ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20; 91.120.20                                                                                                                    Červen 2020

Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření

ČSN
EN 12758

70 1017

 

Glass in building – Glazing and airborne sound insulation – Product descriptions, determination of properties and extension rules

Verre dans la construction – Vitrages et isolation aux bruits aériens – Descriptions de produits, détermination des propriétés et règles dextension

Glas im Bauwesen – Glas und Luftschalldämmung – Produktbeschreibungen, Bestimmung der Eigenschaften
und Erweiterungsregeln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12758:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12758:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12758 (70 1017) z března 2020.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12758:2019 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 12758 (70 1017) z února 2019 převzala EN 12758:2019 vyhlášením, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavními změnami oproti předchozímu vydání normy jsou:

    kalibrační postup byl z normy vypuštěn a nahrazen odkazem na EN ISO 10140-1:2016;

    zvětšení rozsahu pravidel pro rozšíření;

    rozšíření tabulek s typickými hodnotami neprůzvučnosti;

    doplnění přílohy s charakterizací mezivrstev PVB.

Informace o citovaných dokumentech

EN 572-1 zavedena v ČSN EN 572-1+A1 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-
křemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 572-2 zavedena v ČSN EN 572-2 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-
křemičitého skla – Část 2: Sklo float

EN 572-3 zavedena v ČSN EN 572-3 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-
křemičitého skla – Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou

EN 572-4 zavedena v ČSN EN 572-4 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-
křemičitého skla – Část 4: Ploché sklo tažené

EN 572-5 zavedena v ČSN EN 572-5 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-
křemičitého skla – Část 5: Vzorované sklo

EN 572-6 zavedena v ČSN EN 572-6 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-
křemičitého skla – Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou

EN 572-7 zavedena v ČSN EN 572-7 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 7: Profilované stavební sklo s nebo bez drátěné vložky

EN 1036-1 zavedena v ČSN EN 1036-1 (70 1040) Sklo ve stavebnictví – Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory – Část 1: Definice, požadavky a metody zkoušení

EN 1051-1 zavedena v ČSN EN 1051-1 (70 1601) Sklo ve stavebnictví – Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice – Část 1: Definice a popis

EN 1096-1 zavedena v ČSN EN 1096-1 (70 1030) Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 1: Definice a klasifikace

EN 1279-1 zavedena v ČSN EN 1279-1 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita

EN 1748-1-1 zavedena v ČSN EN 1748-1-1 (70 1020) Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Borosilikátová skla – Část 1-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 1748-2-1 zavedena v ČSN EN 1748-2-1 (70 1020) Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Sklokeramika – Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 1863-1 zavedena v ČSN EN 1863 (70 1042) Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 1: Definice a popis

EN 12150-1 zavedena v ČSN EN 12150+A1 (70 1570) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

EN 12337-1 zavedena v ČSN EN 12337 (70 1050) Sklo ve stavebnictví – Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 1: Definice a popis

EN 13024-1 zavedena v ČSN EN 13024-1 (70 1580) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

EN 14178-1 zavedena v ČSN EN 14178-1 (70 1011) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami – Část 1: Sklo float

EN 14179-1 zavedena v ČSN EN 14179-1 (70 1575) Sklo ve stavebnictví – Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

EN 14321-1 zavedena v ČSN EN 14321-1 (70 1577) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami – Část 1: Definice a popis

EN 15681-1 zavedena v ČSN EN 15681-1 (70 1012) Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 15682-1 zavedena v ČSN EN 15682-1 (70 1572) Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami – Část 1: Definice a popis

EN 15683-1 zavedena v ČSN EN 15683-1 (70 1585) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

EN 15755-1 zavedena v ČSN EN 15755-1 (70 1095) Sklo ve stavebnictví – Sklo se samolepicí polymerovou fólií – Část 1: Definice a požadavky

EN 16477-1 zavedena v ČSN EN 15755-1 (70 1095) Sklo ve stavebnictví – Sklo se samolepicí polymerovou fólií – Část 1: Definice a požadavky

EN 17257-1:2018 dosud nezavedena

EN 17258-1:2018 dosud nezavedena

EN ISO 10140 (všechny části) zavedena v ČSN EN 10140 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

EN ISO 12543-1 zavedena v ČSN EN ISO 12543-1 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis jednotlivých částí

EN ISO 12543-2 zavedena v ČSN EN ISO 12543-2 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo

EN ISO 12543-3 zavedena v ČSN EN ISO 12543-3 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 3: Vrstvené sklo

EN ISO 12543-5 zavedena v ČSN EN ISO 12543-5 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 5: Rozměry a opracování hran

ISO 16940 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., IČO 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 12758
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Září 2019

ICS 81.040.20; 91.120.20                                                                                           Nahrazuje EN 12758:2011

Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost –
Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření

Glass in building – Glazing and airborne sound insulation –
Product descriptions, determination of properties and extension rules

Verre dans la construction – Vitrages et isolation
aux bruits aériens – Descriptions de produits, détermination des propriétés et r
ègles dextension

Glas im Bauwesen – Glas und Luftschalldämmung – Produktbeschreibungen, Bestimmung
der Eigenschaften und Erweiterungsregeln

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-08-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 12758:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Symboly.......................................................................................................................................................................................... 11

5......... Výrobky ze skla.............................................................................................................................................................................. 11

5.1...... Základní skla ................................................................................................................................................................................. 11

5.2...... Zvláštní základní skla.................................................................................................................................................................... 11

5.3...... Zpracovaná skla............................................................................................................................................................................ 12

6......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 12

7......... Stanovení účinnosti zvukové izolace a klasifikace................................................................................................................. 13

7.1...... Stanovení účinnosti zvukové izolace......................................................................................................................................... 13

7.2...... Uvádění akustických vlastností skla........................................................................................................................................... 13

7.3...... Upřesnění požadavků na zasklení............................................................................................................................................. 13

8......... Pravidla rozšíření........................................................................................................................................................................... 13

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

8.2...... Základní skla a zvláštní základní skla........................................................................................................................................ 13

8.3...... Povrchové úpravy a povlaky....................................................................................................................................................... 13

8.4...... Vrstvené sklo / vrstvené bezpečnostní sklo.............................................................................................................................. 14

8.5...... Izolační skla.................................................................................................................................................................................... 14

8.6...... Zrcadla, sklo s nátěrem, smaltované sklo a sklo fólií............................................................................................................. 14

9......... Typické hodnoty neprůzvučnosti................................................................................................................................................ 14

Příloha A (informativní) Charakterizace akustických PVB mezivrstev............................................................................................ 20

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12758:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2020.

Upozornění na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN
nenese odpovědnost za identifikaci jakýchkoli nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12758:2011.

Ve srovnání s předchozí verzí této normy jsou hlavními změnami:

    kalibrační postup byl z normy vypuštěn a nahrazen odkazem na EN ISO 10140-1:2016, příloha D;

    byl zvětšen rozsah pravidel pro rozšíření;

    byly rozšířeny tabulky s typickými hodnotami neprůzvučnosti;

    byla doplněna příloha s charakterizací mezivrstev PVB.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument se zabývá stanovením a posouzením účinnosti zvukové izolace všech průhledných, průsvitných a neprůhledných výrobků ze skla, popsaných v evropských normách pro základní, zvláštní základní nebo zpracované výrobky ze skla, které jsou určeny k použití v sestavách zasklení ve stavebnictví a které mají vlastnosti akustické ochrany ať jako prvotní účel nebo jako doplňkovou charakteristiku.

Tento dokument odkazuje na metodu laboratorního měření popsanou v EN ISO 10140-1:2016, v příloze D a stanovuje pravidla rozšíření, která lze aplikovat bez dalšího zkoušení. Poskytuje též typické údaje účinnosti pro řadu běžných výrobků ze skla, které mohou být použity při absenci měřených hodnot.

Všechny úvahy tohoto dokumentu platí pro samotné tabule skla / výrobky ze skla. Jejich zabudování do oken vede ke změnám akustické účinnosti v důsledku dalších vlivů, např. návrhu rámu, materiálu rámu, zasklívacím materiálu/metodě zasklení, způsobu montáže, vzduchotěsnosti atd. Pro řešení těchto případů může být provedeno měření zvukové izolace kompletního okna (sklo a rám).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.