ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50 Srpen 2013

Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace
ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

ČSN
EN 15322

65 7205

 

Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders

Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécifications pour les liants bitumineux fluidifiés et fluxés

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Rahmenwerk für die Spezifizierung von verschnittenen und gefluxten bitumenhaltigen Bindemitteln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15322:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15322:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15322 (65 7205) z února 2010 a ČSN EN 14733+A1 (65 7221) z dubna 2011.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Revize této normy přinesla tyto hlavní technické změny:

Informace o citovaných dokumentech

EN 58zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 1426zavedena v ČSN EN 1426 (65 7062) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou

EN 1427zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička

EN 12591zavedena v ČSN EN 12591 (65 7201) Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty

EN 12592zavedena v ČSN EN 12592 (65 7080) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení rozpustnosti

EN 12594zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

EN 12595zavedena v ČSN EN 12595 (65 7075) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení kinematické viskozity

EN 12596zavedena v ČSN EN 12596 (65 7076) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení dynamické viskozity vaku-
ovou kapilárou

EN 12597zavedena v ČSN EN 12597 (65 7000) Asfalty a asfaltová pojiva – Terminologie

EN 12846-2zavedena v ČSN EN 12846-2 (65 7043) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem – Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

EN 13074-1zavedena v ČSN EN 13074-1 (65 7045) Asfalty a asfaltová pojiva – Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv – Část 1: Zpětné získání odpařováním

EN 13074-2zavedena v ČSN EN 13074-2 (65 7045) Asfalty a asfaltová pojiva – Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv – Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním

EN 13302zavedena v ČSN EN 13302 (65 7074) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem

EN 13358zavedena v ČSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

EN 13398zavedena v ČSN EN 13398 (65 7101) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

EN 13587zavedena v ČSN EN 13587 (65 7106) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu

EN 13588zavedena v ČSN EN 13588 (65 7108) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem

EN 13589zavedena v ČSN EN 13589 (65 7107) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

EN 13703zavedena v ČSN EN 13703 (65 7105) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení deformační energie

EN 14023zavedena v ČSN EN 14023 (65 7220) Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

EN 14769zavedena v ČSN EN 14769 (65 7092) Asfalty a asfaltová pojiva – Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)

EN 15626zavedena v ČSN EN 15626 (65 7055) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody – Metoda s kamenivem

EN ISO 2592zavedena v ČSN EN ISO 2592 (65 6212) Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření – Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda

EN ISO 2719zavedena v ČSN EN ISO 2719 (65 6064) Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense

EN ISO 3405zavedena v ČSN EN ISO 3405 (65 6124) Ropné výrobky – Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku

EN ISO 3675zavedena v ČSN EN ISO 3675 (65 6011) Ropa a kapalné ropné výrobky – Laboratorní stanovení hustoty – Stanovení hustoměrem

EN ISO 13736zavedena v ČSN EN ISO 13736 (65 6067) Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Abela

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 9001Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČ 45272387, Ing. David Matoušek, ve spolupráci s Ing. Jiřím Plitzem

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

 

EVROPSKÁ NORMA EN 15322
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2013

ICS 75.140; 91.100.50 Nahrazuje EN 14733:2005+A1:2010, EN 15322:2009

Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace ředěných
a fluxovaných asfaltových pojiv

Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cut-back
and fluxed bituminous binders 

Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécifications
pour les liants bitumineux fluidifiés et fluxés

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Rahmenwerk
für die Spezifizierung von verschnittenen und gefluxten
bitumenhaltigen Bindemitteln

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-03-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15322:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Značky 9

5 Požadavky a zkušební metody 11

5.1 Vlastnosti, charakteristiky a související metody zkoušení 11

5.1.1 Obecně 11

5.1.2 Vlastnosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv (tabulka 3) 12

5.1.3 Stabilizovaná a stárnutá pojiva z ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv 12

5.1.4 Vlastnosti stabilizovaných a stárnutých pojiv z ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv 12

5.2 Nebezpečné látky 13

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 18

6.1 Obecně 18

6.2 Zkoušky typu 18

6.2.1 Obecně 18

6.2.2 Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody 18

6.2.3 Protokoly o zkouškách 18

6.2.4 Sdílené výsledky jiné strany 19

6.3 Řízení výroby (FPC) 19

6.3.1 Obecně 19

6.3.2 Požadavky 19

6.3.3 Počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby (FPC) 24

6.3.4 Průběžný dozor nad řízením výroby (FPC) 24

6.3.5 Postup při změnách 24

6.3.6 Kusové výrobky, výrobky v předvýrobní etapě (např. prototypy) a výrobky vyráběné ve velmi malém množství 25

Příloha A (informativní) Příklady značek pro ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva 26

Příloha B (informativní) Příklady vybraných tříd vlastností pro ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva 27

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích č. 305/2011 29

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 29

ZA.2 Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv 31

ZA.2.1 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 31

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 32

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 34

Bibliografie 37

Předmluva

Tento dokument (EN 15322:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15322:2009, EN 14733:2005+A1:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení ES.

Vztah k nařízení ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní technické změny, které tato norma přinesla, jsou:

Tato evropská norma je částí uvedené skupiny evropských norem pro asfalty:

[image]

Obrázek 1 – Evropské normy pro asfalty

POZNÁMKAPrůmyslové aplikace nejsou pokryty mandátem M/124.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na funkční charakteristiky ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv, které jsou vhodné pro použití při výstavbě a údržbě pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.

Tato evropská norma je určena pro nemodifikované i polymerem modifikované ředěné a fluxované asfalty.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.