ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50 Listopad 2010

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

ČSN
EN 13398

65 7101

 

Bitumen and bituminous binders – Determination of the elastic recovery of modified bitumen

Bitumes et liants bitumineux – Détermination du retour élastique des bitumens modifiés

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der elastischen Rückstellung von modifiziertem Bitumen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13398:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13398:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13398 (65 7101) z července 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti původní normě bylo umožněno zkoušet i při jiné teplotě než při 25 °C. Temperování vzorku je nyní ve shodě s EN 13589. Revidované znění nyní umožňuje vyhodnotit vratnou duktilitu i při předčasném přetržení tělíska.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 58zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 12594zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

EN 13589zavedena v ČSN EN 13589 (65 7107) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

ISO 5725 (všechny části)zavedena v ČSN ISO 5725 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 4259 (65 6003)Ropné výrobky – Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a. s., IČ 48173355, Ing. Jiří Plitz, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 13398
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2010

ICS 75.140; 91.100.50 Nahrazuje EN 13398:2003

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

Bitumen and bituminous binders – Determination of the elastic recovery of modified bitumen 

Bitumes et liants bitumineux – Détermination du retour élastique des bitumes modifiés

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der elastischen Rückstellung von modifiziertem Bitumen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-04-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13398:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata metody 6

5 Přístroje a pomůcky 6

6 Příprava analytických vzorků 8

7 Postup zkoušky 8

8 Výpočet 8

9 Vyjádření výsledků 9

10 Preciznost 9

11 Jiné zkušební podmínky 9

12 Protokol o zkoušce 9

Předmluva

Tento dokument (EN 13398:2010) byl připraven technickou komisí CEN/TC 336 „Asfaltová pojiva“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za prokazování jakýchkoliv nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13398:2003.

Tento dokument obsahuje tři významné změny vůči EN 13398:2003:

  1. Zkušební teplota již není jen 25 °C, k provedení zkoušky jsou dovoleny i jiné teploty.

  2. Dimenzování vzorku a jeho temperování při určené teplotě je nyní ve shodě s EN 13589.

  3. Vzorec pro výpočet vratné duktility je nyní vyjádřen pomocí délky protažení L, která též umožňuje stanovit vratnou duktilitu i v případě předčasného přetržení (např. vlivem křehkosti).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje metodu stanovení vratné duktility asfaltových pojiv v duktilometru při zkušební teplotě (obvykle 25 °C nebo 10 °C; lze použít i jiné teploty).

Je použitelná zejména pro asfaltová pojiva modifikovaná termoplastickými elastomery, může se však použít u dalších asfaltových pojiv s malou elasticitou.

VÝSTRAHA Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její používání regulační omezení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.