ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 81.040.20                                                                                                                    Červen 2021

Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

ČSN
EN 15998

70 1023

 

Glass in building – Safety in case of fire, fire resistance – Glass testing methodology for the purpose of classification

Verre dans la construction – Sécurité en cas d’incendie, résistance au feu – Méthodologie dessai du verre à des fins
de classification

Glas im Bauwesen – Brandsicherheit, Feuerwiderstandsfähigkeit – Verfahrensweise von Glasprüfungen zur Klassifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15998:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15998:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15998 (70 1023) z března 2021.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15998:2019 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 15998 (70 1023) z března 2021 převzala EN 15998:2020 vyhlášením, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1364-1 zavedena v ČSN EN 1364-1 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny

EN 1364-2 zavedena v ČSN EN 1364-2 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy

EN 1364-3 zavedena v ČSN EN 1364-3 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 3: Závěsové obvodové stěny – Celá sestava (dokončená montáž)

EN 1364-4 zavedena v ČSN EN 1364-4 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 4: Závěsové obvodové stěny – Částečná sestava

EN 1365-1 zavedena v ČSN EN 1365-1 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny

EN 1365-2 zavedena v ČSN EN 1365-2 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy

EN 1634-1 zavedena v ČSN EN 1634-1+A1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

Souvisící ČSN

ČSN EN 1096-1 (70 1030) Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 1: Definice a klasifikace

ČSN EN 1096-4 (70 1030) Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 4: Výrobková norma

ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušky požární odolnosti – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušky požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

ČSN EN 15254-4 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k příloze A doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., IČO 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 15998
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Září 2020

ICS 13.220.50; 81.040.20                                                                                           Nahrazuje EN 15998:2010

Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

Glass in building – Safety in case of fire, fire resistance – Glass testing methodology for the purpose of classification

Verre dans la construction – Sécurité
en cas d'incendie, résistance au feu –
Méthodologie d’essai du verre à des fins
de classification

Glas im Bauwesen – Brandsicherheit, Feuerwiderstandsfähigkeit – Verfahrensweise
von Glasprüfungen zur Klassifizierung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-01-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 15998:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Zásady............................................................................................................................................................................................. 10

4.1...... Obecně ........................................................................................................................................................................................... 10

4.2...... Zkoušení ke stanovení požární odolnosti jako výrobkové charakteristiky skla.................................................................. 11

4.3...... Použitelné zkoušky požární odolnosti....................................................................................................................................... 11

4.4...... Výrobky ze skla.............................................................................................................................................................................. 11

4.5...... Protokol (protokoly) o klasifikaci................................................................................................................................................. 11

5......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 11

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

5.1.1... Obecná poznámka........................................................................................................................................................................ 11

5.1.2... Klasifikace výrobku ze skla......................................................................................................................................................... 11

5.1.3... Zkoušení pro uplatnění na trhu................................................................................................................................................... 12

5.2...... Stanovení požární odolnosti jako výrobkové charakteristiky skla........................................................................................ 12

5.2.1... Klasifikace výrobku ze skla ........................................................................................................................................................ 12

5.2.2... Zkoušení pro uplatnění na trhu................................................................................................................................................... 12

5.3...... Výsledky zkoušky bez odběru vzorku........................................................................................................................................ 13

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

5.3.2... Klasifikace výrobku ze skla......................................................................................................................................................... 13

5.3.3... Uplatnění na trhu........................................................................................................................................................................... 13

5.4...... Dřívější výsledky zkoušek............................................................................................................................................................ 13

6......... Použití údajů ze zkoušek pro oblast rozšířené aplikace (EXAP).......................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Seznam možných výrobkových norem pro sklo (viz 4.5).................................................................... 14

A.1...... Monolitická základní nebo zvláštní základní skla.................................................................................................................... 14

A.2...... Monolitická tepelně tvrzená skla................................................................................................................................................ 14

A.3...... Vrstvená a vrstvená bezpečnostní skla..................................................................................................................................... 14

A.4...... Izolační skla.................................................................................................................................................................................... 15

A.5...... Sklo s povlakem............................................................................................................................................................................ 15

Příloha B (informativní) Zkoušení pro uplatnění na trhu.................................................................................................................... 16

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 17

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15998:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2021.

Upozornění na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nenese odpovědnost za identifikaci jakýchkoli nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15998:2010.

V porovnání s EN 15998:2010 byly v EN 15998:2020 provedeny následující hlavní změny:

    aktualizace termínů a definic tak, aby odpovídaly příslušným normám v oblasti požární bezpečnosti ve stavebnictví;

    ediční aktualizace.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Podle mandátu M/135 „Sklo ve stavebnictví“ je jednou z podstatných charakteristik, které mohou být uvedeny, Bezpečnost v případě požáru – Požární odolnost (u skla pro použití v zasklených sestavách určených výslovně pro zajištění požární odolnosti). Výrobky ze skla však nemohou být zkoušeny a klasifikovány, pokud nejsou součástí požárně odolné zasklené sestavy.

1 Předmět normy

Tento dokument stanoví metodiku zkoušení určenou pro výrobky ze skla s vyžadovanou požární odolností. Tato metodika zahrnuje typové zkoušení podle příslušné výrobkové normy pro sklo.

POZNÁMKA Tento dokument uvádí pokyny pro deklaraci vlastnosti Bezpečnost v případě požáru – Požární odolnost (u skla pro použití v zasklených sestavách určených výslovně pro zajištění požární odolnosti) v rámci značení CE.

Shodná metodika může být použita také pro stanovení klasifikace odolnosti pro uplatnění na trhu (viz příloha B).

Metodika platí pro všechny typy výrobků ze skla, u kterých může být požadováno zkoušení a klasifikace požární odolnosti.

Zkoušení požární odolnosti se týká konečné aplikace, jako např.:

    dveře;

    příčky, stěny (včetně závěsových obvodových stěn);

    podlahy; střechy;

    podhledy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.