ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                                    Říjen 2020

Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy

ČSN
EN 16613

70 1588

 

Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass – Determination of interlayer viscoelastic properties

Verre dans la construction – Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité – Détermination des propriétés viscoélastiques
d
un intercalaire

Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbundsicherheitsglas – Bestimmung der viskoelastischen Eigenschaften
von Zwischenschichten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16613:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16613:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16613 (70 1588) z dubna 2020.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16613:2019 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 16613 (70 1588) z dubna 2020 převzala EN 16613:2019 vyhlášením, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1288-3 zavedena v ČSN EN 1288-3 (70 0580) Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti skla v ohybu – Část 3: Zkouška se vzorkem podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)

EN 16612 zavedena v ČSN EN 16612 (70 1586) Sklo ve stavebnictví – Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti při příčném zatížení skleněných tabulí výpočtem

EN ISO 6721-1 zavedena v ČSN EN ISO 6721-1 (64 0615) Plasty – Stanovení dynamických mechanických vlastností – Část 1: Obecné principy

ISO 6721-4 dosud nezavedena

ISO 6721-11 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s.r.o., IČO 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 16613
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Říjen 2019

ICS 81.040.20                                                                                                                                                

Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo –
Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy

Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass –
Determination of interlayer viscoelastic properties

Verre dans la construction – Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité – Détermination des propriétés viscoélastiques d’un intercalaire

Glas im Bauwesen – Verbundglas
und Verbundsicherheitsglas – Bestimmung
der viskoelastischen Eigenschaften
von Zwischenschichten

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-07-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka
.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 16613:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Symboly a zkratky............................................................................................................................................................................ 8

5......... Výběr zkušebního postupu............................................................................................................................................................ 8

5.1...... Izotropní materiály mezivrstvy....................................................................................................................................................... 8

5.2...... Anizotropní materiály mezivrstvy.................................................................................................................................................. 9

5.3...... Mezivrstvy, ze kterých nelze vytvořit malé zkušební vzorky.................................................................................................... 9

6......... Zkušební postup............................................................................................................................................................................... 9

6.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

6.2...... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 9

6.3...... Metoda zkoušení........................................................................................................................................................................... 10

6.4...... Stanovení EL(Tref,f)......................................................................................................................................................................... 10

7......... Hodnocení w................................................................................................................................................................................... 11

7.1...... Stanovení EL(T,f)............................................................................................................................................................................ 11

7.2...... Trvání zatížení a rozsahy teplot.................................................................................................................................................. 12

7.3...... Stanovení třídy tuhosti mezivrstvy.............................................................................................................................................. 12

8......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 14

Příloha A (normativní) Alternativní metoda pro anizotropní mezivrstvy a mezivrstvy, ze kterých nelze vytvořit malé
zkušební vzorky............................................................................................................................................................................. 16

Příloha B (normativní) Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................ 18

Příloha C (normativní) Třída tuhosti mezivrstvy................................................................................................................................... 19

Příloha D (normativní) Stanovení součinitele přenosu smykových sil mezivrstvy z modulu pružnosti mezivrstvy................ 20

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 22

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16613:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2020.

Upozornění na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nenese odpovědnost za identifikaci jakýchkoli nebo všech takových patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


 

Úvod

Tento dokument slouží ke stanovení viskoelastických vlastností materiálů mezivrstvy, aby bylo možné vypočítat odolnost tabulí vrstveného skla proti zatížení.

Tento dokument dále obsahuje postup pro kategorizaci materiálů mezivrstvy do tříd souvisejících se součiniteli přenosu smykového zatížení používanými ve zjednodušené metodě výpočtu podle EN 16612.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje zkušební metodu pro stanovení mechanických viskoelastických vlastností materiálů mezivrstvy. Předmětem zkoušení jsou mezivrstvy, které se používají při výrobě vrstveného skla a/nebo vrstveného bezpečnostního skla. Viskoelastické vlastnosti mezivrstev jsou nezbytné pro stanovení odolnosti vrstveného skla proti zatížení.

Na základě modulu pevnosti v tahu za určitých teplotních podmínek a trvání zatížení může být mezivrstva zařazena do třídy, která se vztahuje ke specifickému součiniteli přenosu smykového zatížení ω mezivrstvou. Tuto hodnotu lze použít ve zjednodušeném postupu výpočtu popsaném v EN 16612.

Pozadí stanovení tříd, které se týkají určitého součinitele přenosu smykového zatížení mezivrstvou, je vysvětleno v informativní příloze D.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.