ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                                       Září 2002

Tepelně izolační výrobky
pro stavebnictví - Průmyslově
vyráběné výrobky z minerální
vlny (MW) - Specifikace

ČSN
EN 13162

72 7201

 

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification

Produits isolants thermiques pour la bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13162:2001. Evropská norma EN 13162:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13162:2001. The European Standard EN 13162:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2003-04-01 se touto normou, společně s ČSN EN 13163 až ČSN EN 13171 ze září 2002, ruší ČSN 72 7300 z 1987-02-23 a ČSN 72 7301 z 1987-02-23; dále se ruší ČSN 72 7303 z 1987-02-23 a ČSN 72 7311 z 1980-07-29. Tyto rušené ČSN platí do uvedeného data souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65027
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souběžně s touto normou se mohou používat do 2003-03-31 dosud platné ČSN 72 7300 Tepelně izolační materiály a výrobky - Názvy a definice z 1987-02-23, ČSN 72 7301 Tepelně izolační materiály a výrobky - Klasifikace z 1987-02-23, ČSN 72 7303 Tepelně izolační výrobky z anorganických vláken - Metody zkoušení z 1987-02-23 a ČSN 72 7311 Výrobky z minerální vlny - Desky z minerální vlny - Technické požadavky z 1980-07-29.

Deklarované tepelné hodnoty, RD, a lD, podle této normy nejsou hodnotami návrhovými.

Objemová hmotnost, ra, se stanoví podle ČSN EN 1602.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozím normám technických požadavků a metod zkoušení jsou uvedeny další požadavky na výrobky z minerální vlny: pravoúhlost, rovinnost, rozměrová stabilita, pevnost v tahu v rovině desky, reakce na oheň, rozměrová stabilita za určených podmínek, dotvarování tlakem, bodové zatížení, propustnost pro vodní páru, dynamická tuhost, zvuková pohltivost, odpor proti proudění vzduchu, uvolňování nebezpečných látek, pevnost ve smyku a odkazy na příslušné zkušební metody. V normě je uveden kód značení a způsob označování a značení štítkem.

Citované normy

EN ISO 354:1993/A1 dosud nezavedena

EN 822 zavedena v ČSN EN 822:1996 (72 7041) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky

EN 823 zavedena v ČSN EN 823:1996 (72 7042) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky

EN 824 zavedena v ČSN EN 824:1996 (72 7043) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti

EN 825 zavedena v ČSN EN 825:1996 (72 7044) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti

EN 826 zavedena v ČSN EN 826:1996 (72 7045) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem

prEN ISO 1182 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN 1604 zavedena v ČSN EN 1604:1998 (72 7048) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

EN 1606 zavedena v ČSN EN 1606:1998 (72 7050) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem

EN 1607 zavedena v ČSN EN 1607:1998 (72 7051) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

EN 1608 zavedena v ČSN EN 1608:1998 (72 7052) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

EN 1609 zavedena v ČSN EN 1609:1998 (72 7053) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření

prEN ISO 1716 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN ISO 9229 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN ISO 11654 zavedena v ČSN EN ISO 11654:1998 (73 0528) Akustika - Absorbéry zvuku používané v budovách - Hodnocení zvukové pohltivosti (ISO 11654:1997).

prEN ISO 11925-2 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN 12086:1997 zavedena v ČSN EN 12086:1998 (72 7055) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti pro vodní páru


Strana 3

EN 12087 zavedena v ČSN EN 12087:1998 (72 7056) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření

EN 12089 zavedena v ČSN EN 12089:1998 (72 7058) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem

EN 12090 zavedena v ČSN EN 12090:1998 (72 7059) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem

EN 12430 zavedena v ČSN EN 12430:1999 (72 7062) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení

EN 12431 zavedena v ČSN EN 12431:1999 (72 7063) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

prEN 12667 nezavedena, vydána jako EN 12667:2001 zavedena v ČSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

EN 12939 zavedena v ČSN EN 12939:2001 (73 0571) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky s velkou tloušťkou o vysokém a středním tepelném odporu

EN 13172:2001 zavedena v ČSN EN 13172 Tepelně izolační výrobky - Hodnocení shody

prEN 13501-1 nezavedena, vydána jako EN 13501-1:2002 zavedena v ČSN EN 13501-1 Klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

prEN 13820 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13823 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN 29052-1 zavedena v ČSN EN 29052-1:1993 (73 0505) Akustika - Stanovení dynamické tuhosti - Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech

ENV 1991-2-1 Eurocode zavedena v ČSN P ENV 1991-2-1:1997 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-1: Zatížení konstrukcí - Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

EN 29053 zavedena v ČSN EN 29053:1994 (73 0502) Akustika - Materiály pro použití v akustice - Stanovení odporu při proudění vzduchu (ISO 9053:1991)

ISO 12491 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 72 7302:1987 Tepelně izolační materiály z anorganických vláken - Metody zkoušení

ČSN 72 7308:1989 Minerální vlna - Technické požadavky

ČSN 72 7312:1988 Prošívané rohože z minerální vlny

ČSN 72 7313:1989 Lamelové rohože z minerální vlny

Vysvětlivky k textu převzaté normy

K poznámce b v tabulce 4 se vysvětluje, že zarovnaný nebo srovnaný povrch má zaručit dobrý kontakt povrchu s roznášecí deskou.

K poznámce c v tabulce 4 se vysvětluje, že se týká případu zkoušení difuzního odporu samotné parozábrany. Smyslem poznámky je, aby se zkoušel difuzní odpor včetně případné lepicí vrstvy.

Vypracování normy

Zpracovatel: KOPRIN, IČO 16463803, Ing. Vladimír Švec a Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. IČO 25052063, Ing. Lubomír Keim, Csc. a Ing. Helena Kašparová, Csc.

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelně izolační materiály a výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

 


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13162
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Květen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.60

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerálních vláken (MW) - Specifikace

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification

 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment -

Produits manufacturés en laine minérale (MW) -

Spécification

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig

hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) -

Spezifikation

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-04-16. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                               Ref. č. EN 13162:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 6

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 8

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 8

3    Termíny, definice, symboly a zkratky.................................................................................................................................... 10

4    Požadavky.................................................................................................................................................................................. 12

5    Zkušební metody..................................................................................................................................................................... 16

6    Kód značení.............................................................................................................................................................................. 19

7    Hodnocení shody..................................................................................................................................................................... 19

8    Označování a značení štítkem............................................................................................................................................... 20

Příloha A (normativní) Stanovení deklarovaných hodnot tepelného odporu a tepelné vodivosti.................................... 21

Příloha B (normativní) Řízení výroby v místě výroby................................................................................................................. 23

Příloha C (informativní) Doplňkové vlastnosti........................................................................................................................... 26

Příloha D (informativní) Příklady stanovení deklarovaných hodnot tepelného odporu a tepelné vodivosti výrobku
nebo skupiny výrobků.............................................................................................................................................................. 27

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této Evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích.................................................................................................................................................................................... 29

Tabulky

Tabulka 1 - Úroveň a třídy pro tolerance tloušťky..................................................................................................................... 13

Tabulka 2 - Třídy pro tolerance tloušťky..................................................................................................................................... 15

Tabulka 3 - Úrovně pro stlačitelnost........................................................................................................................................... 16

Tabulka 4 - Zkušební metody, zkušební vzorky a podmínky.................................................................................................. 18

Tabulka A.1 - Hodnoty k pro jednostranný 90% toleranční interval s 90% konfidenční úrovní....................................... 22

Tabulka B.1 - Minimální četnosti zkoušení výrobku................................................................................................................. 23

Tabulka B.2 - Minimální četnosti zkoušení charakteristik reakce výrobku na oheň.......................................................... 24

Tabulka C.1 - Zkušební metody, podmínky a minimální četnosti zkoušení....................................................................... 26

Tabulka D.1 - l - výsledky zkoušek............................................................................................................................................. 27

Tabulka D.2 - R - výsledky zkoušek............................................................................................................................................ 28

Tabulka ZA.1 - Odpovídající ustanovení..................................................................................................................................... 30

Tabulka ZA.2.1 - Systémy prokazování shody průmyslově vyráběných výrobků pro jakékoliv určené použití............... 31

Tabulka ZA.2.2 - Systémy prokazování shody průmyslově vyráběných výrobků, jejichž použití podléhá předpisům
o reakci na na oheň.......................................................................................................................................................... 32

Tabulka ZA.3 - Příklad informací uváděných u označení shody CE...................................................................................... 34


Strana 7

Předmluva

Tato Evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 88 „Tepelně izolační materiály a výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma obsahuje pět příloh:

Příloha A (normativní) Stanovení deklarovaných hodnot tepelného odporu a tepelné vodivosti

Příloha B (normativní) Řízení výroby v místě výroby

Příloha C (informativní) Doplňkové vlastnosti

Příloha D (informativní) Příklady stanovení deklarovaných hodnot tepelného odporu a tepelné vodivosti výrobku nebo skupiny výrobků

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro izolační výrobky používané ve stavebnictví, může však být použita i v jiných oblastech, kde to bude vhodné.

Při provádění revidované rezoluce BT 20/1993 navrhl CEN/TC 88 dále uvedený seznam norem jako soubor evropských norem a stanovil lhůtu 21 měsíců po zpřístupnění jako datum zrušení (dow) národních norem, které jsou v rozporu s evropskými normami tohoto souboru.

Soubor norem tvoří následující skupinu vzájemně souvisejících norem pro specifikaci průmyslově zhotovených tepelně izolačních výrobků, které všechny patří do oboru CEN/TC 88:

EN 13162 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

EN 13163 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

EN 13164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudované polystyrenové pěny (XPS) - Specifikace

EN 13165 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) - Specifikace

EN 13166 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

EN 13167 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

EN 13168 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace

EN 13169 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace

EN 13170 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace

EN 13171 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky pro průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny, s povrchovou úpravou nebo bez ní, používané pro tepelnou izolaci budov. Výrobky se zhotovují ve formě rolí, rohoží nebo desek.

Tato norma popisuje vlastnosti výrobků a obsahuje postupy zkoušení, hodnocení shody, označování a značení štítkem.

Výrobky podle této normy se také používají v předem vyrobených tepelně izolačních systémech a v kompozitních panelech; norma nezahrnuje vlastnosti systémů, do nichž jsou tyto výrobky včleněny.

Tato norma nestanovuje požadovanou úroveň dané vlastnosti kterou musí výrobek dosáhnout, aby se prokázala jeho vhodnost pro konkrétní použití. Požadované úrovně pro dané použití lze nalézt v předpisech nebo v souvisejících normách.

Tato norma se netýká výrobků s deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,25 m2·K/W nebo s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti vyšším než 0,060 W/(m·K) při 10 °C.

Tato norma se netýká izolačních výrobků zhotovovaných na místě (in situ) ani výrobků určených pro izolování zařízení budov a průmyslových instalací.-- Vynechaný text --