ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.100.10                                                                                                                    Březen 2002

Sádrové tvárnice - Definice,
požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 12859

72 3610

 

Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods

Carreaux de plâtre - Définitions, spécifications et méthodes ďessai

Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12859:2001. Evropská norma EN 12859:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12859:2001. The European Standard EN 12859:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63503
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 13501-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 13501-2 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 12860 zavedena v ČSN EN 12860 (72 2490)  Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

EN ISO 140-3 zavedena v ČSN EN ISO 140-3 (73 0511)  Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531)  Akustika - Hodnocení zvukové izolace ve stavebních konstrukcích a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

EN 12524 zavedena v ČSN EN 12524 (73 0576)  Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabulkové návrhové hodnoty

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574)  Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových hodnot

EN ISO 6946 zavedena v ČSN EN ISO 6946 (73 0558)  Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 5.3.4 doplněna informativní národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje terminologický slovník vybraných termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČO: 49618377, normalizační sekce, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12859
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Červen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.91; 91.100.10

Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods

 

Carreaux de plâtre - Définitions, spécifications et

méthodes ďessai

Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anforderungen

und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-01-07.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídícím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídící centrum CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12859:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Přemluva........................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Názvosloví, definice a značky............................................................................................................................................ 8

3.1       Názvosloví a definice.......................................................................................................................................................... 8

3.2       Značky................................................................................................................................................................................... 9

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

4.1       Chování při požáru.............................................................................................................................................................. 9

4.2       Vzduchová neprůzvučnost............................................................................................................................................... 10

4.3       Tepelné vlastnosti............................................................................................................................................................ 10

4.4       Druhy sádrových tvárnic................................................................................................................................................... 10

4.5       Uvolňování nebezpečných látek..................................................................................................................................... 10

4.6       Rozměry a tolerance........................................................................................................................................................ 11

4.7       Rovinnost sádrových tvárnic........................................................................................................................................... 11

4.8       Objemová hmotnost ve vysušeném stavu a tolerance.............................................................................................. 11

4.9       Plošná hmotnost sádrových tvárnic a tolerance......................................................................................................... 11

4.10     Pevnost v tahu za ohybu.................................................................................................................................................. 11

4.11     Obsah hmotnostní vlhkosti............................................................................................................................................. 12

4.12     pH........................................................................................................................................................................................ 12

4.13     Nasákavost (jen pro sádrové tvárnice s hydrofobní úpravou).................................................................................. 12

4.14     Tvrdost povrchu................................................................................................................................................................. 12

5          Zkušební metody.............................................................................................................................................................. 12

5.1       Vzorkování.......................................................................................................................................................................... 12

5.2       Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................. 13

5.3       Měření rozměrů................................................................................................................................................................. 13

5.4       Rovinnost sádrových tvárnic........................................................................................................................................... 15

5.5       Hmotnost sádrových tvárnic............................................................................................................................................ 15

5.6       Objemová hmotnost sádrových tvárnic......................................................................................................................... 15

5.7       Pevnost v tahu za ohybu.................................................................................................................................................. 16

5.8       Nasákavost (jen pro sádrové tvárnice s hydrofobní úpravou).................................................................................. 17

5.9       Vlhkost................................................................................................................................................................................ 18

5.10     Měření pH........................................................................................................................................................................... 18

5.11     Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................... 18

6          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 19

6.1       Všeobecné požadavky..................................................................................................................................................... 19

6.2       Počáteční zkoušky typu.................................................................................................................................................... 19

6.3       Řízení výroby závodu......................................................................................................................................................... 19

7          Označování sádrových tvárnic......................................................................................................................................... 19

8          Značení, označování štítkem a balení........................................................................................................................... 20


Strana 5

Příloha A (normativní)  Vzorkování pro nezávislé zkoušky zajišťované odběratelem....................................................... 21

Příloha B (informativní)  Tvrdost povrchu.................................................................................................................................. 22

Příloha C (informativní)  Barevné rozlišení sádrových tvárnic............................................................................................... 24

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
                      o stavebních výrobcích............................................................................................................................................ 25

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 29


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 241 „Sádra a výrobky ze sádry“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Tato evropská norma byla zpracována na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Norma splňuje hlavní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma zahrnuje:

       normativní přílohu týkající se vzorkování pro nezávislé zkoušky;

       informativní přílohu doporučující požadavky a zkušební metodu pro měření povrchové tvrdosti;

       informativní přílohu pro barevné označení sádrových tvárnic.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Schéma 1 vyjadřuje soubor připravovaných norem pro sádrové výrobky a začlenění této normy do tohoto souboru.

image004.gif

---       výrobky pro něž není žádná EN

      výrobky pro něž jsou k dispozici EN

      výrobky uvedené v této EN

Schéma 1 - Skupina sádrových pojiv a sádrových výrobků

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrové tvárnice s hladkými lícními plochami, které jsou určeny zejména pro konstrukce nenosných příček nebo samostatné stěnové obklady, pro požární ochranu sloupů, výtahových šachet apod. Sádrové tvárnice nejsou určeny pro konstrukci stropů.

To se týká následujících požadavků: reakce na oheň, požární odolnost, vzduchové neprůzvučnosti, uvolňování nebezpečných látek stanovených podle příslušných evropských zkušebních metod a dále:

tepelného odporu, vypočteného z hodnot tepelné vodivosti uvedených v 4.3.2.

Tyto požadavky pro technické specifikace vycházejí z příslušných zkoušek.

Tato evropská norma zahrnuje také další technické požadavky, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu:

       zatřídění podle objemové hmotnosti;

       zatřídění podle pH;

       zatřídění podle tvrdosti povrchu.

Tato evropská norma určuje postupy pro hodnocení shody výrobků, pro něž je určena. Tato evropská norma nezahrnuje sádrové tvárnice o tloušťce menší než 50 mm a vícevrstvé sádrové prvky.-- Vynechaný text --