ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.080 Listopad 2012

Hnojiva – Stanovení 1H-1,2,4-triazolu v močovině a v hnojivech obsahujících močovinu – Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

ČSN
EN 16024

65 4898

 

Fertilizers – Determination of 1H-1,2,4-triazole in urea and in fertilizers containing urea – Method using high-performance liquid chromatography (HPLC)

Engrais – Dosage du 1H-1,2,4-triazole dans l’urée et les engrais contenant de l’urée – Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

Düngemittel – Bestimmung von 1H-1,2,4-Triazol in Harnstoff und harnstoffhaitigen Düngemittel – Verfahren
mit Hochleistungs-Früssigchromatographie (HPLC)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16024:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16024:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16024 (65 4898) ze září 2011.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16024:2011 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16024 ze září 2011 převzala EN 16024:2011 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1482-2 zavedena v ČSN EN 1482-2 (65 4821) Hnojiva a materiály k vápnění půd – Vzorkování a příprava vzorku – Část 2: Příprava vzorku

EN 12944-1:1999 zavedena v ČSN EN 12944-1:2002 (65 4800) Hnojiva a materiály k vápnění půd – Slovník – Část 1: Všeobecné termíny

EN 12944-2:1999 zavedena v ČSN EN 12944-2:2002 (65 4800) Hnojiva a materiály k vápnění půd – Slovník – Část 2: Termíny vztahující se ke hnojivům

EN ISO 3696:1995 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Kateřina Šléglová, IČ 76130509

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

EVROPSKÁ NORMA EN 16024
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2011

ICS 65.080

Hnojiva – Stanovení 1H-1,2,4-triazolu v močovině a v hnojivech obsahujících močovinu – Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

Fertilizers – Determination of 1H-1,2,4-triazole in urea and in fertilizers containing urea – Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) 

Engrais – Dosage du 1H-1,2,4-triazole dans l’urée
et les engrais contenant de l’urée – Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

Düngemittel – Bestimmung von 1H-1,2,4-Triazol in Harnstoff und harnstoffhaitigen Düngemittel – Verfahren mit Hochleistungs-Früssigchromatographie (HPLC)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-02-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16024:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Princip 6

5 Chemikálie 6

6 Přístroje 6

7 Vzorkování a příprava vzorku 7

8 Postup 7

8.1 Příprava zkušebního roztoku 7

8.2 Příprava kalibračních roztoků 7

8.3 Systémové parametry HPLC 7

8.4 HPLC stanovení 8

9 Výpočet a vyjádření výsledků 8

9.1 Výpočet 8

9.2 Vyjadřování výsledků 8

10 Preciznost 8

10.1 Mezilaboratorní zkouška 8

10.2 Opakovatelnost 9

10.3 Reprodukovatelnost 9

11 Protokol o zkoušce 9

Příloha A (informativní) Statistické výsledky mezilaboratorní zkoušky 10

Bibliografie 11

Předmluva

Tento dokument (EN 16024:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 260 Hnojiva a materiály k vápnění půd, jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení triazolu (TZ) v močovině nebo v hnojivech obsahujících močovinu v přítomnosti dikyandiamidu nebo methylpyrazolu, za použití vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.