ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.70; 91.100.10 Červen 2015

Kovové konstrukční prvky pro systémy
ze sádrových desek – Definice, požadavky
a zkušební metody

ČSN
EN 14195
ed. 2

72 3612

 

Metal framing components for gypsum board systems – Definitions, requirements and test methods

Eléments d’ossature métalliques pour systèmes en plaques de plâtre – Définitions, spécifications et méthodes d’essai

Metall-Unterkonstruktionsbauteile für Gipsplatten-Systeme – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14195:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14195:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-09-30 se nahrazuje ČSN EN 14195 (72 3612) z června 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14195:2014 dovoleno do 2016-09-30 používat dosud platnou ČSN EN 14195 (72 3612) z června 2005.

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozí normě jsou v aktualizaci citovaných dokumentů a úpravě textu, v rozšíření předmětu normy, který nově zahrnuje profily, závěsy a spojky a desky podle EN 520, EN 14190, EN 15283-1 a EN 15283-2. Rovněž je upravena kapitola 6 a příloha ZA podle požadavků nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10132 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN 101132 (42 0166) Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování

EN 10244-2 zavedena v ČSN EN 10244-2 (42 6611) Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech – Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku

EN 10346 zavedena v ČSN EN 10346 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13964:2014 zavedena v ČSN EN 13964 ed. 2:2015 (74 4521) Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení

EN ISO 6892-1 zavedena v ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

EN ISO 9227 zavedena v ČSN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

EN ISO 16120-2 zavedena v ČSN EN ISO 16120-2 (42 1075) Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát – Část 2: Specifikované požadavky pro všeobecné použití drátu

Související ČSN

ČSN EN 520+A1 (72 3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1993-1-3 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

ČSN EN 10143 (42 0036) Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

ČSN EN 14190 (72 2491) Upravené výrobky ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14566 (72 3616) Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 15283-1+A1 (72 3617) Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody –
Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží

ČSN EN 15283-2+A1 (72 3617) Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody –
Část 2: Sádrovláknité desky

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s. r. o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace,
Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

 

EVROPSKÁ NORMA EN 14195
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 77.140.70; 91.100.10 Nahrazuje EN 14195:2005

Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek –
Definice, požadavky a zkušební metody

Metal framing components for gypsum board systems –
Definitions, requirements and test methods  

Eléments d’ossature métalliques pour systèmes
en plaques de plâtre – Définitions, exigences
et méthodes d’essai

Metall-Unterkonstruktionsbauteile
für Gipsplatten-Systeme – Begriffe, Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-08-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14195:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice, značky a zkratky 9

3.1 Obecné termíny 9

3.2 Značky a zkratky 10

4 Požadavky 11

4.1 Reakce na oheň 11

4.2 Pevnost v tahu (vyjádřeno jako mez kluzu) 11

4.3 Nebezpečné látky 11

4.4 Materiály 11

4.5 Rozměry a tolerance 11

4.5.1 Obecně 11

4.5.2 Kovové profily 12

4.5.3 Závěsné dílce 13

4.6 Mechanické vlastnosti 13

4.6.1 Výpočet mechanických vlastností profilu 13

4.6.2 Únosnost závěsných dílců 13

4.6.3 Odolnost proti rázu 13

5 Zkušební metody 13

5.1 Měření rozměrů kovových profilů 13

5.1.1 Vzorkování 13

5.1.2 Podstata zkoušky 13

5.1.3 Zkušební zařízení 14

5.1.4 Zkušební postup 14

5.2 Stanovení mechanické pevnosti kovových závěsných dílců 17

5.2.1 Obecně 17

5.3.2 Statická zkouška 20

5.3.4 Hodnocení výsledků zkoušky (statická zkouška) 20

5.2.4 Součinitel převzetí ks 21

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 21

6.1 Obecně 21

6.2 Zkouška typu výrobku 21

6.2.1 Obecně 21

6.2.2 Stanovení typu výrobku 21

6.2.3 Další zkoušky typu 22

6.3 Řízení výroby (FPC) 22

6.3.1 Obecně 22

6.3.2 Pracovníci 22

6.3.3 Zkušební zařízení 22

6.3.4 Vstupní materiály a složky 22

6.3.5 Postup zkoušení a hodnocení 22

Strana

6.3.6 Zpětná vysledovatelnost a označování výrobků 22

6.3.7 Neshodné výrobky 23

6.3.8 Opatření k nápravě 23

6.3.9 Alternativní zkoušky 23

7 Označování 23

8 Značení, označování štítkem a balení 23

Příloha A (informativní) Postup vzorkování pro zkoušky 24

A.1 Obecně 24

A.2 Postup vzorkování 24

A.2.1 Obecně 24

A.2.2 Nahodilé vzorkování 24

A.2.3 Reprezentativní vzorkování 24

A.2.4 Vzorkování ze stohu 24

A.2.4.1 Obecně 24

A.2.4.2 Vzorkování ze zásilky tvořené opáskovanými nebo obalenými balíky 24

Příloha B (normativní) Výpočet dílčích vlastností 25

B.1 Předmět výpočtu 25

B.2 Podstata výpočtu 25

B.3 Příklad výpočtu 25

B.3.1 Značky 25

B.3.2 Profil a výpočet 25

Příloha C (informativní) Označení příčných řezů 27

Příloha D (informativní) Příklady závěsů a spojek 29

Příloha E (normativní) Závěsný dílec – Zkouška funkce 32

Příloha F (normativní) Montáž a upevnění při zkouškách podle EN 13283 (SBI zkouška) 34

F.1 Obecné aplikace 34

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích 37

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 37

ZA.2 Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kovových konstrukčních prvků pro systémy
ze sádrových desek 37

ZA.2.1 Systémy AVCP 37

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (PoV) 39

ZA.2.2.1 Obecně 39

ZA.2.2.2 Obsah 40

ZA.2.2.3 Příklad prohlášení o vlastnostech 40

ZA.3 Označení CE a označování 42

Bibliografie 44

Předmluva

Tento dokument (EN 14195:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze sádry, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14195:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti znění EN 14195:2005 jsou tyto:

  1. aktualizace citovaných dokumentů;

  2. rozšíření kapitoly 1, Předmět normy, zahrnující profily, závěsy a spojky a desky podle EN 520, EN 14190, EN 15283-1 a EN 15283-2;

  3. příloha ZA a kapitola 6 jsou upraveny v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 (CPR);

  4. text dokumentu je upraven.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na kovové konstrukční prvky (např. profily, závěsy a spojky), které jsou použity v konstrukčních stavebních systémech ze sádrových desek vyrobených podle EN 520, EN 15283-1 a EN 15283-2 a z upravených výrobků ze sádrových desek podle EN 14190, které jsou určeny hlavně pro konstrukce nenosných částí staveb např. příčky, obklady stěn a stropní podhledy, stropní podhledy s mechanicky upevněnými deskami, obklady trámů, sloupů, obklady kanálů a výtahových šachet.

Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň, pevnost v tahu (mez kluzu) a únosnost
závěsných prvků stanovených podle příslušných zkušebních metod uvedených v této evropské normě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.