ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50 Únor 2010

Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

ČSN
EN 15322

65 7205

 

Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders

Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécification pour les liants bitumineux fluidifiés et fluxés

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Rahmenwerk für die Spezifizierung von verschnittenen und gefluxten bitumenhaltigen Bindemitteln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15322:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15322:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 7205 z 1977-05-12.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě ČSN 65 7205 došlo k úpravám a zásadním změnám všech článků. Byly změněny metody zkoušení, způsob klasifikace a značení druhů.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 58zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 1426zavedena v ČSN EN 1426 (65 7062) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou

EN 1427zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička

EN 12591zavedena v ČSN EN 12591 (65 7201) Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty

EN 12592zavedena v ČSN EN 12592 (65 7080) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení rozpustnosti

EN 12595zavedena v ČSN EN 12595 (65 7075) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení kinematické viskozity

EN 12596zavedena v ČSN EN 12596 (65 7076) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou

EN 12597zavedena v ČSN EN 12597 (65 7000) Asfalty a asfaltová pojiva – Terminologie

prEN 12846-2:2008dosud nezavedena

prEN 13074-1:2008dosud nezavedena

prEN 13074-2:2008dosud nezavedena

EN 13302zavedena v ČSN EN 13302 (65 7074) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení dynamické viskozity asfaltu rotačním vřetenovým viskozimetrem

EN 13358zavedena v ČSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení destilačních charakteristik ropných ředěných asfaltů

EN 13398zavedena v ČSN EN 13398 (65 7101) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

EN 13587zavedena v ČSN EN 13587 (65 7106) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou zkoušky v tahu

EN 13588zavedena v ČSN EN 13588 (65 7108) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem

EN 13589zavedena v ČSN EN 13589 (65 7107) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

EN 13703zavedena v ČSN EN 13703 (65 7105) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení deformační energie

EN 14023zavedena v ČSN EN 14023 (65 7220) Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

EN 14733zavedena v ČSN EN 14733 (65 7221) Asfalty a asfaltová pojiva – Řízení výroby u výrobce asfaltových emulzí, fluxovaných a ředěných asfaltů

EN 14769zavedena v ČSN EN 14769 (65 7092) Asfalty a asfaltová pojiva – Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)

EN 15626 zavedena v ČSN EN 15626 (65 7055) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody – Metoda s kamenivem

EN ISO 2592zavedena v ČSN EN ISO 2592 (65 6212) Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření – Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda

EN ISO 2719zavedena v ČSN EN ISO 2719 (65 6064) Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense

EN ISO 9001zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

EN ISO 13736zavedena v ČSN EN ISO 13736 (65 6067) Ropné výrobky a ostatní kapaliny – Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Abela

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a.s., IČ 48173355, Ing. Jiří Plitz, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá


EVROPSKÁ NORMA EN 15322
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2009

ICS 75.140; 91.100.50

Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders 

Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécification pour les liants bitumineux fluidifiés et fluxés

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Rahmenwerk für die Spezifizierung von verschnittenen und gefluxten bitumenhaltigen Bindemitteln

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-07-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15322:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN 15322:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 336 „Asfaltová pojiva“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za identifikování jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl připraven na základě mandátu, který dala komisi CEN Evropská komise a Evropská asociace volného obchodu EFTA. Podporuje základní požadavky Směrnice EU pro stavební výrobky (89/106/EHS).

Vztah k Směrnici EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS) je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Tato evropská norma je částí této skupiny evropských norem pro asfalty:

[image]

POZNÁMKA Průmyslové aplikace nejsou pokryty mandátem M/124.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Značky 9

5 Požadavky a metody zkoušení 10

5.1 Vlastnosti, charakteristiky a související metody zkoušení 10

5.2 Uvolňování nebezpečných látek 17

6 Hodnocení shody 17

6.1 Všeobecně 17

6.2 Zkoušení typu 17

6.2.1 Počáteční zkoušky typu (ITT) 17

6.2.2 Další zkoušky typu 17

6.2.3 Vzorkování, zkoušení a kritéria shody 17

6.3 Řízení výroby u výrobce (Factory Production Control) 17

Příloha A (informativní)  Příklady značek pro ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva 18

Příloha B (informativní)  Příklady vybraných tříd vlastností pro ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva 19

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích 89/106/EHS 21

Národní příloha NA (informativní)  Specifikace vlastností vybraných druhů ředěných asfaltů v České republice 27


1Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky na funkční charakteristiky ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv, které jsou vhodné pro použití při výstavbě a údržbě pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.

Tento dokument je určen pro nemodifikované i polymerem modifikované ředěné a fluxované asfalty.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.