ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.30 Červenec 2016

Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 –
Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky

ČSN
EN 15947-2

66 8300

 

Pyrotechnic articles – Fireworks, Categories F1, F2, and F3 –
Part 2: Categories and types of firework

Articles pyrotechniques – Artifices de divertissement, Catégories F1, F2 et F3 –
Partie 2: Catégories et types d'artifices de divertissement

Pyrotechnische Gegenstände – Feuerwerkskörper, Kategorien F1, F2 und F3 –
Teil 2: Kategorien und Feuerwerkstypen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15947-2:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15947-2:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15947-2 (66 8300) z ledna 2011.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text této normy je proti předchozí normě revidován v souladu s novými technickými poznatky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 15947-1:2015 zavedena v ČSN EN 15947-1:2016 (66 8300) Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 – Část 1: Terminologie

EN 15947-3:2015 zavedena v ČSN EN 15947-3:2016 (66 8300) Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 – Část 3: Minimální požadavky na označování

EN 15947-5:2015 zavedena v ČSN EN 15947-5:2016 (66 8300) Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 – Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

EN 16265:2015 zavedena v ČSN EN 16265:2016 (66 8306) Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické
výrobky – Zdroje zážehu

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 206/2015 Sb., ze dne 23. července 2015, o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění, a nařízením vlády č. 208/2015 Sb. o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh, v platném znění.

Souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES (2007/23/EC) ze dne 23. května 2007, o uvádění pyrotechnických výrobků na trh. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 206/2015 Sb., ze dne 23. července 2015, o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění.

Nařízení vlády č. 207/2015 Sb., ze dne 29. července 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, dpt., ve spolupráci s CTN ČÚZZS PRAHA, Ing. Milan Kukla

Technická normalizační komise: TNK 142 Výbušniny a pyrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Renáta Doležalová

EVROPSKÁ NORMA EN 15947-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2015

ICS 71.100.30 Nahrazuje EN 15947-2:2010

Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 –
Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky

Pyrotechnic articles – Fireworks, Categories F1, F2 and F3 –
Part 2: Categories and types of firework 

Articles pyrotechniques – Artifices de divertissement, Catégories F1, F2 et F3 –
Partie 2: Catégories et types d'artifices
de divertissement

Pyrotechnische Gegenstände – Feuerwerkskörper, Kategorien F1, F2 und F3 –
Teil 2: Kategorien und Feuerwerktypen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-09-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15947-2:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Kategorie 6

5 Kategorie F1 6

5.1 Seznam výrobků, které patří do kategorie F1 6

5.2 Seznam výrobků, které nepatří do kategorie F1 7

5.3 Postup, kterým se stanoví, zda výrobek patří do kategorie F1 7

6 Typy výrobků zábavní pyrotechniky 8

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2013/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh 12

Bibliografie 13

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15947-2:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 212 Pyrotechnické výrobky, jejíž
sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15947-2:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je jednou z dále uvedeného souboru norem:

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje systém pro rozdělování výrobků zábavní pyrotechniky do kategorií a typů. Platí pro výrobky zábavní pyrotechniky kategorií F1, F2 a F3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.