ČESKÁ NORMA

MDT 69.053:681.783.22:681.2.088

Červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě
URČOVÁNÍ PŘESNOSTI
MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ
Část 3: Optické nivelační přístroje

ČSN
ISO 8322-3

73 0212

 

 

 

Geometrical accuracy in building industry. Determination of accuracy of measuring instruments. Part 3:Optical levelling instruments

Précision géometrique dans le bâtiment. Détermination de précision des instruments á mesure. Partie 3:Instruments optiques de nivellement

Geometrische Genauigkeit im Aufbau. Bestimmung der Genauikeit der Messgeräte. Teil 3: Nivellierinstrument

 

Tato norma obsahuje ISO 8322-3:1989

 

Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru norem (Část 2) o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě ( ČSN 73 0212), ze

kterého jsou již vydány:

 

Část 4: Liniové stavební objekty

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Část 6: Statistická analýza a přejímka

 

a zpracovávají se další části s těmito pracovními názvy:

 

Část 1: Základní zásady

Část 3: Pozemní stavební objekty

Část 7: Statistická regulace

 

Jednotlivé části ČSN ISO 8322 obsahují nejzákladnější metody a postupy pro určování přesnosti měřických přístrojů v pozemním stavitelství, které je vhodné a nutné provádět vždy. Každý uživatel těchto norem musí dále posoudit vhodnost, nutnost a možnost doplnění této metodiky o další metody a postupy, a to v závislosti na složitosti dané stavby, kvalitativních parametrech a dalších vlivech.

 

Citované normy

ISO 3534-1 zavedena v ČSN ISO 3534-1 Statistika. Slovník a značky. Část 1: Pravděpodobnostní a obecné statistické termíny (01 0215)

ISO 3534-2 zavedena v ČSN ISO 3534-2 Statistika. Slovník a značky. Část 2: Statistické řízení jakosti (01 0215)

ISO 4463-1 dosud nezavedena

ISO 7077 dosud nezavedena

ISO 7078 dosud nezavedena

ISO 8322-1 zavedena v ČSN ISO 8322-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 1: Teorie (73 0212)

 

ã Český normalizační institut, 1994
16269


Strana 2

Obdobné mezinárodní normy

BS 7334: Part 3 = ISO 8322-3  Measuring instruments for building construction. Methods for determining in use: optical levelling instruments

(Měřicí přístroje v pozemním stavitelství. Postupy určování přesnosti během používání: optické nivelační přístroje)

 

DIN 18723 Teil 2  Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung geodätischer Instrumente

(Postupy určování přesnosti geodetických přístrojů v terénu: nivelační přístroje)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 250 66 Zdiby 98, IČO: 025 615, Ing. V. Šanda

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu J. Toman


Strana 3

POZEMNÍ STAVBY - MĚŘICÍ PŘÍSTROJE -

ISO 8322-3

POSTUPY PRO URČOVÁNÍ PŘESNOSTI BĚHEM

První vydání

POUŽÍVÁNÍ

1989-10-01

Část 3: Optické nivelační přístroje


 

MDT 69.053:681.783.22:681.2.088

 

Deskriptory:buildings, metrology, measuring instruments, optical measuring instruments, theodolites, tests, determination, accuracy.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, obíhají mezi členskými organizacemi, které jej odsouhlasí před jejich přijetím radou ISO za mezinárodní normy. Návrhy se schválí, jestliže podle předpisů ISO souhlasí nejméně 75% hlasujících členských organizací.

 

Mezinárodní norma ISO 8322-3 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 59 Pozemní stavby.

 

Uživatelé by si měli uvědomit, že všechny mezinárodní normy se podrobují čas od času revizi a že všechny odkazy na jiné mezinárodní normy, uvedené zde, zahrnují jejich poslední vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

0 Úvod

 

Tato mezinárodní norma sestává z řady částí specifikujících zkušební postupy, přijaté pro určování a stanovení přesnosti při používání měřicích přístrojů ve stavebnictví. První část obsahuje teorii; následující části obsahují postupy pro určování přesnosti při používání měřicích přístrojů pro měření. Kompletní soubor sestává z následujících částí:

- Část 1: Teorie.

- Část 2: Měřická pásma.

- Část 3: Optické nivelační přístroje.

- Část 4: Teodolity.

- Část 5: Optické provažovací přístroje.

- Část 6: Laserové přístroje.

- Část 7: Přístroje používané při vytyčování.

- Část 8: Elektronické dálkoměry.

 

Jiné mezinárodní normy se připravují pro zkoušky měřicích přístrojů používaných v zeměměřictví a pro měřické postupy používané ve vojenské službě.

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 8322 určuje zkušební postupy, která se použijí při určování a stanovení přesnosti během používání optických nivelačních přístrojů pro účely měření.


Strana 4

2 Oblast použití

 

Postupy uvedené v této části ISO 8322 se týkají používání optických nivelačních přístrojů ve stavebnictví pro geodetické, kontrolní a ověřovací měření a také při získávání údajů o přesnosti.

 -- Vynechaný text --