ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.080 Listopad 2012

Hnojiva – Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin

ČSN
EN 15962

65 4897

 

Fertilizers – Determination of the complexed micro-nutrient content and of the complexed fraction of micro-nutrients

Engrais – Dosage de la teneur en oligo-élément complexé et de la fraction complexée des oligo-éléments

Düngemittel – Bestimmung des Gehalts an komplexgebundenen Spurennährstoffionen und der komplexgebundenen Fraktion von Spurennährstoffen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15962:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15962:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15962 (65 4897) z července 2011.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15962:2011 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15962 z července 2011 převzala EN 15962:2011 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1482-2 zavedena v ČSN EN 1482-2 (65 4821) Hnojiva a materiály k vápnění půd – Vzorkování a příprava vzorku – Část 2: Příprava vzorku

EN ISO 3696:1995 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Kateřina Šléglová, IČ 76130509

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

EVROPSKÁ NORMA EN 15962
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2011

ICS 65.080

Hnojiva – Stanovení obsahu stopových živin v komplexu
a komplexně vázané frakce stopových živin

Fertilizers – Determination of the complexed micro-nutrient content and of the complexed fraction of micro-nutrients 

Engrais – Dosage de la teneur en oligo-élément complexé et de la fraction complexée
des oligo-éléments

Düngemittel – Bestimmung des Gehalts an komplexgebundenen Spurennährstoffionen und der komplexgebundenen Fraktion von Spurennährstoffen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2010-12-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatsko, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15962:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Princip 6

4 Rušení 6

5 Přístroje 6

6 Chemikálie 6

7 Příprava vzorku 7

8 Postup 7

8.1 Příprava roztoku vzorku. 7

8.2 Vysrážení 7

8.3 Spektrometrické stanovení 8

8.4 Stanovení obsahu vodorozpustného mikroprvku 8

9 Vyjadřování výsledků 8

9.1 Obsah komplexně vázaného mikroprvku v hnojivu 8

9.2 Komplexně vázaná frakce mikroprvku v hno 8

10 Preciznost 8

10.1 Mezilaboratorní zkouška 8

10.2 Opakovatelnost 9

10.3 Reprodukovatelnost 9

11 Protokol o zkoušce 9

Příloha A (informativní) Výsledky mezilaboratorní zkoušky 10

A.1 Zkušební vzorky 10

A.2 Postup mezilaboratorní zkoušky 10

A.3 Výsledky a statistická interpretace 10

Bibliografie 14

Předmluva

Tento dokument (EN 15962:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 260 Hnojiva a materiály k vápnění půd, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatsko, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje obecnou metodu pro stanovení komplexně vázaných stopových živin v hnojivech komplexotvornými činidly. Metoda umožňuje stanovení celkové koncentrace každé komplexně vázané stopové živiny v komplexu po odečtení obsahu chelatovaných stopových živin, ale neidentifikuje jednotlivá komplexotvorná činidla.

Tento postup se týká hnojiv ES uvedených v nařízení (ES) 2003/2003, která obsahují komplexně vázané stopové živiny. Metoda je použitelná pro hmotnostní podíl komplexně vázaných kovů od 0,07 %, 0,006 % a 0,035 % pro Fe, Mn a Zn (viz [2]). Pro stanovení Cu a Co nebyl spodní limit stanovitelnosti prokázán.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.