ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                                   Leden 2018

Sklo ve stavebnictví – Doporučení pro zasklívání –
Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení

ČSN
EN 12488

70 1099

 

Glass in building – Glazing recommendations – Assembly principles for vertical and sloping glazing

Verre dans la construction – Recommandations pour la mise en oeuvre – Principes de pose pour vitrage vertical et incliné

Glas im Bauwesen – Empfehlungen für die Verglasung – Verglasungsgrundlagen für vertikale und abfallende Verglasung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12488:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12488:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12488 (70 1099) z ledna 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12488:2016 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 12488 (70 1099) z ledna 2017 převzala EN 12488:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1279-1 zavedena v ČSN EN 1279-1 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, tolerance rozměrů a pravidla pro popis systému

EN 12365-1 zavedena v ČSN EN 12365-1 (16 6020) Stavební kování – Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště – Část 1: Funkční požadavky a klasifikace

EN 13241-1 zavedena v ČSN EN 13241-1+A1 (74 7031) Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti

EN 13830 zavedena v ČSN EN 13830 (74 7209) Lehké obvodové pláště – Norma výrobku

EN 14351-1 zavedena v ČSN EN 14321-1+A1 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

prEN 14351-2 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

EN 16034 zavedena v ČSN EN 16034 (74 7050) Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

EN 15651-2 zavedena v ČSN EN 15651-2 ed.3 (72 2370) Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 2: Tmely pro zasklívání

EN ISO 868 zavedena v ČSN EN ISO 868 (64 0624) Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

Souvisící ČSN

ČSN EN 572 (všechny části) (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla

ČSN EN 1036 (všechny části) (70 1040) Sklo ve stavebnictví – Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory

ČSN EN 1051 (všechny části) (70 1601) Sklo ve stavebnictví – Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice

ČSN EN 1096 (všechny části) (70 1030) Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem

ČSN EN 1748-1 (všechny části) (70 1020) Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Borosilikátová skla

ČSN EN 1748-2 (všechny části) (70 1020) Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Sklokeramika

ČSN EN 1863 (všechny části) (70 1042) Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo

ČSN EN 12150 (všechny části) (70 1570) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo

ČSN EN 12337 (všechny části) (70 1050) Sklo ve stavebnictví – Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo

ČSN EN ISO 12543 (všechny části) (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo

ČSN EN 13022-1:2014 (70 1060) Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení

ČSN EN 13022-2:2014 (70 1060) Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 2: Pravidla montáže

ČSN EN 13024 (všechny části) (70 1580) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo

ČSN EN 13031-1:2001 (73 4120) Skleníky – Navrhování a konstrukce – Část 1: Skleníky pro tržní pěstování

ČSN EN 14178 (všechny části) (70 1011) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami

ČSN EN 14179 (všechny části) (70 1575) Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo

ČSN EN 14321 (všechny části) (70 1578) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami

ČSN EN 14449 (70 1016) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., IČ 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12488
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2016

ICS 81.040.20

Sklo ve stavebnictví – Doporučení pro zasklívání –
Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení

Glass in building – Glazing recommendations –
Assembly principles for vertical and sloping glazing

Verre dans la construction – Recommandations
pour la mise en oeuvre – Principes de pose
pour vitrage vertical et incliné

Glas im Bauwesen – Empfehlungen
für die Verglasung – Verglasungsgrundlagen
für vertikale und abfallende Verglasung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-04-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 12488:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Základní požadavky...................................................................................................................................................................... 14

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

4.2...... Podpora zasklení........................................................................................................................................................................... 14

4.3...... Mechanická stabilita..................................................................................................................................................................... 15

4.4...... Stálost.............................................................................................................................................................................................. 15

4.4.1... Působení UV záření na citlivé komponenty............................................................................................................................. 15

4.4.2... Chemické a atmosférické působení na citlivé komponenty................................................................................................. 15

4.4.3... Těsnost vůči povětrnostním vlivům............................................................................................................................................ 15

4.4.4... Dodatečná hlediska ke zvážení u šikmých zasklení.............................................................................................................. 15

4.5...... Zvláštní požadavky........................................................................................................................................................................ 15

5......... Požadavky na komponenty......................................................................................................................................................... 16

5.1...... Výběr rámu, materiálů a dokončovacích prvků....................................................................................................................... 16

5.1.1... Návrh rámu..................................................................................................................................................................................... 16

5.1.2... Výběr................................................................................................................................................................................................ 16

5.1.3... Materiály rámu............................................................................................................................................................................... 16

5.2...... Těsnicí tmely.................................................................................................................................................................................. 17

5.3...... Předtvarované pásky.................................................................................................................................................................... 17

5.4...... Kyt..................................................................................................................................................................................................... 17

5.5...... Zasklívací podložky....................................................................................................................................................................... 18

5.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

5.5.2... Nosné podložky............................................................................................................................................................................. 19

5.5.3... Distanční podložky........................................................................................................................................................................ 20

5.5.4... Čelní podložky............................................................................................................................................................................... 20

5.5.5... Dočasné podložky......................................................................................................................................................................... 21

Příloha A (informativní) Doporučení pro odvodnění a odvětrání...................................................................................................... 22

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

A.2...... Odvodnění a odvětrání každého modulu................................................................................................................................. 22

A.3...... Kaskádové odvodnění a odvětrání............................................................................................................................................ 24

Příloha B (informativní) Hlediska pro stanovení rozměrů polodrážky............................................................................................ 26

B.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 26

B.2..... Izolační skla.................................................................................................................................................................................... 27

Příloha C (informativní) Umístění zasklívacích podložek jako funkce typu rámu......................................................................... 28

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 28

C.2..... Umístění zasklívacích podložek u svislých oken a dveří....................................................................................................... 29

C.3..... Umístění zasklívacích podložek u šikmých zasklení.............................................................................................................. 34

Příloha D (informativní) Dodatečná hlediska pro zvážení u šikmých zasklení.............................................................................. 36

D.1..... Zadržení vody................................................................................................................................................................................. 36

D.2..... Zadržení sněhu a ledu.................................................................................................................................................................. 36

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 38

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12488:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma se týká zasklívacího systému, tj. zasklení, zasklívacích podložek, těsnicích materiálů, těsnění a prvků použitých k montáži zasklení do rámu a též do polodrážky.

Jsou uvedena základní pravidla, aby se zabránilo poškozením vlivem konstrukce. Respektování těchto doporučení zajistí zdůvodnitelnou životnost zasklení. Dodatečné požadavky a upřesnění pro zohlednění regionálních specifik daných klimatem, odbornými zvyklostmi, dostupností materiálů atd., lze nalézt v národních předpisech a/nebo národních pravidel správné praxe. Zvláštní požadavky mohou být také stanoveny výrobci prvků zasklívacího systému, včetně zasklení.

Mechanické, tepelné, chemické a vlhkostní podmínky jsou zásadní pro zachování dlouhodobé funkčnosti a provozuschopnosti zasklení. Informace o stálosti výrobku ze skla jsou uvedeny v příslušné harmonizované evropské normě (hEN).

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje zásady zasklívání a doporučení pro výběr prvků, např. rámy, lišty, odvodňovací otvory, atd., pro montáž zasklení do rámů z jakéhokoliv materiálu.

Tato evropská norma platí pro všechny základní typy svislých a šikmých zasklívacích systémů s podporou hrany, ve všech typech pevných nebo otevíravých rámů použitých ve stavebnictví.

Tato evropská norma stanovuje také funkce, požadavky a montáž zasklívacích podložek do rámů během jejich výroby, přepravy, montáže a provozní životnosti. Norma platí pro zasklívací podložky použité pro všechny typy plochého nebo zakřiveného skla a také pro odvozené zpracované typy skla.

Pro určité výrobky ze skla, např. protipožární zasklení, bezpečnostní skla, mohou platit jiné nebo další požadavky, pravidla nebo doporučení.

Tato norma je použitelná za podmínek evropského klimatu.

Tato evropská norma neplatí pro následující:

    skleněné tvárnice a skleněné dlaždice (EN 1051-1);

    profilované stavební sklo (EN 572-7);

    zasklení lepená konstrukčním tmelem (viz EN 13022-1 a EN 13022-2 a ETAG 002);

    zasklení vlepovaná do okna;

    zasklení upevněná bodově;

    skleníky (viz EN 13031-1).

Protože tato norma uvádí pouze základy principy montáže, mohou platit i národní požadavky nebo doporučení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.