ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                                      Září 2019

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla –
Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance
pro koncentraci plynu

ČSN
EN 1279-3

70 1621

 

Glass in building – Insulating glass units –
Part 3:
Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances

Verre dans la construction – Vitrage isolant –
Partie 3: Méthode d’essai à long terme pour le débit de fuite et prescriptions pour les tolérances de concentration en gaz

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas –
Teil 3: Langzeitprüfverfahren und Anforderungen bezüglich Gasverlustrate und Grenzabweichungen
für die Gaskonzentration

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1279-3:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1279-3:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1279-3 (70 1621) z února 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1279-3:2018 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 1279-3 (70 1621) z února 2019 převzala EN 1279-3:2018 vyhlášením, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavními změnami oproti předchozímu vydání normy jsou:

    norma byla zcela technicky a edičně přepracována;

    byl změněn předmět normy;

    termíny, definice a značky byly rozděleny do dvou článků;

    požadavek na rychlost unikání plynu byl zásadně změněn;

    zkušební metoda podle této normy je použitelná i pro izolační trojskla;

    rychlost unikání plynu může být stanovena u minimálně dvou a maximálně čtyř zkušebních vzorků. Do požadavků byla doplněna stálost plynu a vzájemné působení komponentů izolačního skla;

    přesnost zkušební metody byla přesunuta do A.4.8 a aktualizována na základě nové mezilaboratorní zkoušky provedené v 2009;

    protokol o zkoušce byl revidován doplněním plného popisu zkušebního vzorku;

    „Požadavky na jiné plyny“ byly změněny a přesunuty do EN 1279-5:2018, příloha B: „Vliv plynové náplně na tepelné a zvukově izolační vlastnosti“;

    stanovení rychlosti unikání plynu plynovou chromatografií je nyní v příloze A;

    kritéria záměny plynů jsou uvedena v EN 1279-1:2018, příloha D.

Informace o citovaných dokumentech

EN 673 zavedena v ČSN EN 673 (70 1024) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Výpočtová metoda

EN 1279-1:2018 zavedena v ČSN EN 1279-1:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita

EN 1279-2:2018 zavedena v ČSN EN 1279-2:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti

EN 1279-6:2018 zavedena v ČSN EN 1279-4:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 6.4 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., IČO 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 1279-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2018

ICS 81.040.20                                                                                                           Nahrazuje EN 1279-3:2002

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla –
Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu

Glass in building – Insulating glass units –
Part 3:
Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances

Verre dans la construction – Vitrage isolant –
Partie 3: Méthode d'essai à long terme pour
le débit de fuite et prescriptions pour les tolérances
de concentration en gaz

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas –
Teil 3: Langzeitprüfverfahren und Anforderungen bezüglich Gasverlustrate und Grenzabweichungen
für die Gaskonzentration

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-03-02.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                     Ref. č. EN 1279-3:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................... 6

5......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 7

5.1...... Rychlost unikání plynu.................................................................................................................................................................... 7

5.2...... Tolerance pro koncentraci plynu.................................................................................................................................................. 7

5.3...... Stálost plynu a vzájemné působení komponentů izolačního skla......................................................................................... 7

6......... Zkušební metoda............................................................................................................................................................................. 7

6.1...... Princip zkoušení............................................................................................................................................................................... 7

6.2...... Přístroje.............................................................................................................................................................................................. 8

6.2.1... Zařízení pro vystavení klimatu....................................................................................................................................................... 8

6.2.2... Schránka pro měření rychlosti unikání plynu............................................................................................................................. 8

6.2.3... Přístroj pro analýzu plynu............................................................................................................................................................... 8

6.2.4... Zařízení pro odběr plynu................................................................................................................................................................ 8

6.2.5... Příprava zkušebních vzorků........................................................................................................................................................... 8

6.2.6... Počet zkušebních vzorků................................................................................................................................................................ 8

6.3...... Postup................................................................................................................................................................................................ 8

6.3.1... Stanovení vnitřního objemu Vint zkušebního vzorku................................................................................................................. 8

6.3.2... Vystavení klimatu............................................................................................................................................................................. 9

6.3.3... Měření úniku plynu.......................................................................................................................................................................... 9

6.3.4... Analýza plynu................................................................................................................................................................................... 9

6.4...... Vyhodnocení..................................................................................................................................................................................... 9

7......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (normativní) Referenční metoda pro stanovení rychlosti unikání plynu plynovou chromatografií........................... 12

A.1...... Princip metody............................................................................................................................................................................... 12

A.2...... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 12

A.3...... Příprava zkušebních vzorků........................................................................................................................................................ 16

A.4...... Postup.............................................................................................................................................................................................. 16

Příloha B (informativní) Vztah mezi umělým a přirozeným stárnutím s ohledem na tepelnou a zvukovou izolaci............... 22

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1279-3:2018) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2019.

Upozornění na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nenese odpovědnost za identifikaci jakýchkoli nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1279-3:2002.

Ve srovnání s předchozím vydáním EN 1279-3:2002 jsou hlavními změnami:

a)  norma byla zcela technicky a edičně přepracována;

b)  byl změněn předmět normy;

c)  termíny, definice a značky byly rozděleny do dvou článků;

d)  požadavek na rychlost unikání plynu byl zásadně změněn;

e)  zkušební metoda podle této normy je použitelná i pro izolační trojskla;

f)   rychlost unikání plynu může být stanovena u minimálně dvou a maximálně čtyř zkušebních vzorků. Do požadavků byla doplněna stálost plynu a vzájemné působení komponentů izolačního skla;

g)  přesnost zkušební metody byla přesunuta do A.4.8 a aktualizována na základě nové mezilaboratorní zkoušky provedené v 2009;

h)  „Protokol o zkoušce“ byl revidován doplněním plného popisu zkušebního vzorku;

i)   „Požadavky na jiné plyny“ byly změněny a přesunuty do EN 1279-5:2018, příloha B: „Vliv plynové náplně na URw“;

j)   „Stanovení rychlosti unikání plynu plynovou chromatografií“ je nyní v příloze A;

k)  kritéria záměny plynů jsou uvedena v EN 1279-1:2018, příloha D.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu.

Tato evropská norma „Sklo ve stavebnictví – Izolační skla“ sestává z následujících částí:

    Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita;

    Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti;

    Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu;

    Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků;

    Část 5: Výrobková norma;

    Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky.

Tyto části jsou vzájemně neoddělitelně provázány.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení rychlosti unikání plynu a uvádí požadavky na mezní hodnoty pro rychlost unikání plynu a koncentraci plynu pro izolační skla plněná plynem:

a)  vyrobená podle EN 1279-1:2018 a podle EN 1279-6:2018, nebo

b)  pro účely prokázání, že součásti (např. utěsnění okraje nebo distanční prvky) umožní, aby bylo izolační sklo ve shodě s požadavky uvedenými v EN 1279-1:2018, kapitola 6.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.