ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                                     Únor 2020

Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo –
Část 1: Definice a popis

ČSN
EN 12150-1+A1

70 1570

 

Glass in building – Thermally toughened soda lime silicate safety glass –
Part 1: Definition and description

Verre dans la construction – Verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement –
Partie 1: Définition et description

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas –
Teil 1: Definition und Beschreibung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12150-1:2015+A1:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12150-1:2015+A1:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12150+A1(70 1570) z listopadu 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12150-1:2015+A1:2019 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 12150-1:2015+A1 (70 1570) z listopadu 2019 převzala EN 12150-1:2015+A1:2019 vyhlášením, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z ledna 2019. Změny nebo doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! a ". Vypuštěný text je zobrazen takto “!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 572-1 zavedena v ČSN EN 572-1 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 572-2 zavedena v ČSN EN 572-2 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 2: Sklo float

EN 572-4 zavedena v ČSN EN 572-4 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 4: Sklo ploché tažené

EN 572-5 zavedena v ČSN EN 572-5 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 5: Sklo vzorované

EN 572-8 zavedena v ČSN EN 572-8 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry

EN 1096-1 zavedena v ČSN EN 1096-1 (70 1030) Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 1: Definice a klasifikace

EN 1288-3 zavedena v ČSN EN 1288-3 (70 0580) Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti skla v ohybu – Část 3: Zkouška se vzorkem podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)

EN 14428 zavedena v ČSN EN 14428+A1 (91 4110) Sprchové zástěny – Funkční požadavky a zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

ČSN EN 14179-1 (70 1575) Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., IČO 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN 12150-1:2015+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                  Květen 2019

ICS 81.040.20

Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo –
Část 1: Definice a popis

Glass in building – Thermally toughened soda lime silicate safety glass –
Part 1: Definition and description

Verre dans la construction – Verre de silicate
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement –
Partie 1: Définition et description

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas –
Teil 1: Definition und Beschreibung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-08-08, včetně změny A1 byla schválena CEN 2019-01-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky Ref. č. EN 12150-1:2015+A1:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Výrobky ze skla.............................................................................................................................................................................. 10

5......... Charakter lomu.............................................................................................................................................................................. 10

6......... Rozměry a přípustné odchylky.................................................................................................................................................... 10

6.1...... Jmenovitá tloušťka a přípustné odchylky tloušťky.................................................................................................................. 10

6.2...... Šířka a délka (rozměry)................................................................................................................................................................ 11

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

6.2.2... Maximální a minimální rozměry................................................................................................................................................. 11

6.2.3... Přípustné odchylky a pravoúhlost.............................................................................................................................................. 12

6.2.4... Deformace hran způsobená vertikálním procesem výroby.................................................................................................. 12

6.3...... Rovinnost........................................................................................................................................................................................ 13

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

6.3.2... Měření celkového průhybu.......................................................................................................................................................... 14

6.3.3... Měření !deformace zvlněním a válečkovou vlnou"....................................................................................................... 15

6.3.4... Měření nerovinnosti hrany (jen u horizontálně tvrzeného skla)........................................................................................... 16

6.3.5... Měření deformace obvodu u skla vyrobeného procesem tvrzení na vzduchovém polštáři........................................... 17

6.3.6... Měření místního průhybu (jen u vertikálně tvrzeného skla).................................................................................................. 17

6.3.7... Omezení pro celkový průhyb, válečkové vlny a nerovinnost hrany u horizontálně tvrzeného skla.............................. 18

6.3.8... Omezení pro celkový průhyb, zvlnění a deformaci obvodu u tvrzeného skla vyrobeného procesem tvrzení
na vzduchovém polštáři............................................................................................................................................................... 18

6.3.9... Omezení pro celkový průhyb a místní průhyb u vertikálně tvrzeného skla........................................................................ 19

6.3.10 Jiné deformace.............................................................................................................................................................................. 19

7......... Opracování hran a/nebo povrchu, otvory, výřezy.................................................................................................................... 19

7.1...... Varování.......................................................................................................................................................................................... 19

7.2...... Opracování hran skla pro tvrzení................................................................................................................................................ 19

7.3...... Profilované hrany.......................................................................................................................................................................... 20

7.4...... Kruhové otvory............................................................................................................................................................................... 20

7.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

7.4.2... Průměr otvorů................................................................................................................................................................................ 20

7.4.3... Omezení pro polohu otvorů......................................................................................................................................................... 20

7.4.4... Přípustné odchylky průměrů otvorů........................................................................................................................................... 22

7.4.5... Přípustné odchylky polohy otvorů.............................................................................................................................................. 22

7.5...... Otvory/ostatní.................................................................................................................................................................................. 23

7.6...... Výřezy.............................................................................................................................................................................................. 23

7.7...... Nepravidelné tabule..................................................................................................................................................................... 23

8......... Zkouška rozpadu........................................................................................................................................................................... 23

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 23

8.2...... Rozměry a počet zkušebních vzorků......................................................................................................................................... 23

Strana

8.3...... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 23

8.4...... Posuzování charakteru rozpadu................................................................................................................................................. 24

8.5...... Minimální hodnoty počtu úlomků............................................................................................................................................... 25

8.6...... Výběr nejdelšího úlomku............................................................................................................................................................. 25

8.7...... Maximální délka nejdelšího úlomku.......................................................................................................................................... 25

9......... Další fyzikální charakteristiky...................................................................................................................................................... 25

9.1...... Optické zkreslení........................................................................................................................................................................... 25

9.1.1... Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo vyrobené vertikálním tvrzením...................................... 25

9.1.2... Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo vyrobené horizontálním tvrzením................................. 25

9.2...... Anizotropie (irizace)...................................................................................................................................................................... 26

9.3...... Tepelná odolnost........................................................................................................................................................................... 26

9.4...... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 26

9.5...... Klasifikace odolnosti při náhodném nárazu osoby................................................................................................................ 26

10....... Značení............................................................................................................................................................................................ 26

Příloha A (informativní) Zakřivené tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo............................................. 28

Příloha B (informativní) Alternativní metoda měření deformace způsobené válečkovou vlnou............................................... 29

B.1..... Měřicí přístroj.................................................................................................................................................................................. 29

B.2..... Postup.............................................................................................................................................................................................. 29

B.3..... Omezení.......................................................................................................................................................................................... 30

B.4..... Alternativní použití přístroje......................................................................................................................................................... 30

Příloha C (informativní) Příklady počítání úlomků............................................................................................................................... 31

Příloha D (informativní) Riziko samovolného porušení tvrzeného skla vlivem inkluze sulfidu nikelnatého........................... 33

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 34

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12150-1:2015+A1:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2019-01-06.

Tento dokument nahrazuje !EN 12150-1:2015".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného v rámci změny je označen v textu značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

EN 12150 Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo sestává z následujících částí:

    Část 1: Definice a popis;

    Část 2: Hodnocení shody/výrobková norma.

!vypuštěný text"

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo má ve srovnání s chlazeným sklem bezpečnější charakter porušení. Pokud má být tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo použito k zabezpečení ochrany při náhodnému nárazu lidského těla, mělo by být také klasifikováno podle EN 12600.

POZNÁMKA CEN/TC 129/WG 8 připravuje normy pro stanovení návrhové pevnosti skla a připravuje metodu pro navrhování.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje přípustné odchylky, rovinnost, opracování hran, charakter rozpadu a fyzikální a mechanické vlastnosti monolitického plochého tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního skla pro použití ve stavebnictví.

Informace o zakřiveném tepelně tvrzeném sodnovápenatokřemičitém bezpečnostním skle je uvedena v příloze A, ale tento výrobek není součástí této evropské normy.

Pro tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo, které je zapracováno např. do vrstveného skla nebo izolačního skla nebo bylo podrobeno dodatečné úpravě, např. nanesení povlaku, mohou platit jiné požadavky, které nejsou stanoveny v této evropské normě. Dodatečné požadavky jsou stanoveny v příslušných normách pro výrobky ze skla. V takovém případě nesmí tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo ztratit své charakteristiky pevnosti v ohybu nebo odolnost proti teplotním rozdílům.

Tato evropská norma se netýká výrobků s povrchem opracovaným (např. pískováním, leptáním kyselinou) po tvrzení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.