ČESKÁ NORMA

91.040;17.040.30

Červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma

ČSN ISO 8322-2


73 0212

 

 

 

Geometrical accuracy in building industry. Determination of accuracy of measuring instruments.

Part 2: Measuring tapes

Précision géometrique dans le bâtiment. Détermination de précision des instruments a mesure.

Partie 2: Rubans de mesure

Geometrische Genauigkeit im Aufbau. Bestimmung der Genauigkeit der Meßgeräte.

Teil 2: Messband

 

Tato norma obsahuje ISO 8322-2:1989.

 

Národní předmluva

 

Tato norma je součástí souboru norem (Část 2) o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě (ČSN 73 0212), ze kterého jsou již vydány:

 

Část 4: Liniové stavební objekty

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Část 6: Statistická analýza a přejímka

 

a zpracovávají se další části s těmito pracovními názvy:

 

Část 1: Základní zásady

Část 3: Pozemní stavební objekty

Část 7: Statistická regulace

 

Jednotlivé části ČSN ISO 8322 obsahují nejzákladnější metody a postupy pro určování přesnosti měřicích přístrojů v pozemním stavitelství, které je vhodné a nutné provádět vždy. Každý uživatel těchto norem musí dále posoudit vhodnost, nutnost a možnost doplnění této metodiky o další metody a postupy, a to v závislosti na složitosti dané stavby, kvalitativních parametrech a dalších vlivech.

 

Citované normy

 

ISO 3534-1 zavedena v ČSN ISO 3534-1 Statistika. Slovník a značky. Část 1: Pravděpodobnostní a obecné statistické termíny (01 0215)

 

ISO 3534-2 zavedena v ČSN ISO 3534-2 Statistika. Slovník a značky. Část 2: Statistické řízení jakosti (01 0215)

 

ISO 4463-1 dosud nezavedena

 

ISO 7077 dosud nezavedena

 

ISO 7078 dosud nezavedena

 

ISO 8322-1 zavedena v ČSN ISO 8322-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 1: Teorie (73 0212)

 

© Český normalizační institut, 1994
16268


Strana 2

Obdobné zahraniční normy

 

BS 7334: Part 1 = ISO 8322-1 - Measuring instruments for building construction. Methods for determining in use. Tudory

(Měřicí přístroje v pozemním stavitelství. Postupy určování přesnosti během používání. Teorie)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 250 66 Zdiby 98, IČO 025 615, Ing. V. Šanda

 

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: J. Toman


Strana 3

POZEMNÍ STAVBY - MĚŘICÍ PŘISTROJE - POSTUPY

PŘI URČOVÁNÍ PŘESNOSTI BĚHEM POUŽIVÁNÍ

Část 2: Měřická pásma

ISO 8322-2


 

První vydání

1989-10-01

 

MDT 69.053:531.716.3:681.2.088

 

Deskriptory: buildings, metrology, measuring instruments, measuring tapes, test, determination, accuracy

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, obíhají mezi členskými organizacemi, které je odsouhlasí před jejich přijetím radou ISO za mezinárodní normy. Návrhy se schválí, jestliže podle předpisů ISO souhlasí nejméně 75 % hlasujících členských organizací.

 

Mezinárodní norma ISO 8322-2 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 59 Pozemní stavby.

 

Uživatelé by si měli uvědomit, že všechny mezinárodní normy se podrobují čas od času revizi a že všechny odkazy na jiné mezinárodní normy, uvedené zde, zahrnují jejich poslední vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

0 Úvod

 

Tato mezinárodní norma sestává z řady částí obsahujících zkušební postupy, přijaté pro určování a stanovení přesnosti během používání měřicích přístrojů ve stavebnictví. První část obsahuje teorii; následující části obsahují postupy pro určování přesnosti při používání měřicích přístrojů pro měření. Kompletní soubor sestává z následujících částí:

 

- Část 1: Teorie.

- Část 2: Měřická pásma.

- Část 3: Optické nivelační přístroje.

- Část 4: Teodolity.

- Část 5: Optické provažovací přístroje.

- Část 6: Laserové přístroje.

- Část 7: Přístroje používané při vytyčování.

- Část 8: Elektronické dálkoměry.

 

Jiné mezinárodní normy se připravují pro zkoušky měřicích přístrojů používaných v zeměměřictví a pro měřické postupy používané ve vojenské měřické službě.

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 8322 obsahuje zkušební postupy, které se použijí při určování a stanovení přesnosti během používání pásem pro měření délky.


Strana 4

2 Oblast použití

 

Postupy uvedené v této části ISO 8322 se týkají používání měřicích pásem v pozemním stavitelství pro geodetická, kontrolní a ověřovací měření a zároveň pro určení údajů a přesnosti.

 -- Vynechaný text --