ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.75; 01.040.91; 75.140; 91.100.50 Srpen 2014

Asfalty a asfaltová pojiva – Terminologie

ČSN
EN 12597

65 7000

Bitumen and bituminous binders – Terminology

Bitumes et liants bitumineux – Terminologie

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12597:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12597:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12597 (65 7000) ze srpna 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 1998-1 (65 6000) Ropný průmysl – Terminologie – Část 1: Suroviny a produkty

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, Ing. David Matoušek, ve spolupráci s Ing. Jiřím Plitzem

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 12597
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2014

ICS 01.040.75; 01.040.91; 75.140; 91.100.50 Nahrazuje EN 12597:2000

Asfalty a asfaltová pojiva – Terminologie

Bitumen and bituminous binders – Terminology

Bitumes et liants bitumineux – Terminologie

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Terminologie

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-02-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12597:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

Obrázek 1 – Terminologie uhlovodíkových pojiv 14

 

Předmluva

Tento dokument (EN 12597:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12597:2000.

Hlavní změny proti EN 12597:2000:

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

1Předmět normy

 

1Scope

 

 

Tato evropská norma definuje termíny pro silniční nebo průmyslové asfalty různých druhů a pojiva z asfaltů odvozená.

Tato norma zahrnuje pouze látky, které jsou předmětem CEN/TC 336, tzn. pouze asfalty a asfaltová pojiva. Nezahrnuje neropná „uhlovodíková“ pojiva jako dehet a jeho deriváty nebo přírodní asfalty. Některé definice se těchto látek mohou týkat. Odpovídající termíny byly uvedeny jen v případě, kdy jsou součástí definice výrobku nebo procesů a pokud byla jejich definice nezbytná k zajištění srozumitelnosti a vyloučení nejasnosti. 

 

This European Standard defines terms for paving or industrial bitumen of various types and binders derived from bitumen.

This standard is intended to cover materials only within the scope of CEN/TC 336, i.e. only bitumens and bituminous binders. It should consequently not extend to non-petroleum “hydrocarbon” binders such as coal tar and its derivatives or to natural asphalts. However, some definitions are given for some excluded materials and related terms. The corresponding terms were introduced only when they appeared in a definition of a product or process and when their definition was found necessary for understanding or for avoiding any ambiguity.

 

 

Materiály zahrnuté v této evropské normě jsou schematicky znázorněny na obrázku 1.

 

The materials covered by this European standard are shown in Figure 1.

 

 

POZNÁMKAObrázek ukazuje jasný rozdíl mezi materiály, které jsou a nejsou předmětem CEN/TC 336.

 

NOTEThis figure also shows a clear distinction between materials inside and outside the scope of CEN/TC 336.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.