ČESKÁ NORMA

93.060

Leden 1994

Stálé tlakově odolné úkryty civilní obrany

ČSN 73 9001


73 9001

 

 

 

Constant pressure - resistible shelters for civil defence

Les abris de la défence civile permanentes resistantes à la pression

Beständige druckwiederstandsfähige Deckungen für die Zivilverteidigung

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

Předmět normy

3

2

Termíny a definice

3

3

Všeobecné požadavky

4

3.1

Ochranné vlastnosti

4

3.2

Vhodnost staveb k ukrytí

4

3.3

Umisťování STOÚ

4

3.4

Požární bezpečnost STOÚ

4

3.5

Kapacita STOÚ

5

3.6

Dispoziční uspořádání

5

3.7

Požadavky na interiér a vnitřní mikroklima

5

3.8

Provoz STOÚ

5

4

Konstrukční řešení

5

4.1

Mimořádné účinky na STOÚ

5

4.2

Obvodový plášť

5

4.3

Vnitřní konstrukce

6

4.4

Spáry, otvory, prostupy

6

4.5

Stavební hmoty

6

4.6

Navrhování konstrukcí STOÚ

6

5

Větrání a vytápění

7

5.1

Všeobecné požadavky

7

5.2

Režimy ochranného provozu

7

5.3

Návrh vzduchotechnických zařízení

7

5.4

Filtrace

8

5.5

Rozvod a úprava vzduchu

8

5.6

Odvod vzduchu

8

5.7

Měření a regulace

8

5.8

Vytápění

8

6

Zásobování vodou a kanalizace

8

6.1

Všeobecné požadavky

8

6.2

Vlastní zdroj vody

9

6.3

Pitná voda

9

6.4

Užitková voda

9

6.5

Chladící voda

9

6.6

Zdravotně technická zařízení

9

6.7

Kanalizace

9

6.8

Sběr pevných odpadků

10

7

Zásobování elektrickou energií

10

7.1

Všeobecné požadavky

10

7.2

Požadavky na vnitřní prostředí

10

7.3

Silnoproudé rozvody a zařízení

10

7.4

Osvětlení

10

7.5

Náhradní zdroj elektrické energie

11

7.6

Skladování pohonných hmot

11

8

Sdělovací zařízení, slaboproud

11

8.1

Všeobecně

11

8.2

Vnější spojení

11

8.3

Vnitřní spojení

11

8.4

Signalizační zařízení

11

8.5

Monitorování radiační a chemické situace

11

Příloha A (normativní) Ochranné parametry STOÚ

12

A.1 Třídy odolnosti

12

A.2 Vnější požáry

12

A.3 Elektromagnetický impuls

12

A.4 Doběhové vzdálenosti

12

A.5 Zpohotovění STOÚ

12

Příloha B (normativní) Dispoziční parametry

13

B.1 Hlavní prostory

13

B.2 Pomocné prostory

13

B.3 Vstupy

13

Příloha C (normativní) Plynotěsnost STOÚ

14

C.1 Kritéria plynotěsnosti

14

C.2 Kontrola plynotěsnosti

14

Příloha D (normativní) Výpočet ekvivalentních statických zatížení

15

D.1 Zatížení tlakovou vlnou jaderného výbuchu

15

D.2 Zatížení seismickými silami jaderného výbuchu

16

Příloha E (normativní) Vnitřní mikroklima

20

E.1 Návrhové hodnoty vzduchotechnických zařízení

20

E.2 Hlukové mikroklima

20

 

Ó Český normalizační institut,          1993
15237


Strana 2

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

 

ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb

 

Další souvisící normy

 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.

 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty.

 

ČSN 73 4301 Obytné budovy

 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy

 

ČSN 73 6058 Hromadné garáže

 

Obdobné zahraniční normy

 

ÖNORM S 6050 Schutzraumtüren GT

(Plynotěsné dveře pro úkryty)


Strana 3

ÖNORM S 6060 Schutzräume. Gestaltung und Ausstattung von Schleusen und Vorreinigungsbereichen zur Dekontaminierung von Personen

(Úkryty. Navrhování a vybavení prostor pro zamořené oděvy a předměty a míst pro odmoření osob)

 

ÖNORM Z 1020 Verbandkästen für Betriebe und für Schutzräume bis 50 Personen

(Skříně potřeb první pomoci pro provozovny a úkryty do 50 osob)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: ZFF/obrana, NSX.N/kryty, RB/RE/stavební konstrukce, LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice, ABL/technické podmínky, RKR.T/větrací zařízení, RKJ/RKO/topná zařízení (stavebnictví), KE/KJ/elektrická zařízení, RMF/kanalizace (budovy)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: SATRA, s. r. o., Mělník, IČO 1858 4209, Ing. Jan Václavík

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování všech stálých tlakově odolných úkrytů civilní obrany (dále jen STOÚ) využívaných dvouúčelově.

 

Mírový účel stavby je prioritní, ale nesmí omezit ochranný provoz.

 

Prostory navrhované jako STOÚ se navrhují pro mírové účely podle obecně platných předpisů pro projektování.

 

Pro rekonstrukce a modernizace platí ustanovení normy přiměřeně.

 -- Vynechaný text --