ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.81; 81.040.20                                                                                                                    Červen 2017

Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky
ze sodnovápenatokřemičitého skla –
Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

ČSN
EN 572-1+A1

70 1010

 

Glass in building – Basic soda-lime silicate glass products –
Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties

Verre dans la construction – Produits de base: verre de silicate sodo-calcique –
Partie 1: Définitions et propriétés physiques et mécaniques générales

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas –
Teil 1: Definitionen und allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 572-1:2012+A1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 572-1:2012+A1:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 572-1+A1 (70 1010) ze srpna 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 572-1:2012+A1:2016 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 572-1+A1 (70 1010) ze srpna 2016 převzala EN 572-1:2012+A1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2006. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text ", opravený nebo nový text je zobrazen textem vloženým mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví – Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

EN 572-2 zavedena v ČSN EN 572-2 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 2: Sklo float

EN 572-3 zavedena v ČSN EN 572-3 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou

EN 572-4 zavedena v ČSN EN 572-4 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 4: Ploché sklo tažené

EN 572-5 zavedena v ČSN EN 572-5 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 5: Vzorované sklo

EN 572-6 zavedena v ČSN EN 572-6 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou

EN 572-7 zavedena v ČSN EN 572-7 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 7: Profilované stavební sklo s nebo bez drátěné vložky

EN 572-8 zavedena v ČSN EN 572-8 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry

EN 572-9 zavedena v ČSN EN 572-9 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma

ISO 9385 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 1288-1 (70 0580) Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti skla v ohybu – Část 1: Podstata zkoušení skla

ČSN EN 1288-2 (70 0580) Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti skla v ohybu – Část 2: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s velkým zkušebním povrchem

ČSN EN 1288-3 (70 0580) Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti skla v ohybu – Část 3: Zkouška se vzorkem podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)

ČSN EN 1288-4 (70 0580) Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti skla v ohybu – Část 4: Zkoušení profilovaného skla

ČSN EN 1288-5 (70 0580) Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti skla v ohybu – Část 5: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s malým zkušebním povrchem

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., IČ 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 572-1:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Únor 2016

ICS 01.040.81; 81.040.20                                                                                            Nahrazuje EN 572-1:2012

Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

Glass in building – Basic soda-lime silicate glass products –
Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties

Verre dans la construction – Produits de base:
verre de silicate sodo-calcique –
Partie 1: Définitions et propriétés physiques
et mécaniques générales

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse
aus Kalk-Natronsilicatglas –
Teil 1:
Definitionen und allgemeine physikalische
und mechanische Eigenschaften

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-05-11 a včetně změny 1 byla schválena CEN 2015-11-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 572-1:2012+A1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Obecné zásady................................................................................................................................................................................ 7

5......... Chemické složení............................................................................................................................................................................ 7

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

5.2...... Zabarvení.......................................................................................................................................................................................... 8

6......... Fyzikální a mechanické vlastnosti................................................................................................................................................ 8

6.1...... Obecné vlastnosti............................................................................................................................................................................ 8

6.2...... Charakteristická pevnost v ohybu (fg,kk)....................................................................................................................................... 8

6.3...... Označení skla za čiré...................................................................................................................................................................... 9

6.3.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

6.3.2... Průhledné čiré sklo.......................................................................................................................................................................... 9

6.3.3... Průsvitné čiré sklo............................................................................................................................................................................ 9

6.4...... Stálost fyzikálních a chemických vlastností.............................................................................................................................. 10

6.5...... Obecná kritéria kvality a jejich hodnocení................................................................................................................................ 10

6.5.1... Optika............................................................................................................................................................................................... 10

6.5.2... Vzhled.............................................................................................................................................................................................. 10

Příloha A !(informativní) Doplňková informace týkající se REACH"....................................................................................... 11

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 12

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 572-1:2012+A1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2016 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje Změnu 1 schválenou CEN 22.listopadu 2015.

Tento dokument nahrazuje !EN 572-1:2012".

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu je vyznačen v textu značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

!EN 572-1:2012" byla revizí EN 572-1:2004. Hlavními změnami v tomto vydání !byly":

a)  lepší vysvětlení charakteristické pevnosti skla v ohybu;

b)  rozšíření hodnot minimálního činitele prostupu světla u průsvitného skla až do tloušťky 19 mm;

c)  doplnění bibliografie.

Tato evropská norma se společným názvem Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla sestává z těchto samostatných částí:

    Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti;

    Část 2: Sklo float;

    Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou;

    Část 4: Ploché sklo tažené;

    Část 5: Vzorované sklo;

    Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou;

    Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní;

    Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry;

    Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato část evropské normy stanovuje a klasifikuje základní výrobky ze skla, uvádí jejich chemické složení, jejich hlavní fyzikální a mechanické vlastnosti a definuje jejich obecná kritéria kvality.

V této části normy nejsou obsaženy specifické rozměry a jejich přípustné odchylky, popis vad, meze kvality a označení všech základních typů výrobků, jsou však uvedeny v dalších částech této evropské normy pro každý typ výrobku samostatně:

EN 572-2   Sklo float

EN 572-3   Leštěné sklo s drátěnou vložkou

EN 572-4   Ploché sklo tažené

EN 572-5   Vzorované sklo

EN 572-6   Vzorované sklo s drátěnou vložkou

EN 572-7   Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní

EN 572-8   Dodávané a konečné řezané rozměry

EN 572-9   Hodnocení shody/Výrobková norma

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.