ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.30 Duben 2013

Bezdýmné prachy pro civilní použití –
Základní společná ustanovení

ČSN 66 8101

 

Smokeless powders for civil uses – Basic common specifications

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 66 8101 z 1979-10-22.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Obecně 4

5 Technické požadavky 4

6 Vzorkování 5

7 Zkoušení 5

8 Balení 6

9 Značení 6

10 Doprava 6

11 Skladování 6

12 Záruky 7

13 Bezpečnostní pokyny 7

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání byl text normy uveden do souladu s platnými právními předpisy.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb. ze dne 21. dubna 1988, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení č. 1907/2006/ES, v platném znění (Nařízení CLP)

Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb. ze dne 15. května 1995, o skladování výbušnin, v platném znění

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Explosia a. s., Pardubice-Semtín, IČ 25291581, Dana Kárníková

Technická normalizační komise: TNK 142 Výbušniny a pyrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Renáta Doležalová

1Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na vlastnosti, vzorkování, zkoušení, balení, značení, dopravu, skladování a záruky bezdýmných prachů pro civilní použití a doplňuje požadavky stanovené ČSN EN 13938-1:2005 vyplývající z národních předpisů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.