISO/TC 59 Pozemní stavby.

 

ISO 8322 sestává z následujících částí s obecným názvem Pozemní stavby - Měřicí přístroje - Postupy pro určování přesnosti během používání:

 

- Část 1: Teorie.

- Část 2: Měřická pásma.

- Část 3: Optické nivelační přístroje.

- Část 4: Teodolity.

- Část 5: Optické provažovací přístroje.

- Část 6: Laserové přístroje.

- Část 7: Přístroje používané při vytyčování.

- Část 8: Elektronické dálkoměry do 150 m.

- Část 9: Elektronické dálkoměry do 500 m.

- Část 10: Zkoušení hranolů pro krátké vzdálenosti.

 

0 Úvod

 

Tato mezinárodní norma sestává z řady částí specifikujících zkušební postupy, přijaté pro určování a stanovení přesnosti při používání měřicích přístrojů ve stavebnictví. První část obsahuje teorii, následující části obsahují postupy pro určování přesnosti při používání měřicích přístrojů pro měření.

 

Jiné mezinárodní normy se připravují pro zkoušky měřicích přístrojů používaných v zeměměřictví a pro postupy používané ve vojenské měřické službě.

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 8322 určuje zkušební postupy, které se použijí při určování a stanovení přesnosti během používání optických provažovacích přístrojů (optických olovnic) pro měřické účely.

 

Postupy uvedené v této části ISO 8322 se týkají používání těchto přístrojů v pozemním stavitelství pro geodetická, kontrolní a ověřovací měření a zároveň pro určení údajů o přesnosti.-- Vynechaný text --