ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50 Prosinec 2009

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hustoty a specifické hmotnosti – Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou

ČSN
EN 15326+A1

65 7021

 

Bitumen and bituminous binders – Measurement of density and specific gravity – Capillary-stoppered pyknometer method

Bitumes et liants bitumineux – Mesure de la masse volumique et de la densité – Méthode du pycnomètre à bouchon capillaire

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Messung der Dichte und der relativen Dichte – Pyknometerverfahren
mit Kapillarstopfen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15326:2007+A1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15326:2007+A1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15326 (65 7021) ze srpna 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2009. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !  ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Zapracovanou změnou A1 byl upraven postup kalibrace pyknometru a provádění rutinní zkoušky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 58zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 1427zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička

EN 12594zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN 12597 (65 7000)Asfalty a asfaltová pojiva – Terminologie

ČSN ISO 3507 (70 4141)Pyknometry

ČSN EN ISO 3838 (65 6010)Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky – Stanovení hustoty nebo relativní hustoty – Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a.s., IČ 48173355, Ing. Jiří Plitz, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN15326:2007+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2009

ICS 75.140; 91.100.50 Nahrazuje EN 15326:2007

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hustoty a specifické hmotnosti – Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou

Bitumen and Bituminous binders – Measurement of density and specific gravity – Capillary-stoppered pyknometer method 

Bitumes et liants bitumineux – Mesure de la masse volumique et de la densité – Méthode du pycnomètre à bouchon capillaire

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Messung
der Dichte und der relativen Dichte – Pyknometerverfahren mit Kapillarstopfen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-02-10 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2009-04-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15326:2007+A1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN 15326:2007+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 336 „Asfaltová pojiva“, jejíž sekretariát je řízen AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2009.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2009-04-05.

Tento dokument nahrazuje EN 15326:2007.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !  ".

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata metody 6

5 Činidla 7

6 Přístroje a pomůcky 7

7 Postup zkoušky 8

8 Výpočty 9

9 Shodnost 10

10 Protokol o zkoušce 10

Bibliografie 11

1Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup pro stanovení specifické hmotnosti a hustoty asfaltových pojiv při teplotě (25,0 ± 0,2) °C s použitím metody s pyknometrem s kapilární zátkou. Emulze nejsou do předmětu této metody zahrnuty.

POZNÁMKA 1 Tato metoda může být použita také pro jiná uhlovodíková pojiva, pro asfaltová pojiva z jiných zdrojů, tj. získaná z asfaltové směsi nebo po stárnutí a z asfaltových pojiv obsahujících plnivo. Nicméně je nutné očekávat nižší přesnost.

POZNÁMKA 2Tuto zkušební metodu lze provádět i při jiné teplotě (např. 15 °C). V tom případě by se měly zjistit hodnoty hustoty vody a isopropanolu.

Pyknometrická metoda se používá jako referenční metoda pro stanovení specifické hmotnosti a hustoty asfaltových pojiv.

VÝSTRAHA Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.