ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013

Pálené střešní tašky a tvarovky –
Definice a specifikace výrobku

ČSN
EN 1304

72 2684

 

Clay roofing tiles and fittings – Product definitions and specifications

Tuiles et accessoires en terre cuite – Définitions et spécifications des produits

Dachziegel und Formziegel – Begriffe und Produktanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1304:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1304:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1304 (72 2684) ze srpna 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti ČSN EN 1304 ze srpna 2005 byly změněny články 4.4.3, 4.6, příloha C a příloha ZA.

Informace o citovaných dokumentech

EN 538 zavedena v ČSN EN 538 (72 2681) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení únosnosti

EN 539-1:2005 zavedena v ČSN EN 539-1:2006 (72 2682) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení fyzikálních charakteristik. Část 1: Zkouška prosákavosti

EN 539-2:2013 zavedena v ČSN EN 539-2:2013 (72 2682) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení fyzikálních charakteristik – Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti

EN 1024 zavedena v ČSN EN 1024 (72 2683) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení geometrických charakteristik

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN ATELIER DEK, DEK a. s., IČ 276 368 01, Ing. Zdeněk Plecháč

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 1304
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2013

ICS 01.040.91; 91.100.25 Nahrazuje EN 1304:2005

Pálené střešní tašky a tvarovky – Definice a specifikace výrobku

Clay roofing tiles and fittings – Product definitions and specifications 

Tuiles et accessoires en terre cuite – Définitions
et spécifications des produits

Dachziegel und Formziegel – Begriffe
und Produktanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-04-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1304:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky 12

4.1 Konstrukční charakteristiky 12

4.2 Připevnění 12

4.3 Geometrické charakteristiky 12

4.3.1 Obecně 12

4.3.2 Pravidelnost tvaru 12

4.3.3 Prohnutí 13

4.3.4 Rozměry a mezní odchylky 13

4.4 Fyzikální a mechanické charakteristiky 15

4.4.1 Prosákavost 15

4.4.2 Únosnost 15

4.4.3 Mrazuvzdornost 15

4.5 Požární bezpečnost 16

4.5.1 Chování při vnějším požáru 16

4.5.2 Reakce na oheň 16

4.6 Uvolňování nebezpečných látek 16

5 Označování a značení štítkem 17

6 Hodnocení shody 17

6.1 Obecně 17

6.2 Počáteční zkoušky typu 17

6.3 Systém řízení výroby u výrobce (FPC) 17

6.4 Odběr vzorků 18

6.4.1 Odběr tašek 18

6.4.2 Odběr tvarovek 18

Příloha A (normativní) Počáteční zkouška typu a četnost zkoušek výrobku pro řízení výroby u výrobce 19

Příloha B (informativní) Vzhled 20

Příloha C (informativní) Úroveň (úrovně) mrazuvzdornosti a počet cyklů používané v různých státech 21

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 22

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 22

ZA.2 Postup prokazování shody pálených tašek a tvarovek pro střešní krytiny 23

ZA.2.1 Systémy prokazování shody 23

ZA.2.2 ES prohlášení o shodě 26

ZA.3 Označení CE 27

Bibliografie 29

Předmluva

Tento dokument (EN 1304:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 128 Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1304:2005.

Proti předchozímu vydání byly změněny: články 4.4.3, 4.6, příloha C a příloha ZA.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma je jednou ze souboru norem pro pálené střešní tašky a tvarovky.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na pálené střešní tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnější a vnitřní obklady stěn.

Tato norma se vztahuje na všechny tašky a tvarovky definované v kapitole 3.

Pálené střešní tašky a tvarovky, které vyhovují této normě, jsou vhodné pro střechy a vnější a vnitřní obklady stěn.

Tato norma stanovuje minimální požadavky na výrobek, které zaručí, že pokud jsou splněny v době dodání, je výrobek schopný plnit svou funkci i v případě změn, kterým je každý stavební materiál vystaven při běžném používání.

Výsledky získané podle této evropské normy se vztahují na výrobky v době jejich prodeje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.