ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20 Duben 2012

Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo –
Část 6: Vzhled

ČSN
EN ISO 12543-
6

70 1015

idt ISO 12543-6:2011

Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass –
Part 6: Appearance

Verre dans la construction – Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité –
Partie 6: Aspect

Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas –
Teil 6: Aussehen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12543-6:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 12543-6:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12543-6 (70 1015) z března 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text normy byl technicky revidován.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 12543-1 zavedena v ČSN EN ISO 12543-1 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis součástí

ISO 12543-5 zavedena v ČSN EN ISO 12543-5 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 5: Rozměry a opracování hran

Informativní údaje z přejímané ISO 12543-6:2011

ISO 12543 se společným názvem Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo sestává z těchto samostatných částí:

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., IČ 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 12543-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2011

ICS 81.040.20 Nahrazuje EN ISO 12543-6:1998

Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo –
Část 6: Vzhled
(ISO 12543-6:2011)

Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass –
Part 6: Appearance
(ISO 12543-6:2011) 

Verre dans la construction – Verre feuilleté
et verre feuilleté de sécurité –
Partie 6: Aspect
(ISO 12543-6:2011)

Glas im Bauwesen – Verbundglas
und Verbund-Sicherheitsglas –
Teil 6: Aussehen
(ISO 12543-6:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-08-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 12543-6:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 12543-6:2011) vypracovala technická komise ISO/TC 160 Sklo ve stavebnictví ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 12543-6:1998.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 12543-6:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 12543-6:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Princip 7

5 Vady v okrajové ploše u zarámovaných hran 8

6 Okrajové praskliny 8

7 Ohyby a pruhy 8

8 Vady v zorném poli 8

8.1 Bodové vady v zorném poli 8

8.2 Lineární vady v zorném poli 9

9 Vady v okrajové ploše u nezarámovaných hran 9

1 Předmět normy

Tato část ISO 12543 stanovuje vady vrstveného skla u tabulí konečných rozměrů a metody zkoušení, které se vztahují k jeho vzhledu při průhledu.

POZNÁMKA Zvláštní pozornost je věnována kritériím přijatelnosti v zorném poli.

Tato část ISO 12543 platí pro tabule konečných rozměrů v době dodání.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.