ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                                  Duben 2019

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla –
Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky

ČSN
EN 1279- 6

70 1621

 

Glass in building – Insulating glass units –
Part 6: Factory production control and periodic tests

Verre dans la construction – Vitrage isolant –
Partie 6: Contr
ôle de production en usine et essais périodiques

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas –
Teil 6: Werkseigene Produktionskontrolle und wiederkehrende Prüfungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1279- 6:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1279- 6:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1279- 6 (70 1621) z února 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1279-6:2018 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 1279-6 (70 1621) z února 2019 převzala EN 1279-6:2018 vyhlášením, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavními změnami oproti předchozímu vydání normy jsou:

    norma byla v plném rozsahu technicky i edičně revidována;

    byl změněn předmět normy;

    termíny, definice a symboly byly přesunuty do EN 1279-1:2018;

    bylo změněno označení příloh;

    příloha A původní normy byla částečně přesunuta do EN 1279-1:2018;

    tabulky v příloze B byly přepracovány a byly doplněny nové systémy;

    byly doplněny přílohy I a J popisující zkoušky pro nové systémy;

    příloha K: z EN 1279-2:2018 bylo doplněno měření rosného bodu;

    přílohy C a G předchozí normy byly přesunuty do nové EN 1279-4:2018 jako přílohy J a I.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1279-1:2018 zavedena v ČSN EN 1279-1:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita

EN 1279-2:2018 zavedena v ČSN EN 1279-2:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti

EN 1279-3:2018 zavedena v ČSN EN 1279-3:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu

EN 1279-4:2018 zavedena v ČSN EN 1279-4:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 4: Metody zkoušení fyzikální vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 13022-1 zavedena v ČSN EN 13022-1 (70 1060) Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení

EN 15434 zavedena v ČSN EN 15434+A1 (70 1061) Sklo ve stavebnictví – Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním)

ISO/IEC 17050-1:2004 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17050-1:2011 (01 5259) Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 1: Všeobecné požadavky

ISO/IEC 17050-2:2004 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17050-1:2005 (01 5259) Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 2: Podpůrná dokumentace

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001:2016 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 10218-1 (42 0418) Ocelový drát a výrobky z drátu – Obecně – Část 1: Zkušební metody

ČSN ISO 2137 (65 6307) Ropné výrobky a maziva – Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem

ČSN ISO 2859 (všechny části) (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním

ČSN ISO 7619 (všechny části) (62 1432) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti vtlačováním

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4.1, 4.4.3 a A.3 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., IČO 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 1279-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2018

ICS 81.040.20                                                                                                           Nahrazuje EN 1279-6:2002

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla –
Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky

Glass in building – Insulating glass units –
Part 6: Factory production control and periodic tests

Verre dans la construction – Vitrage isolant –
Partie 6: Contr
ôle de production en usine et essais périodiques

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas –
Teil 6: Werkseigene Produktionskontrolle
und wiederkehrende Prüfungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-03-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                     Ref. č. EN 1279-6:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 9

1............ Předmět normy........................................................................................................................................................................... 10

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................. 10

3............ Termíny, definice a symboly.................................................................................................................................................... 10

3.1......... Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 10

3.2......... Symboly....................................................................................................................................................................................... 11

4............ Požadavky na řízení výroby...................................................................................................................................................... 11

4.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 11

4.2......... Organizace.................................................................................................................................................................................. 11

4.2.1...... Odpovědnosti a pravomoci...................................................................................................................................................... 11

4.2.2...... Představitel vedení pro řízení výroby...................................................................................................................................... 11

4.2.3...... Přezkoumání vedením.............................................................................................................................................................. 11

4.3......... Systém řízení výroby.................................................................................................................................................................. 11

4.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 11

4.3.2...... Personál....................................................................................................................................................................................... 11

4.3.3...... Dokumentace.............................................................................................................................................................................. 11

4.4......... Zařízení......................................................................................................................................................................................... 12

4.4.1...... Zkoušení....................................................................................................................................................................................... 12

4.4.2...... Výroba.......................................................................................................................................................................................... 12

4.4.3...... Kontroly a zkoušení.................................................................................................................................................................... 12

4.4.4 ..... Neshodné materiály / výrobky................................................................................................................................................. 12

Příloha A (normativní) Tabulky kontrol a zkoušek izolačních skel................................................................................................... 13

A.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 13

A.2......... Specifické požadavky................................................................................................................................................................ 14

A.3......... Použití zástupného zkoušení................................................................................................................................................... 14

Příloha B (normativní) Periodické zkoušení a kontroly...................................................................................................................... 30

B.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 30

B.2........ Četnost a odběr vzorků............................................................................................................................................................. 30

B.2.1..... Četnost......................................................................................................................................................................................... 30

B.2.2..... Odběr vzorků............................................................................................................................................................................... 30

B.3........ Shoda s popisem systému....................................................................................................................................................... 30

B.3.1..... Kontrola........................................................................................................................................................................................ 30

B.3.2..... Požadavky................................................................................................................................................................................... 30

B.3.3..... Opatření k nápravě..................................................................................................................................................................... 30

B.4........ Index pronikání vlhkosti a koncentrace plynu....................................................................................................................... 30

B.4.1..... Obecně......................................................................................................................................................................................... 30

B.4.2..... Postup........................................................................................................................................................................................... 31

B.4.3..... Zkušební postup......................................................................................................................................................................... 31

B.4.4..... Požadavek................................................................................................................................................................................... 31

B.4.4.1.. Požadavek na Ti a index pronikání vlhkosti.......................................................................................................................... 31

B.4.4.2.. Požadavky na koncentraci plynu ............................................................................................................................................ 31

Strana

B.5........ Opatření k nápravě v případě neshody.................................................................................................................................. 32

B.6........ Protokol o zkoušce..................................................................................................................................................................... 32

Příloha C (informativní) Zkouška přilnavosti pro olověné vitrážové pásky..................................................................................... 33

C.1........ Účel............................................................................................................................................................................................... 33

C.2........ Zařízení......................................................................................................................................................................................... 33

C.3........ Zkušební vzorek.......................................................................................................................................................................... 33

C.4........ Postup........................................................................................................................................................................................... 33

C.5........ Protokol o zkoušce..................................................................................................................................................................... 33

Příloha D (informativní) Těsnicí materiál, měření přilnavosti............................................................................................................ 35

D.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 35

D.2........ Standardní metoda.................................................................................................................................................................... 35

D.2.1..... Zařízení......................................................................................................................................................................................... 35

D.2.2..... Zkušební vzorky.......................................................................................................................................................................... 35

D.2.2.1.. Vzorek sklo-sklo.......................................................................................................................................................................... 35

D.2.2.2.. Vzorek distanční prvek – distanční prvek............................................................................................................................... 35

D.2.3..... Zkušební postup......................................................................................................................................................................... 36

D.2.4..... Protokol o zkoušce..................................................................................................................................................................... 36

D.3........ Další metody............................................................................................................................................................................... 36

D.3.1..... Tahová zkouška.......................................................................................................................................................................... 36

D.3.2..... Motýlová zkouška....................................................................................................................................................................... 37

Příloha E (informativní) Těsnicí materiály, měření tvrdosti................................................................................................................ 38

E.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 38

E.2......... Přístroje........................................................................................................................................................................................ 38

E.3......... Zkušební vzorek.......................................................................................................................................................................... 38

E.4......... Měření........................................................................................................................................................................................... 38

E.5......... Protokol o zkoušce..................................................................................................................................................................... 38

Příloha F (informativní) Dvousložkové těsnící materiály: kontrola důkladnosti mísení................................................................ 39

F.1......... Účel............................................................................................................................................................................................... 39

F.2......... Zkušební vzorek.......................................................................................................................................................................... 39

F.3......... Zkušební postup......................................................................................................................................................................... 39

F.4......... Protokol........................................................................................................................................................................................ 39

Příloha G (informativní) Kontrola těsnosti dutých distančních prvků uzavřených svárem na zadní stěně............................... 40

G.1........ Účel............................................................................................................................................................................................... 40

G.2........ Zařízení......................................................................................................................................................................................... 40

G.3........ Zkušební vzorek.......................................................................................................................................................................... 40

G.4........ Postup........................................................................................................................................................................................... 40

G.5........ Protokol o zkoušce..................................................................................................................................................................... 40

Příloha H (informativní) Vysoušedlo, kontrola kapacity adsorpce vody.......................................................................................... 41

H.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 41

H.2........ Stanovení kapacity adsorpce vody u sypkého vysoušedla................................................................................................ 41

H.2.1..... Princip........................................................................................................................................................................................... 41

H.2.2..... Vybavení...................................................................................................................................................................................... 41

Strana

H.2.3..... Metoda.......................................................................................................................................................................................... 41

H.3........ Stanovení kapacity adsorpce vody u polymerové matrice obsahující vysoušedlo....................................................... 41

Příloha I (informativní) Zkouška adheze matrice vysoušedla v U-profilu....................................................................................... 42

I.1.......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 42

I.2.......... Materiály....................................................................................................................................................................................... 42

I.3.......... Zkušební postup......................................................................................................................................................................... 42

I.4.......... Požadavek................................................................................................................................................................................... 42

Příloha J (informativní) Zkoušky přilnavosti u izolačních skel s prefabrikovaným flexibilním distančním prvkem
obsahujícím vysoušedlo........................................................................................................................................................... 43

J.1......... Zkouška přilnavosti distančního prvku k těsnicímu materiálu........................................................................................... 43

J.1.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 43

J.1.2...... Materiály....................................................................................................................................................................................... 43

J.1.3...... Příprava zkoušky a postup........................................................................................................................................................ 43

J.1.4...... Požadavky................................................................................................................................................................................... 43

J.2......... Zkouška napětím a střihem za mokra.................................................................................................................................... 43

J.2.1...... Materiály....................................................................................................................................................................................... 43

J.2.2...... Zkušební postup......................................................................................................................................................................... 43

J.2.3...... Požadavky................................................................................................................................................................................... 46

Příloha K (informativní) Referenční metoda měření teploty rosného bodu................................................................................... 47

K.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 47

K.2........ Vybavení a materiály................................................................................................................................................................. 47

K.3........ Postup........................................................................................................................................................................................... 47

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 49

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1279-6:2018) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2019 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2019.

Upozornění na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nenese odpovědnost za identifikaci jakýchkoli nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1279-6:2002.

Ve srovnání s předchozím vydáním EN 1279-6:2002 jsou hlavními změnami:

a)  norma byla v plném rozsahu technicky a edičně revidována 

b)  byl změněn předmět normy;

c)  termíny, definice a symboly byly přesunuty do EN 1279-1:2018;

d)  bylo změněno označení příloh;

e)  příloha A původní normy byla částečně přesunuta do EN 1279-1:2018;

f)   tabulky v příloze B byly přepracovány a byly doplněny nové systémy;

g)  byly doplněny přílohy I a J popisující zkoušky pro nové systémy;

h)  příloha K: měření rosného bodu bylo doplněno z EN 1279-2:2018;

i)   přílohy C a G předchozí normy byly přesunuty do nové EN 1279-4:2018 jako přílohy J a I.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu.

Tato evropská norma „Sklo ve stavebnictví – Izolační skla“ sestává z následujících částí:

    Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita;

    Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti;

    Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu;

    Část 4: Metody zkoušení fyzikální vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků;

    Část 5: Výrobková norma;

    Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky.

Tyto části jsou vzájemně neoddělitelně provázány.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje rutinní řízení výroby, periodické zkoušení a zkušební metody pro ověření, že izolační skla odpovídají popisu systému.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.