ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.040; 75.160.20 Červenec 2014

Ropné výrobky – Topné oleje na bázi odpadních olejů – Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN 65 6691

 

Oil products – Fuel oils derived from waste oils – Requirements and test methods

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 6691 z května 2004.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 5

4 Obecně 5

5 Odběr vzorků 5

6 Technické požadavky a metody zkoušení 5

7 Balení, značení, skladování, přeprava 7

8 Manipulace s výrobkem 7

  

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním byla norma upravena v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 0201Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 65 0202Hořlavé kapaliny – Plnění a stáčení – Výdejní čerpací stanice

ČSN 65 6690Odpadní oleje

ČSN EN ISO 61619 (34 6705)Izolační kapaliny – Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) – Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie

ČSN EN 12766-3 (65 6205)Ropné výrobky a upotřebené oleje – Stanovení PCB a příbuzných sloučenin – Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení (ADR – aktualizace platná od 1. července 2001)

Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení (RID – aktualizace platná od 1. července 2001)

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČAPPO, IČ 44380771, Ing. Miloš Podrazil, ve spolupráci s Ing. Vilémem Grumlem

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

UPOZORNĚNÍPoužití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních
postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy, aby před jejím použitím provedl vhodná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovil omezení plynoucí z příslušných předpisů. S ohledem na životní prostředí je také důležité omezit na minimum množství produktů, rozpouštědel a energetických zdrojů potřebných pro provedení platné zkoušky, aby se snížily emise do ovzduší a vody a množství odpadů.

1Předmět normy

Tato norma stanovuje technické požadavky a jakostní parametry pro kapalná paliva vyrobená z odpadních olejů a určená pro energetické využití v zařízeních spalujících kapalná paliva.

POZNÁMKA Pro účely této normy výrazy „% (m/m)“ a „% (V/V)“ vyjadřují hmotnostní zlomek, respektive objemový zlomek.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.