ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50 Srpen 2012

Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

ČSN
EN 58

65 7003

 

Bitumen and bituminous binders – Sampling bituminous binders

Bitumes et liants bitumineux – Échantillonage des liants bitumineux

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Probenahme bitumenhaltiger Bindemittel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 58:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 58:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 58 (65 7003) z ledna 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti původní normě z roku 2004 došlo k doplnění kapitoly 8.1 týkající se nezbytného odčerpávání materiálu před odběrem vzorků.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a. s. Pardubice, IČ 48173355, Ing. Jiří Plitz, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 58
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2012

ICS 91.100.50 Nahrazuje EN 58:2004

Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

Bitumen and bituminous binders – Sampling bituminous binders

Bitumes et liants bitumineux – Échantillonage
des liants bitumineux

Bitumes und bitumenhaltige Bindemittel – Probenahme bitumenhaltiger Bindemittel

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-01-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 58:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Bezpečnostní předpisy 7

4 Základní principy vzorkování 7

5 Velikost vzorku 8

6 Výběr metody vzorkování 8

7 Počet vzorků 9

8 Uspořádání, zařízení pro vzorkování a metody vzorkování 10

9 Další manipulace se vzorky 13

Příloha A (informativní) Příklad formuláře pro záznam o vzorkování asfaltových pojiv – Jednoznačné označení vzorku 26

Předmluva

Tento dokument (EN 58:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 58:2004.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument určuje metody vzorkování asfaltových pojiv určené k vyhodnocení průměrné kvality zkoušeného materiálu a/nebo k vyhodnocení odchylek od průměrné kvality.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.