ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50 Listopad 2013

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení zbytku
na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací
stability

ČSN
EN 1429

65 7041

 

Bitumen and bituminous binders – Determination of residue on sieving of bituminous emulsions, and determination
of storage stability by sieving

Bitumes et liants bitumineux – Détermination du résidu sur tamis des émulsions de bitume et détermination de la stabilité
au stockage par tamisage

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Siebrückstandes von Bitumenemulsionen und Bestimmung
der Lagerbeständigkeit durch Sieben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1429:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1429:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1429 (65 7041) z července 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 58zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 12594zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

EN ISO 3696zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody (idt EN ISO 3696)

ISO 565zavedena v ČSN ISO 565 (25 9601) Zkušební síta. Kovová tkanina, děrovaný plech a elektroformovaná fólie. Jmenovité velikosti otvorů

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 4259 (65 6003)Ropné výrobky – Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám

EN 12847zavedena v ČSN EN 12847 (65 7044) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČ 45272387, Ing. David Matoušek, ve spolupráci s Ing. Jiřím Plitzem

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 1429
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2013

ICS 75.140; 91.100.50 Nahrazuje EN 1429:2009

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí
a stanovení skladovací stability

Bitumen and bituminous binders – Determination of residue on sieving of bituminous
emulsions, and determination of storage stability by sieving 

Bitumes et liants bitumineux – Détermination
du résidu sur tamis des émulsions de bitume
et détermination de la stabilité au stockage
par tamisage

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung
des Siebrückstandes von Bitumenemulsionen
und Bestimmung der Lagerbestandigkeit durch Sieben

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-04-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1429:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata metody 6

5 Činidla a materiály 6

6 Přístroje a pomůcky 7

7 Vzorkování 7

8 Postup stanovení zbytku na sítu 7

9 Postup stanovení skladovací stability pomocí sít po n dnech skladování 9

10 Výpočet 10

11 Vyjádření výsledků 10

12 Preciznost 10

13 Protokol o zkoušce 11

Bibliografie 12

Předmluva

Tento dokument (EN 1429:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1429:2009.

EN 1429 přinesla tyto hlavní změny:

UPOZORNĚNÍ Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy, aby před jejím použitím provedl vhodná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovil omezení plynoucí z příslušných předpisů. S ohledem na životní prostředí je také důležité omezit na minimum množství produktů, rozpouštědel a energetických zdrojů potřebných pro provedení platné zkoušky, aby se snížily emise do ovzduší a vody a množství odpadů.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu využívající prosévání ke stanovení množství hrubých částic pojiva přítomných v asfaltových emulzích a na stanovení skladovací stability.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.