ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                                  Duben 2019

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla –
Část 5: Výrobková norma

ČSN
EN 1279-5

70 1621

 

Glass in building – Insulating glass units –
Part 5: Product standard

Verre dans la construction – Vitrage isolant –
Partie 5: Norme de produit

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas –
Teil 5: Produktnorm

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1279-5:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1279-5:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1279-5 (70 1621) z února 2019.

S účinností od 2020-04-30 se nahrazuje ČSN EN 1279-5+A2 (70 1621) z října 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 1279-5:2018 dovoleno do 2020-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 1279-5+A2 (70 1621) z října 2010.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1279-5:2018 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 1279-5 (70 1621) z února 2019 převzala EN 1279-5:2018 vyhlášením, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavními změnami oproti předchozímu vydání normy jsou:

    norma byla revidována tak, aby splnila požadavky nařízení (EU) č.305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích), ve znění nařízení (EU) č.157/2014, (EU) č.568/2014 a (EU) č.574/2014;

    byly stanoveny požadavky na izolační skla pro použití v systémech lepených zasklení;

POZNÁMKA „lepená zasklení“ se někdy označují jako „zasklení lepená konstrukčním tmelem“ a též „strukturální zasklení“.

    do spektrofotometrických charakteristik určených k deklaraci v Prohlášení o vlastnostech (DOP) byl zařazen solární faktor, g;

    do charakteristik určených k deklaraci v Prohlášení o vlastnostech (DOP) byla zařazena stálost/posouzení shody;

    mechanická odolnost se uvádí v Prohlášení o vlastnostech (DOP) prostřednictvím charakteristiky pevnost prvků ze skla v ohybu.

Informace o citovaných dokumentech

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví – Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

EN 673 zavedena v ČSN EN 673 (70 1024) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Výpočtová metoda

EN 674 zavedena v ČSN EN 674 (70 1025) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Metoda chráněné teplé desky

EN 675 zavedena v ČSN EN 675 (70 1026) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Metoda měřidla tepelného toku

EN 1063 zavedena v ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

EN 1279-1:2018 zavedena v ČSN EN 1279-1:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita

EN 1279-2:2018 zavedena v ČSN EN 1279-2:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti

EN 1279-3:2018 zavedena v ČSN EN 1279-3:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu

EN 1279-4:2018 zavedena v ČSN EN 1279-4:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 4: Metody zkoušení fyzikální vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků

EN 1279-6:2018 zavedena v ČSN EN 1279-4:2019 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky

EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 12758 zavedena v ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností

EN 12898 zavedena v ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví – Stanovení emisivity

EN 13022-1:2014 zavedena v ČSN EN 13022-1:2014 (70 1060) Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN 13541 zavedena v ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

EN 14449 zavedena v ČSN EN 14449 (70 1016) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Hodnocení shody/Výrobková norma

EN 15434:2006+A1:2010 zavedena v ČSN EN 15434:2007+A1:2010 (70 1061) Sklo ve stavebnictví – Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním)

EN 15998 zavedena v ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

EN 16612 dosud nezavedena

EN ISO 52022-3 zavedena v ČSN EN ISO 52022-3 (73 0303) Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

ISO 9385 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 12488:2018 (70 1099) Sklo ve stavebnictví – Doporučení pro zasklívání – Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení

ČSN EN 13022-2 (70 1060) Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 2: Pravidla montáže

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3, 5.3.2 a B.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., IČO 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 1279-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2018

ICS 81.040.20                                                                                             Nahrazuje EN 1279-5:2005+A2:2010

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla –
Část 5: Výrobková norma

Glass in building – Insulating glass units –
Part 5: Product standard

Verre dans la construction – Vitrage isolant –
Partie 5: Norme de produit

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas –
Teil 5: Produktnorm

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-03-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                     Ref. č. EN 1279-5:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 12

4.1...... Popis výrobku................................................................................................................................................................................. 12

4.2...... Stanovení funkčních charakteristik............................................................................................................................................ 12

4.2.1... Charakteristiky tabulí skla pro použití v izolačních sklech..................................................................................................... 12

4.2.2... Stanovení charakteristik izolačních skel................................................................................................................................... 13

4.3...... Charakteristiky jiné než uvedené v 4.2..................................................................................................................................... 17

5......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP................................................................................................................ 17

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

5.2...... Určení typu výrobku (viz 5.1, 1)................................................................................................................................................... 18

5.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

5.2.2... Zkoušení typu funkčních charakteristik..................................................................................................................................... 18

5.2.3... Protokoly o zkoušce...................................................................................................................................................................... 18

5.2.4... Více výrobních linek / výroben.................................................................................................................................................... 19

5.3...... Řízení výroby (FPC)...................................................................................................................................................................... 19

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

5.3.2... Kontrola vzorků podle stanoveného plánu zkoušek (viz 5.1, 2a)......................................................................................... 19

5.4...... Počáteční inspekce závodu a řízení výroby (viz 5.1, 2b)....................................................................................................... 19

5.5...... Průběžný dozor a posuzování řízení výroby (viz 5.1, 2c)....................................................................................................... 20

5.6...... Postup v případě změn................................................................................................................................................................ 21

5.7...... Výrobky předcházející výrobě (např. prototypy)...................................................................................................................... 21

6......... Označování a/nebo značení štítkem.......................................................................................................................................... 21

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

6.2...... Označování výrobku..................................................................................................................................................................... 21

Příloha A (normativní) Bezpečnost při použití – Mechanická odolnost: odolnost proti větru, sněhu,
trvalému zatížení a/nebo vyvolaným zatížením izolačního skla.......................................................................................... 22

Příloha B (normativní) Vliv plynové náplně na tepelné a zvukově izolační vlastnosti................................................................. 24

B.1..... Stanovení hodnoty pro účely prohlášení.................................................................................................................................. 24

B.2..... Příklad s náplní kryptonu.............................................................................................................................................................. 25

Příloha C (informativní) Instalace izolačních skel............................................................................................................................... 27

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 27

C.2..... Vhodné podpory............................................................................................................................................................................ 27

C.3..... Podmínky instalace a zasklívání................................................................................................................................................ 27

C.3.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 27

C.3.2.. Kompatibilita.................................................................................................................................................................................. 27

C.3.3.. Ochrana utěsnění okraje proti ultrafialovému záření............................................................................................................. 27

C.3.4.. Omezení tlaku na sklo a prevence před třecími pohyby........................................................................................................ 27

C.3.5.. Zamezení kontaktu skla s podporou.......................................................................................................................................... 28

Strana

Příloha D (normativní) Pravidla pro použití výsledků zkoušení typu jiné společnosti (jiné strany)............................................ 29

D.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 29

D.2..... Výrobce poskytující výsledky zkoušení typu jiné společnosti............................................................................................... 29

D.3..... Výrobce používající výsledky zkoušení typu jiné společnosti............................................................................................... 29

Příloha E (informativní) Ustanovení pro nepovinnou účast třetí strany (třetích stran).................................................................. 31

E.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 31

E.2...... Nepovinné úkoly pro třetí strany................................................................................................................................................. 31

E.3...... Označování a značení štítkem.................................................................................................................................................... 31

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení (EU) č. 305/2011....................................................................... 32

ZA.1... Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................................... 32

ZA.2... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................................. 33

ZA.3... Sestavení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)................................................................................... 33

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 35

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1279-5:2018) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2019 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2020.

Upozornění na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nenese odpovědnost za identifikaci jakýchkoli nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1279-5:2005+A2:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Vztah k nařízení/směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Ve srovnání s předchozím vydáním jsou hlavními změnami:

a)  norma byla revidována tak, aby splnila požadavky nařízení (EU) č.305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích), ve znění nařízení (EU) č.157/2014, (EU) č.568/2014 a (EU) č.574/2014;

b)  jsou stanoveny požadavky na izolační skla pro použití v systémech lepených zasklení;

POZNÁMKA „lepená zasklení“ se někdy označují jako „zasklení lepená konstrukčním tmelem“ a též „strukturální zasklení“.

c)  do spektrofotometrických charakteristik určených k deklaraci v Prohlášení o vlastnostech (DOP) byl zařazen solární faktor, g;

d)  do charakteristik určených k deklaraci v Prohlášení o vlastnostech (DOP) byla zařazena stálost/posouzení shody;

e)  mechanická odolnost se uvádí v Prohlášení o vlastnostech (DOP) prostřednictvím charakteristiky pevnost prvků ze skla v ohybu.

Tato evropská norma „Sklo ve stavebnictví – Izolační skla“ sestává z následujících částí:

    Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita;

    Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti;

    Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu;

    Část 4: Metody zkoušení fyzikální vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků;

    Část 5: Výrobková norma;

    Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky.

Tato evropská norma obsahuje další hlediska významu pro obchod.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument obsahuje výrobkovou normu pro izolační skla pro použití ve stavebnictví.

POZNÁMKA 1 Izolační skla, jejichž určené použití je výhradně „umělecké“ a nevztahují se na ně proto základní požadavky, nejsou předmětem CE značení a této evropské normy.

POZNÁMKA 2 Na výrobky ze skla s elektroinstalací nebo připojením pro např. alarm nebo pro účely vyhřívání, se mohou vztahovat i jiné směrnice, např. směrnice pro zařízení nízkého napětí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.