ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50 Únor 2011

Asfalty a asfaltová pojiva – Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech

ČSN
EN 13632

65 7100

 

Bitumen and bituminous binders – Visualisation of polymer dispersion in polymer modified bitumen

Bitumes et liants bituminuex – Visualisation de la dispersion des polyméres dans les bitumes modifiés par des polyméres

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Visualisierung der Polymerverteilung in polymermodifiziertem Bitumen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13632:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13632:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13632 (65 7100) z listopadu 2010.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13632:2010 do soustavy norem ČSN. Zatím co ČSN EN 13632 z listopadu 2010 převzala EN 13632:2010 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Proti normě EN 13632:2003 bylo provedeno zpřesnění souboru deseti obrázků typických disperzí polymeru v asfaltu v příloze A. Národní poznámkou k článku A.2 se na základě zkušeností s používáním této metody v ČR provedlo zpřesnění optimálního rozsahu vlnových délek světla propouštěného excitačním filtrem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 58 zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 12594 zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a. s., IČ 48173355, Ing. Jiří Plitz, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 13632
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2010

ICS 75.140; 91.100.50 Nahrazuje EN 13632:2003

Asfalty a asfaltová pojiva – Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech

Bitumen and bituminous binders – Visualisation of polymer dispersion in polymer modified bitumen 

Bitumes et liants bituminuex – Visualisation
de la dispersion des polyméres dans les bitumes modifiés par des polyméres

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Visualisierung der Polymerverteilung
in polymermodifiziertem Bitumen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-04-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13632:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Podstata metody 6

4 Přístroje a pomůcky 6

5 Příprava zkušebních vzorků 6

6 Postup zkoušky 7

7 Vyjádření výsledků 7

8 Protokol o zkoušce 7

Příloha A (informativní) Asfalty modifikované polymery 8

Předmluva

Tento dokument (EN 13632:2010) byl připraven technickou komisí CEN/TC 336 „Asfaltová pojiva“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR/BNPé.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13632:2003.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje způsob vizualizace distribuce polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech fluorescenční mikroskopií.

Tato metoda je použitelná pro většinu komerčně používaných polymerů, avšak před jejím použitím je vhodné prověřit, zda je použitelná pro aktuální druh polymeru.

Metoda je určena pro identifikační účely, tj. ve spojení s řízením výroby.

POZNÁMKAPříprava a manipulace se vzorkem mají významný vliv na výsledky zkoušky, a proto je nutné přísně dodržet popsanou metodu, aby se získaly porovnatelné výsledky.

VÝSTRAHA Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její používání regulační omezení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.