ČESKÁ NORMA

MDT 699.82

Duben 1994

OCHRANA STAVEB PROTI VODĚ
HYDROIZOLACE
Základní ustanovení

ČSN 73 0600


 

 

 

Protection of buildings against water. Roofing and waterproofing.

Protection des bâtiments contre l' eau. Étanchéité et toitures.

Schutz des Bauwerkes gegen Wasser. Dachdeckungen und Bauwerksabdichtungen

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

3

2

Termíny a definice

3

3

Způsoby ochrany proti vodě

5

4

Hlavní činitele ovlivňující funkční vlastnosti hydroizolací

6

4.1

Hydrofyzikální namáhání

6

4.2

Mechanické zatížení

7

4.3

Korozní namáhání

7

5

Materiály pro hydroizolační soustavy

8

6

Hlavní zásady navrhování ochrany staveb proti vodě

8

6.1

Navrhování podle hydrofyzikálního namáhání

8

6.2

Navrhování podle mechanického zatížení

9

6.3

Navrhování podle korozního namáhání

10

6.4

Navrhování podle požadované účinnosti

10

6.5

Navrhování podle spolehlivosti a životnosti

11

7

Pokyny pro konstrukční uspořádání

11

8

Ochranné vrstvy

12

9

Ekologická hlediska

13

PŘÍLOHA A ( informativní)

14

Tabulka A 1

14

Tabulka A 2

15

Tabulka A 3

15

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16143


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 50 3602 Zkoušení krytinových a izolačních materiálů vrolích

ČSN 64 0604 Zkoušení plastů. Zkouška tahem fólií z plastů

ČSN 64 0610   Zkoušení plastů. Stanovení rozměrové stálosti fólií

ČSN 64 6223   Plasty.Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P)pro izolace proti kapalinám. Normy jakosti

ČSN 73 0035   Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0038   Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN 73 0540   Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0544   Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov

ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN 73 0804   Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSN 73 0862   Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0867   Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení třídy požárního nebezpečí skladovaných materiálů

ČSN 73 1214   Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi

ČSN 73 1215   Betónové konštrukcie. Klasifikácia agresívnych prostredí

ČSN 73 1901   Navrhování střech

ČSN ISO 7765-1 Fólie z plastů. Stanovení odolnosti proti rázu při volném pádu tlouku. Část 1: „Stupňovité"  metody (77 0210)

ČSN 77 0332   Stanovení propustnosti tenkých plošných materiálů pro vodní páru gravimetrickou metodou

 

Další souvisící normy

ČSN 50 3601  Asfaltované a dehtované hydroizolačné pásy.

Spoločné ustanovenia

ČSN 64 6220   Plasty.Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P)

Technické požadavky

ČSN 72 2680  Pálená krytina. Základní technické požadavky

ČSN 73 3610  Klempiarske práce stavebné

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN 18 195    Bauwerksabdichtungen (Hydroizolace staveb)

DIN 18 338    VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV): Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten VOB zadávací předpisy pro stavební práce: díl C: všeobecné technické smluvní podmínky pro stavební práce (ATV): Střešní pokrývačské a  střešní hydroizolatérské práce

BS CP 102     Protection of buildings against  water from the ground (Ochrana staveb proti podpovrchové vodě)


Strana 3

ISO/DIS 7896  Performance standards in building. Presentation of performance of roofs made from components  from the same source (Normy provádění ve stavebnictví. Provádění střech zhotovených ze složek téhož původu

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb, Praha, IČO 015644, Ing. Záviš Bozděch, IČO 40818683

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Hofmanová

 

1  Předmět normy

1.1  Tato norma platí pro navrhování a provádění ochrany staveb proti nežádoucímu působení vody.

 

1.2  Norma vymezuje funkce izolace proti vodě (hydroizolace) jako stavebního prvku omezujícího nebo zamezujícího pronikání a šíření vody,  definuje činitele závažné z hlediska funkce hydroizolace, formuluje základní funkční a uživatelské požadavky, uvádí nejčastěji používané termíny společné většině hydroizolací a stanoví obecné zásady pro navrhování ochrany staveb proti vodě.

 

1.3  Normu lze využít, pokud jiné předpisy nestanoví jinak, i pro izolace proti jiným kapalinám, jejichž účinky na hydroizolaci jsou podobné jako u vody.

 

1.4  Norma se nevztahuje na nepřímé a speciální způsoby ochrany proti vodě.

 -- Vynechaný text --