ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.250

Červenec 1998

Materiály a předměty ve styku
s potravinami - Odolnost proti náhlé
změně teploty a výdržnost při náhlé
změně teploty - Metody zkoušení

ČSN
EN 1183

70 0543

 

 

 

Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for thermal shock and thermal shock endurance

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Méthodes D'essai pour le choc thermique et la résistance au choc thermique

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Prüfverfahren für Temperaturschock und Temperaturwechselbeständigkeit

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1183:1997. Evropská norma EN 1183:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1183:1997. The European Standard EN 1183:1997 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 72 5521 z 1983-02-11 v celém rozsahu.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
52507


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě jsou v této normě uvedeny dvě metody pro stanovení odolnosti proti náhlé změně teploty a výdržnosti při náhlé změně teploty pro křehké materiály. Tato norma se vztahuje zejména na výrobky ze skla, sklo-keramiky, keramiky i porcelánu.

Výběr zkušební metody závisí na předpokládaném použití předmětů a/nebo odolnosti předmětů vůči teplotní změně.

 

Citované normy

EN 1217 zavedena v ČSN EN 1217 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nasákavost keramických předmětů - Metody zkoušení (72 5565)

EN 1184 zavedena v ČSN EN 1184 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Průsvitnost keramických předmětů - Metody zkoušení (70 0544)

CEN/TC 194 připravuje návrh normy s následujícím názvem: Materiály a předměty ve styku s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení

 

Souvisící normy ČSN

ČSN ISO 718 Laboratorní sklo - Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení (70 0536)

ČSN ISO 7459 Skleněné obaly - Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení (70 0559)

ČSN 70 8025 Boritokřemičité foukané varné sklo pro domácnost

ČSN 70 8026 Boritokřemičité lisované varné sklo pro domácnost

ČSN 72 0000 Keramické názvosloví

ČSN 72 5510 Užitkový a ozdobný porcelán

ČSN 72 5560 Užitková a ozdobná keramika

ČSN 72 5575 Hrnčířské výrobky užitkové a zahradní

ČSN ISO 2747 Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu (94 5059)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Sklářský ústav, s.p., Hradec Králové, IČO 15063291, Miluše Miličová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1183

EUROPEAN STANDARD

Březen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 67.250

 

Deskriptory: kitchen utensils, materials, food-container contact, thermal shock tests, thermal shock resistance

 

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení

 

Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for thermal shock and thermal shock endurance

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Méthodes D'essai pour le choc thermique et la résistance au choc thermique

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Prüfverfahren für Temperaturschock und Temperaturwechselbeständigkeit

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-02-14. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Termíny a definice

5

3

Podstata metody

5

4

Přístroje a pomůcky

5

5

Vzorky

6

6

Postup zkoušek

6

7

Vyjádření výsledků

7

8

Protokol o zkoušce

7

Příloha A (informativní) Literatura

8

Příloha B (informativní) Výpočet výdržnosti při náhlé změně teploty ze zkušebních výsledků

9

 

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 194 „Spotřební předměty ve styku s potravinami" , jejíž sekretariát je v BSI.

Jsou připravovány další evropské normy s následujícími názvy:

EN 1184 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Průsvitnost keramických předmětů - Metody zkoušení

EN 1217 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nasákavost keramických předmětů - Metody zkoušení

V návrhu je další norma s následujícím názvem:

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení

Této evropské normě se nejpozději do září 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do září 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metody pro stanovení odolnosti proti náhlé změně teploty a výdržnosti při náhlé změně teploty výrobků z křehkých materiálů, např. skla, sklo-keramiky a keramiky určených pro tepelnou přípravu pokrmů nebo jako stolní nádobí.

Jsou popsány dvě zkušební metody:

- zkušební metoda A pro předměty, které jsou citlivé na náhlou změnu teploty;

- zkušební metoda B pro všeobecné použití.

Výběr zkušební metody závisí na předpokládaném použití předmětů a/nebo odolnosti předmětů proti náhlé změně teploty.


Strana 5

2 Termíny a definice

Pro účely této evropské normy platí tyto následující definice:

 -- Vynechaný text --