ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                                  Červen 2017

Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky
ze sodnovápenatokřemičitého skla –
Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry

ČSN
EN 572- 8+A1

70 1010

 

Glass in building – Basic soda-lime silicate glass products –
Part 8: Supplied and final cut sizes

Verre dans la construction – Produits verriers de silicate sodo-calcique de base –
Partie 8: Mesures livrées et mesures découpées finales

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas –
Teil 8: Lieferma
ße und Festmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 572- 8:2012+A1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 572- 8:2012+A1:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 572- 8+A1 (70 1010) ze srpna 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 572-8:2012+A1:2016 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 572-8+A1 (70 1010) ze srpna 2016 převzala EN 572-8:2012+A1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2006. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 572-1:2012 zavedena v ČSN EN 572-1:2012 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 572-2:2012 zavedena v ČSN EN 572-2:2012 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 2: Sklo float

EN 572-3:2012 zavedena v ČSN EN 572-3:2012 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou

EN 572-4:2012 zavedena v ČSN EN 572-4:2012 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 4: Ploché sklo tažené

EN 572-5:2012 zavedena v ČSN EN 572-5:2012 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 5: Vzorované sklo

EN 572-6:2012 zavedena v ČSN EN 572-6:2012 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou

Souvisící ČSN

ČSN EN 572-7 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 7: Profilované stavební sklo s nebo bez drátěné vložky

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., IČ 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 572- 8:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Únor 2016

ICS 81.040.20                                                                                                            Nahrazuje EN 572- 8:2012

Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 8: Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry

Glass in building – Basic soda-lime silicate glass products –
Part 8: Supplied and final cut sizes

Verre dans la construction – Produits verriers
de silicate sodo-calcique de base –
Partie 8: Mesures livrées et mesures découpées finales

Glas im Bauwesen: Basiserzeugnisse
aus Kalk-Natronsilicatglas –
Teil 8: Lieferma
ße und Festmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-05-11 a včetně změny 1 byla schválena CEN 2015-11-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 572-8:2012+A1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Výrobky ze skla................................................................................................................................................................................ 9

5......... Požadavky na rozměry................................................................................................................................................................... 9

5.1...... Výrobní rozměry............................................................................................................................................................................... 9

5.1.1... Dodávané rozměry.......................................................................................................................................................................... 9

5.1.2... Konečné řezané rozměry............................................................................................................................................................... 9

5.2...... Tloušťka.......................................................................................................................................................................................... 10

5.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

5.2.2... Tolerance........................................................................................................................................................................................ 10

5.3...... Délka, šířka a pravoúhlost........................................................................................................................................................... 11

6......... Požadavky na kvalitu.................................................................................................................................................................... 13

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

6.2...... Metody prohlídky a měření.......................................................................................................................................................... 13

6.2.1... Optické vady................................................................................................................................................................................... 13

6.2.2... Vady vzhledu.................................................................................................................................................................................. 13

6.2.3... Vady hrany u konečných řezaných rozměrů............................................................................................................................ 14

6.3...... Přípustné vady............................................................................................................................................................................... 15

6.3.1... Optické vady................................................................................................................................................................................... 15

6.3.2... Viditelné vady................................................................................................................................................................................. 15

Příloha A (normativní) Metody zkoušení používané při prohlídce vad vzhledu – Bodové vady a lineární/protáhlé vady..... 21

A.1...... Sklo float (EN 572-2:2012).......................................................................................................................................................... 21

A.1.1.. Metoda prohlídky........................................................................................................................................................................... 21

A.1.2.. Lineární/protáhlé vady.................................................................................................................................................................. 21

A.2...... Leštěné sklo s drátěnou vložkou (EN 572-3:2012)................................................................................................................. 21

A.2.1.. Bodové vady................................................................................................................................................................................... 21

A.2.2.. Lineární/protáhlé vady.................................................................................................................................................................. 21

A.3...... Sklo ploché tažené (EN 572-4:2012)........................................................................................................................................ 22

A.3.1.. Bodové vady................................................................................................................................................................................... 22

A.3.2.. Lineární/protáhlé vady.................................................................................................................................................................. 22

A.4...... Sklo vzorované (EN 572-5:2012) a sklo vzorované s drátěnou vložkou (EN 572-6:2012) –
Bodové a lineární/protáhlé vady................................................................................................................................................. 22

Příloha B (normativní) Metoda měření velikosti bodové vady (včetně deformačního dvoru).................................................... 23

B.1..... Podmínky prohlídky...................................................................................................................................................................... 23

B.2..... Měření velikosti bodové vady včetně deformačního dvoru................................................................................................... 23

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 25

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 572-8:2012+A1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2016 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje Změnu 1 schválenou CEN 22. listopadu 2015.

Tento dokument nahrazuje !EN 572-8:2012".

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu je vyznačen v textu značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

!EN 572-8:2012" byla revizí EN 572-1:2004. Hlavními změnami v tomto vydání !byly":

a)  nová metoda stanovení pravoúhlosti;

b)  nová metoda měření bodové vady (včetně deformačního dvoru) a úprava souvisejících požadavků.

Evropská norma EN 572:2012 se společným názvem Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla sestává z těchto samostatných částí:

    Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti;

    Část 2: Sklo float;

    Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou;

    Část 4: Ploché sklo tažené;

    Část 5: Vzorované sklo;

    Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou;

    Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní;

    Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry;

    Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na rozměry a minimální kvalitu (s ohledem na optické vady a vady vzhledu) pro základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla pro použití ve stavebnictví definované v EN 572-1:2012. Platí pro dodávané rozměry nebo řezané rozměry pro konečné použití.

Tato evropská norma neplatí pro konečné řezané rozměry o velikosti menší než 100 mm nebo s plochou povrchu menší než 0,05 m2.

Tato evropská norma neplatí pro sklo float dodávané v jumbo rozměrech, dělených rozměrech nebo nadměrných tabulích ani pro leštěné sklo s drátěnou vložkou, ploché sklo tažené, vzorované sklo a vzorované sklo s drátěnou vložkou, dodávané ve skladových rozměrech, viz EN 572-2:2012, EN 572-3:2012, EN 572-4:2012, EN 572-5:2012 a EN 572-6:2012.

Tato evropská norma neplatí pro konečné řezané rozměry profilovaného stavebního skla s drátěnou vložkou nebo bez ní. Detailní informace o tomto typu skla jsou uvedeny v EN 572-7.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.